دانلود پایان نامه سرعت گردش پول و عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه

شکل (4-8) نشاندهندهی هزینهی ناخالص ملی به قیمتهای جاری است. در این شکل میتوان رشد فزایندهی هزینه ناخالص ملی –البته به قیمتهای جاری- را در طول دوره 1386-1365 مشاهدهکرد.

شکل 8-۴: هزینه ناخالص ملی به قیمتهای جاری
منبع: درگاه بانک مرکزی
شکل (9-۴) نیز نمایشگر نسبت حجم پول به هزینه ناخالص ملی به قیمتهای جاری میباشد. این شکل نشان میدهد که نسبت M به P.Y در طول دوره مورد بررسی کاهش یافتهاست.

شکل 9-۴ : حجم واقعی پول
منبع: درگاه بانک مرکزی
همانطور که گفتهشد، طی دوره 1386-1365 نسبت حجم پول به درآمد ملی اسمی ناخالص روندی کاهشی داشتهاست، و حجم پول در گردش نتوانسته تمام مبادلات نهایی را بهخوبی پوشش دهد.
در پیوست، مقادیر محاسبهشده حجم پول و تقاضای نسبی پول بهازای نرخهای فراموشی 20%، 25% و 30% و همچنین نمودارهای مربوط به هر کدام از مقادیر فوق، آوردهشدهاند.
۳-۴ معیاری برای خوبی برازش
حال باید معیاری برای خوبی برازش تعریف کنیم. این معیار میتواند حداقل مقدار عبارت زیر باشد:
(4-16)
در واقع اگر مجموع مجذورات اختلاف مقادیر لگاریتم طبیعی M محاسبهشده و لگاریتم طبیعی M مشاهدهشده، کمترین مقدار ممکن را داشتهباشد، برازش خوبی از متغیرها صورت گرفتهاست. جدول(۲-۴) مقدار e2 متناظر با نرخهای متفاوت فراموشی را نمایش میدهد.
جدول ۲-۴: مقدار e2 به ازای نرخهای فراموشی 5%، 10% و 15%
F=15% F=10% F=5%
1.442383 3.863966 20.8466 e2
منبع: محاسبات پژوهشگر
همانطور که از مقادیر e2 در جدول بالا مشخص است، مقادیر M محاسبهشده به ازای F=15% در بین سه برازش انجام شده، کمترین فاصله را تا مقادیر M مشاهدهشده دارند. بهعبارت دیگر، نرخ فراموشی۱5درصد، نسبت به نرخهای پایینتر بیان بهتری از واقعیات اقتصادی ایران ارائه میدهد.
4-4 جمعبندی فصل
با توجه به رابطه = (z=0) میتوان گفت مقدار در شرایط سکون میباشد. در واقع تنها در شرایط سکون، نسبت (ضریب کمبریج) ثابت است. اما در غیر این صورت از رابطه (Z)ψ = بهدستمیآید؛ یعنی ضریب کمبریج دیگر ثابت نمیباشد. بهمنظور روشنترشدن موضوع باید اشارهای به فروض کلاسیکی کرد که منجر به نتایجی همچون ثابتبودن ضریب کمبریج میشود. اقتصاددانان کمبریج تحت فروض کلاسیک فکر میکردند. فرض وجود اشتغال کامل و تولید در سطح اشتغال کامل، به این معنی است که تولید ثابت است و رشد تولید صفر است. بهعبارت دیگر فرض کلاسیک اشتغال کامل بهمعنی وجود شرایط سکون در اقتصاد است. یعنی شرایطی که در آن نرخ رشد تولید صفر است. بر اساس رابطه (3-8) نرخ رشد تولید صفر، منجر به z=0 خواهدشد و نیز بهازای z=0 برابر با میباشد. لذا دقیقاً همان ضریب کمبریج است که متناسب با شرایط سکون در اقتصاد میباشد. اما بدون در نظر گرفتن فرض اشتغال کامل (شرایط سکون)، نسبت ثابت نیست و بستگی به نرخ رشد روانشناختی یا میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته دارد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهنماز جماعت، روشنفکران

جستجو در سایت ما :


بر اساس روابط (3-19) و (3-22)، سرعت گردش پول برابر با عکس میباشد. لذا بنا بر مطالب بالا، سرعت گردش پول نیز تنها در شرایط سکون ثابت میباشد. در غیر اینصورت سرعت گردش پول ثابت نیست؛ بهعبارت دیگر بدون در نظر گرفتن فرض اشتغال کامل (شرایط سکون)، سرعت گردش پول تابعی از نرخ رشد روانشناختی میباشد.
تقاضای نسبی پول ((Z)ψ) تابعی نزولی از نرخ رشد روانشناختی یا میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته است. از آنجا که مخارج اسمی برابر با مقدار تولیدات ضرب در سطح قیمتها است، رشد مخارج اسمی نیز با رشد تولیدات بهعلاوه رشد قیمتها برابر میشود.
براساس رویکرد کمبریج مقدار بیشتر درآمد منجر به تعداد بیشتر خرید و فروش میشود، و این احتیاج به پول بیشتری بهعنوان ذخیرۀ موقّتی دارد. لذا هرچه درآمد بیشتر باشد، تقاضای پول ( ) نیز بیشتر خواهدبود. اما مسئله این است که رشد درآمد (مخارج) منجر به کاهش تقاضای نسبی پول ((Z)ψ) میگردد. بهعبارت دیگر هرچه رشد درآمد (مخارج) بزرگتر باشد، تقاضای نسبی پول کوچکتر خواهدبود. همچنین هرچه رشد قیمتها بزرگتر باشد، تقاضای نسبی پول کوچکتر خواهدبود. در نظریه کلاسیک، تقاضای پول تابعی نزولی از نرخ بهرهاست؛ چرا که در این نظریه، پول مانند هر کالای دیگری دارای مقدار و قیمتی تعادلی میباشد که از برخورد عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین میشود. بنابراین نرخ بهره قیمت پول است و مقدار تعادلی آن در بازار تعیین میگردد. اما در اینجا سه عامل تقاضای نسبی پول را تعیین میکنند؛ رشد تولید، رشد قیمتها، و نرخ ترجیح زمانی.