دانلود پایان نامه سرعت گردش پول و اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه

9- در شرایط تورم شتابان، تقاضای نسبی پول مقداری بسیار کوچک است.
10- در شرایط تورم شتابان، سرعت گردش پول مقداری بسیار بالا خواهد داشت.


11- عامل اصلی در تعیین تقاضای نسبی پول، نرخ رشد مخارج اسمی است.
12- عامل اصلی در تعیین سرعت گردش پول، نرخ رشد مخارج اسمی است.
13- سطح قیمتها همواره نسبتی از حجم پول در گردش است. اما این نسبت ثابت نیست، بلکه به نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته بستگی دارد.
14- سرعت گردش پول ثابت نیست؛ اما تابعی ثابت از نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته میباشد.

جستجو در سایت ما :


15- تنها در شرایط سکون، سرعت گردش پول ثابت میباشد.
16- هر چه نرخ رشد مخارج اسمی طی یک دوره، بزرگتر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمتها بیشتر خواهدبود.
17- هرچه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگتر باشد، تأثیر سطح قیمتها بر تقاضای پول کمتر میگردد.
5-3- آزمون فرضیهها
فرضیه اول: عامل اصلی تقاضای پول، نرخ رشد مخارج اسمی کل است. (تایید شد)
با توجه به نتایج بهدستآمده، عامل اصلی در تعیین تقاضای نسبی پول، نرخ رشد مخارج اسمی است؛ بهطوریکه اگر نرخ رشد مخارج اسمی صفر باشد، نسبت ثابت است و اگر نرخ رشد مخارج اسمی صفر نباشد، نسبت تابعی از میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته میباشد.
فرضیه دوم: سرعت گردش پول تابعی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است. (تایید شد)
با توجه به نتایج بهدستآمده، نرخ رشد مخارج اسمی تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول دارد؛ بهطوریکه اگر نرخ رشد مخارج اسمی صفر باشد، سرعت گردش پول ثابت است و اگر نرخ رشد مخارج اسمی صفر نباشد، سرعت گردش پول ثابت نیست، اما تابعی ثابت از نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته میباشد.
فرضیه سوم: مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول بهدستآمده از طریق الگوی نظری، بیشتر از مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران میباشد. (رد شد)
5-4- محدودیتهای پژوهش
1- بهدلیل فقدان مقدار قطعی برای نرخ ترجیح زمانی در اقتصاد ایران، مقدار این نرخ در مطالعه حاضر، در بازه‌ی
[5,15] انتخاب شده است.
2- از آنجا که طی دوره مورد بررسی، شرایط سکون در اقتصاد ایران مشاهدهنشدهاست، لذا مقدار تقاضای نسبی پول در شرایط سکون ( ) برابر با میانگین مقادیر تقاضای نسبی پول ( ) قرار دادهشدهاست.
5-5- پیشنهادات
5-5-1- پیشنهادات پژوهشی
مطالعات مختلف در زمینه نظریه مقداری پول مورد مقایسه و نقد قرار بگیرند.
پایههای روانشناسی شکلگیری انتظارات و اصول موضوعه مورد استفاده در مطالعه حاضر، مطالعه و نقد گردند.
5-5-2- پیشنهادات کاربردی