دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی و روان شناختی

دانلود پایان نامه

در اینجا t بیانگر مقیاس زمانی فیزیکی و نشاندهندهمقیاس زمانی روان شناختی است. همچنین فرض می شود تأثیر مقادیر گذشته (بین دو زمان T , t) متغیرها بر ذهن افراد با رابطه زیر بیان میگردد:

جستجو در سایت ما :


(3-1)
F ضریب فراموشی میباشد و نشاندهنده تاثیر متغیرهای گذشته بر ذهنیت عوامل اقتصادی است. u نیز فاصله زمانی مورد نظر (بین دو زمان T , t) میباشد. رابطه (3-1) بیانگر این است که شکل تابع فراموشی در طول زمان، نزولی میباشد. در واقع اتفاقات مربوط به زمان نزدیک تر(t)، نسبت به اتفاقات مربوط به زمان دورتر(T) تأثیر بیشتری بر ذهنیت عوامل اقتصادی میگذارند. بهعبارت دیگر فراموشی برای اتفاقات مربوط به زمان دورتر، بزرگتر از فراموشی برای اتفاقات مربوط به زمان نزدیکتر است. یعنی عوامل اقتصادی اتفاقات زمان دورتر را بیشتر فراموش میکنند، تا اتفاقات زمان نزدیکتر.
رابطه بین ضریب فراموشی بر اساس مقیاس زمانی فیزیکی و ضریب فراموشی بر اساس مقیاس زمانی روانشناختی، بهصورت زیر تعریف میگردد:
(2-3)
(3-3)
در اینجا F’ ضریب فراموشی براساس مقیاس زمانی روانشناختی میباشد. همچنین مخارج کل عوامل اقتصادی D(t) بهصورت زیر تعریف میشود:
(۴-۳)
در اینجا و قیمت و مقدار مبادلات i میباشند. P و Q نیز شاخصهای قیمت و فعالیت اقتصادی هستند.
در رابطه با مقیاس زمانی روانشناختی، رابطه زیر برقرار است:
(۵-۳)
فرض میشود شاخص کلانی که عوامل اقتصادی در فرایند تصمیمگیری پولی خود مورد نظر قرار میدهند، مخارج کل اسمی است. بنابراین میتوان نرخ رشد مخارج کل اسمی را برای مقیاسهای زمانی روانشناختی و فیزیکی بدین صورت نوشت:
(3-6)
نرخ رشد مخارج کل اسمی طبق مقیاس زمانی روانشناختی، و (t) نرخ رشد مخارج کل اسمی طبق مقیاس زمانی فیزیکی است.
لذا خواهیم داشت:
(3-7)
روابط (3-2)،(3-5)، و (3-7) بهجهت سادگی بهکار رفتهاند. در واقع از آنجا که ذهنیات هر فرد میتواند با ذهنیات افراد دیگر، و همچنین با مقدار واقعی یک متغیر، متفاوت باشد، لذا برای سادگی فرض میشود ذهنیات تمام افراد با یکدیگر، و همچنین با مقدار واقعی متغیر مورد نظر تفاوتی ندارد.
۲-۳- اصل موروثی
همانطور که گفتهشد فرض میشود تصمیمات پولی عوامل اقتصادی بر اساس تغییرات گذشته مخارج اسمی کل گرفتهمی شود. شاخص نشاندهنده این فرایند نرخ رشد روانشناختی نامیدهمیشود. در رابطه با مقیاس زمانی روانشناختی فرض میشود نرخ رشد روانشناختی، میانگین وزنی تمام نرخهای رشد مخارج اسمی است.
(3-8)
رابطه (3-8) نشاندهندهی طبیعت موروثی ارتباط بین نرخ رشد روانشناختی و نرخهای رشد مخارج اسمی میباشد. در این رابطه ضرایب وزنی هستند که با افزایش فاصله زمانی، کاهش مییابند. x`(t`) نیز بیانگر نرخ رشد مخارج اسمی طبق مقیاس زمانی روانشناختی است.
اما بهمنظور کاربردی کردن رابطه فوق، ابتدا باید آن را بهصورت گسسته نوشت.
(3-9)