دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی و اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه

(الف) سطح قیمتها با نسبت مقدار پول بر سطح فعالیت اقتصادی، متناسب میباشد؛ اگر حجم پول افزایش پیدا کند، سطح قیمتها هم افزایش مییابد، اما نه بههمان میزان. در واقع اندازه تأثیر حجم پول بر سطح قیمتها، نه ثابت است و نه برابر با واحد؛ بلکه به نرخ رشد روانشناختی بستگی دارد. هر چه نرخ رشد مخارج اسمی طی یک دوره، بزرگتر باشد، نرخ رشد روانشناختی نیز بزرگتر خواهدبود؛ و طبق رابطه (3-38) نرخ رشد روانشناختی بزرگتر، تقاضای نسبی پول کوچکتر را نتیجه میدهد، و لذا براساس رابطه (48-۳) تاثیر حجم پول بر سطح قیمتها بیشتر خواهدبود. بنابراین هرچه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان بزرگتر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمتها نیز بیشتر است.
(ب) مقدار پول با حاصل ضرب سطح قیمتها و سطح فعالیت اقتصادی، متناسب میباشد. یعنی اگر سطح قیمتها افزایش یابد، تقاضای پول نیز افزایش مییابد. در اینجا نیز قابل ذکر است که هرچه نرخ رشد مخارج اسمی بزرگتر باشد، طبق رابطه (3-38) تقاضای نسبی پول کوچکتر میشود و لذا تأثیر سطح قیمتها بر تقاضای پول کمتر میگردد.
همانطور که اله میگوید، هر دو تفسیر مذکور از رابطه (48-۳) معتبر هستند و با توجه بهموقعیتهای مختلف اقتصادی، یکی از آنها بهکار گرفتهمیشود. بهعبارت دیگر ممکن است در برخی موارد تفسیر اول مورد استفاده قرار بگیرد، و در برخی موارد تفسیر دوم.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی
مقدمه
آنچه الگوی موریس اله را از سایر مطالعات در زمینه نظریه مقداری پول مشخص میسازد، تبیین شکلگیری رفتار پولی عوامل اقتصادی بر اساس ذهنیات آنها میباشد. در واقع کوشش اله در آن است تا توضیحدهد چگونه تغییر متغیرهای کلیدی – مانند درآمد ملی- در طول زمان باعث تغییر ذهنیات عوامل اقتصادی میشود، و تغییر ذهنیات نیز چگونه منجر به تغییر رفتار عوامل اقتصادی میگردد. اله میگوید: «تصمیمات پولی عوامل اقتصادی، بر اساس تغییرات مخارج کل شکل میگیرد». بهعبارت دیگر عامل تأثیرگذار بر تصمیمات پولی عوامل اقتصادی، تغییرات درآمد ملی در طول زمان است.
در این فصل با توجه بهروابط بهدستآمده از فصل سوم، کوشش میشود مقادیر متغیرهای مختلف را با استفاده از الگوی معرفیشده بهدستآورده، و با مقادیر تجربی آنها در اقتصاد ایران مقایسه شود.
1-۴ پارامترهای ثابت الگو

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت و نظریه روان تحلیل گری

بهمنظور بهدستآوردن مقادیر متغیرهای مورد بحث در فصل سوم، ابتدا باید پارامترهای ثابت الگو – a ، b ، و F(Z=0) تعیین شوند.
در اینجا بهمنظور سادگی و براساس محاسبات موریس اله در مقاله «بیان مجدد نظریه مقداری پول»، مقادیر a و b را برابر با واحد قرار میدهیم. یعنی:
(4-1) a=1
(4-2) b=1
همانطور که در فصل سوم اشارهشد، تقاضای نسبی پول توسط رابطه زیر قابل محاسبهاست:
(4-3)
بنابر روابط (4-1)،(4-2)، و(4-3) برای تقاضای نسبی پول خواهیم داشت:
(4-4)

شکل 4-1- تابع تقاضای نسبی پول

جستجو در سایت ما :


منبع: محاسبات پژوهشگر
بنابراین تقاضای نسبی پول، تابعی نزولی از نرخ رشد روانشناختی است و مقدار حداکثر آن برابر با 2 میباشد.