دانلود پایان نامه درباره عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات و عوامل مؤثر بر عملکرد

دانلود پایان نامه

4. بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.

جستجو در سایت ما :


5. بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
6. بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
1-8) متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق علمی برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق و یا آزمون فرضیات، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این تحقیق دو دسته متغیر داریم:متغیر مستقل و وابسته
1-8-1) متغیر مستقل
یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعداز انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد یا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته)مشاهده شود. در این تحقیق متغیر مستقل جهت گیری استراتژیک می باشد.
1-8-2) متغیر وابسته
متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد در این تحقیق متغیروابسته عملکرد صادراتی می باشد.
1-9) تعریف مفهومی متغیرها
1-9-1)جهت گیری استراتژیک
جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت های انجام شده بوسیله یک بنگاه بمنظور اتخاذرفتارهای مناسب بمنظور عملکرد متعالی و مداوم تعریف شده است. جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن توانایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ومزیت رقابتی برای ایجاد یک هماهنگی متناسب استراتژیک را تعیین می ماید (narver&slater,1990 , gatingnon&xuereb,1997)
شش بعد برای گرایش استراتژیک، در ابزار سنجش استراتژی کسب و کار، ارائه شده که عبارتند از:
تهاجمی- تحلیلی – تدافعی – آینده‎نگر – فعالانه – ریسک پذیری
1-9-2) عملکرد صادرات
عملکرد صادراتی به عنوان نتایج فعالیت های یک شرکت در بازارهای صادراتی تعریف شده است.
(sosa & shoham1996 ) و برای شناسایی سطح عملکرد سازمانها حیاتی است. این معیار تعیین می کند که آیا سازمان دارای عملکرد مناسبی هست. با توجه به اهمیت این موضوع در کشورهای مختلف تحقیقات متفاوتی در زمینه‎ شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی در صنایع مختلف انجام شده است. در هر کدام این پژوهش‎ها، متغیرهایی مد نظر بوده‎اند که بنا به نظر پژوهشگر، بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده‎اند.
عملکرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهدف داخلی و خارجی شرکت می باشد. همچنین عملکرد صادراتی به عنوان کسب اهداف سازمانی تعریف شده و درآن توسعه محصول و توسعه بازار که در نتیجه موجب کسب سوداوری برای شرکت خواهد شد. مورد توجه قرارمیگیرد. میزان موفقیت یک شرکت در امرصادرات را می توان باعملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی، از متغیرهای رشد فروش های صادراتی، حجم فروش صادراتی، تراکم بازار صادراتی، عملکرد رقابتی و رضایت از عملکرد صادراتی در این تحقیق استفاده شده است.
1-10 ) تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است پژوهش گر قبل ازآنکه متغیر و سازه ها را مورد مطالعه قرار دهد، بایستی تصمیم بگیرد که چه نوع رویدادهای قابل مشاهده ای معرف این سازه ها می باشند و تعریف عملیاتی باید طوری انجام پذیرد که چنانچه هر پژوهش گری در شرایط مشابه به اندازه گیری سازه یا مفهوم مورد مطالعه بپردازد، نتیجه یکسانی بدست آورد. وبه عبارتی دیگر، شرح متغیرها به شیوه ای که قابل اندازه گیری باشند در این تحقیق برای اندازه گیری کردن متغیرها از طیف پنج گزینه ای لیکرت(کاملا” موافقم، نسبتا”موافقم، نظری ندارم، کاملا”مخالفم، نسبتا”مخالفم) استفاده شده است.
ساختارها، آیتم ها و مقیاس هایی که در پرسشنامه استفاده شده است:
1-10-1) جهت گیری استراتژیک