دانلود پایان نامه درباره عملکرد صادراتی و عملکرد صادرات

دانلود پایان نامه

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 1. 993 . 318
6. 262 . 000
جهت گیری آینده نگر . 399 . 104 . 392 3. 834 . 000
با توجه به جدول (4 – 18) و جدول( 4 – 19 ) مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد ( 05/0 >000/0 Sig = )، به همین دلیل این تاثیر معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت تأثیرمثبت جهت گیری آینده نگری بر عملکرد صادراتی یک شرکت 3/34+ درصد می باشد، همچنین با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مستقیم بوده. ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 118/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر جهت گیری آینده نگری به میزان 8/10 درصد می تواند متغیر عملکرد را پیش بینی کند.
5- جهت گیری فعالانه به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.
جهت گیری فعالانه به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار نمی دهد. H0:
جهت گیری فعالانه به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. H1:
جدول 4-23) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گیری فعالانه و عملکرد
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
dimension0 1 . 526a . 277 . 268 . 59232
جدول4-24) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گیری فعالانه و عملکرد
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 1. 484 . 312
4. 758 . 000
جهت گیری فعالانه . 545 . 098 . 526 5. 568 . 000
مطلب مرتبط :   ساختارهای اجتماعی و مطالعات میدانی

جستجو در سایت ما :


با توجه به جدول( 4 – 21 ) و جدول( 4 – 22 ) مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد ( 05/0 >000/0 Sig = )، به همین دلیل این تاثیر معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت تأثیرمثبت جهت گیری فعالانه بر عملکرد صادراتی یک شرکت 6/52+ درصد می باشد، همچنین با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مستقیم بوده. ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 277/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر جهت گیری فعالانه به میزان 7/27 درصد می‎تواند متغیر عملکرد را پیش بینی کند.
6- جهت گیری ریسک پذیری به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.
جهت گیری ریسک پذیری به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار نمی دهد. H0:
جهت گیری ریسک پذیری به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. H1: