دانلود پایان نامه درباره عملکرد صادراتی و عملکرد صادرات

دانلود پایان نامه

جدول 4-25) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گیری ریسک پذیری و عملکرد
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
dimension0 1 . 463a . 215 . 205 . 61728
جدول4-26) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گیری ریسک پذیری و عملکرد
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 1. 834 . 295
6. 224 . 000
جهت گیری ریسک پذیری . 432 . 092 . 463 4. 704 . 000
با توجه به جدول جدول( 4 – 23 ) و جدول( 4 – 24 ) مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد ( 05/0 >000/0 Sig = )، به همین دلیل این تاثیر معنی دار می‎باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت تأثیرمثبت جهت گیری ریسک پذیری بر عملکرد صادراتی یک شرکت 3/46+ درصد می باشد، همچنین با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مستقیم بوده. ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 215/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر جهت گیری ریسک پذیری به میزان 5/21 درصد می تواند متغیر عملکرد را پیش بینی کند.
فصل پنجم

5-1) مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار، یعنی آنچه را که در فصل چهارم به دست آمده با مطالعات، یافته ها و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آنها اشاره شده است ترکیب کرده و مورد بحث قرار می دهیم در این فصل به ترتیب، نتایج حاصل از تحقیق را نوشته به دنبال نتیجه گیری کلی به ارائه پیشنهادات کاربردی و همچنین ارائه عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آتی پرداخته می شود.
5-2) نتایج آمارتوصیفی

مطلب مرتبط :   افزایش بهره وری و انعطاف پذیری

جستجو در سایت ما :


5-2-1) آمار توصیفی کل
با توجه به نتایج بدست آمده از توصیف متغیر های تحقیق مشخص شد که
متغیر جهت گیری متهورانه دارای میانگین 0482/2 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت پائین‎تر از طیف متوسط قرار دارد.
متغیر جهت گیری تدافعی دارای میانگین 87/2 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت پائین تر از طیف متوسط قرار دارد.
متغیر جهت گیری آینده نگر دارای میانگین 98/2 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت پائین‎تر از طیف متوسط قرار دارد.
متغیر جهت گیری ریسک پذیری دارای میانگین 11/3 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت بالاتر از طیف متوسط قرار دارد.
متغیر جهت گیری فعالانه دارای میانگین 12/3 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت بالا تر از طیف متوسط قرار دارد.