دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی و سرعت گردش پول

دانلود پایان نامه

در اینجا D مخارج کل، P سطح قیمتها، Q شاخص فعالیت اقتصادی، و M حجم پول است. معادله (1.1) نشاندهنده تقاضا برای ماندههای حقیقی پول است. همانطور که مشخص است، تقاضا برای پول تابعی نزولی از میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج (u) میباشد. اله بر اساس اصولی که در فصل سوم معرفی میگردند، بیان میکند: « رفتار عوامل اقتصادی، تابعی از یک نرخ رشد روانشناختی است. این نرخ، میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی کل میباشد». بنابراین معادله (1.2) بیانگر میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج کل است. x نیز همان نرخ رشد مخارج اسمی کل میباشد.
بنا بر تعریف اله، فرض میشود تقاضای نسبی پول تابعی از نرخ رشد روانشناختی (z) است:

همچنین بنا بر تعریف سرعت گردش پول و همچنین تقاضای نسبی پول نتیجه میشود سرعت گردش پول برابر با عکس تقاضای نسبی پول است:

بنابر رابطه بالا میتوان ادعا کرد سرعت گردش پول نیز تابعی از نرخ رشد روانشناختی است. همچنین از آنجا که نرخ رشد روانشناختی، میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته است، میتوان سرعت گردش پول را تابعی از نرخهای رشد مخارج اسمی در نظر گرفت. موریس اله با توجه به یافتههای فوق، نهایتاً به این نتیجه میرسد که در هر زمان معین یک رابطه نسبی بین سطح قیمتها و مقدار پول برقرار است؛ اما ضریب این نسبت ثابت نیست، زیرا سرعت گردش پول ثابت نیست. مقدار سرعت گردش در هر زمان بستگی به نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته دارد. توضیحات کاملتر، بهطور مفصلی در فصل سوم ارائه شدهاست.

فصل سوم
الگوی نظری پژوهش
مقدمه

جستجو در سایت ما :


این فصل به استخراج الگوی نظری پژوهش اختصاص یافتهاست، بهطوری که الگو قابل برآورد باشد. استخراج الگو دو فایده دارد:
1- بر مبنای آن میتوان مقدار بهینه متغیرها را مشخص نمود.
2- امکان مقایسه مقادیر محاسبهشده متغیرها با مقادیر مشاهدهشده آنها میسر میگردد.
بنابراین ابتدا الگوی پژوهش معرفی میشود؛ سپس نتایج بهدستآمده از الگو و همچنین پیامهای آن تفسیر میگردند. محاسبه مقادیر متغیرها و همچنین مقایسه آنها با مقادیر مشاهدهشده در اقتصاد ایران نیز در فصل چهارم ارائه میشود.
الگوی مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از الگوی موریس اله در مقاله «بیان مجدد نظریهی مقداری پول» میباشد. اله در این مقاله به بیان سه اصل روانشناسی میپردازد که بر اساس آنها رفتار عوامل اقتصادی(از جمله تقاضای پول) شکل میگیرد.
این سه اصل بر مبنای سه ایده زیر هستند:
الف)نظریهی پولی نیازمند یک فرمولبندی است که بتواند چارچوب منطقی را برای بیان پدیدههای پولی مرتبط با موقعیتهای تعادلی، نوسانات دورهای، و یا تورم شتابان فراهم آورد.
در هر زمان معین، تقاضای نسبی پول- تقاضای پول نسبت به درآمد ملی- تنها به توسعه مقادیر اسمی درآمد ملی بستگی دارد. این تأثیر درآمد ملی بر تقاضای نسبی پول به گونهای است که اثر مقادیر مربوط به دورههای دورتر کمتر از اثر مقادیر نزدیکتر میباشد. به بیان دیگر هر چه به دورههای دورتر برمیگردیم، تأثیر مقادیر درآمد ملی بر تقاضای نسبی پول کمتر میشود.
پ) لحاظکردن یک مقیاس زمانی روانشناختی بهمنظور معرفی تفاوت ذهنیات افراد با توجه به آن مقیاس زمانی و همچنین فرض ثبات نرخ فراموشی در هر لحظه از زمان، بدین منظور است که نشاندادهشود طبیعت موروثی تقاضای پول در تمام مکانها و زمانها مشابه میباشد.
پس از تبیین سه ایده فوق، در سه بخش ابتدایی این فصل، اصول روانشناسی مرتبط با آنها بیان میگردند. در بخش (3-4) خلاصه فرمولبندی اصول موضوعه مذکور ارائه میشود و بخش (3-5) به تفسیر نتایج اختصاص دارد.
۱-۳- اصل نسبیتی
با عنایت بهوجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روانشناختی، مقیاس زمانی روان شناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی میباشد؛ بهطوری که بیانگر مقیاس زمانی روانشناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردطلاق، صاحب نظران، عزت نفس

به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیات فیزیکی زمان است.