دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی و سرعت گردش پول

دانلود پایان نامه

1-3- اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارتاند از:
1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.
2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.
3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول بهدستآمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.
1-4- فرضیههای(سؤالات) پژوهش
1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول بهدستآمده از طریق الگوی نظری بیشتر از مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران میباشد.
1-5- اهمیت و ارزش پژوهش
پژوهش حاضر سعی در بیان این موضوع دارد که چگونه مؤلفههای روانشناسی به آثار واقعی میانجامد، و در این مسیر بیشتر تمرکز خود را بر موضوع تقاضای پول متوجه میسازد؛ یعنی تأثیر ساختارهای ذهنی متفاوت را بر مقادیر تقاضای پول معلوم میکند. اما به هر حال از آنجا که این پژوهش بر پایه مقاله تئوریک موریس اله انجام شدهاست و صرفاً دارای مبانی و نتایج نظری میباشد، بنابراین اهمیت پژوهش جاری میتواند در باز کردن فضای جدیدی در پژوهشهای علمی و دانشگاهی مؤثر باشد، بهطوری که مبانی نظری و علمی این پژوهشها را برای پژوهشگران ارائه نماید. مطالعه حاضر میتواند در تحلیل رفتار تقاضای واقعی پول و سرعت گردش پول، پیشبینی تقاضای واقعی پول و سرعت گردش پول، و کنترل (انقباض، انبساط، تثبیت) تقاضای پول و سرعت گردش پول بهکار رود.
1-6- روش پژوهش
بر اساس اصول سهگانه مذکور در بخش (1-2)، باید شاخصی معرفی گردد که نشاندهنده تأثیر نرخ رشد درآمد ملی اسمی بر ذهنیات عوامل اقتصادی باشد. این شاخص نرخ رشد روانشناختی نامیده میشود که برابر با میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته می باشد.
(1-2)
که Z` نرخ رشد روانشناختی میباشد که میانگین وزنی تمام نرخهای رشد پیشین، یعنی x`(t`) ها است. به عبارت دیگر:
(1-3)
D(t) مخارج کل عوامل اقتصادی در هر دوره میباشد:
(1-4)
مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی مالی و حقوق و دستمزد

که qi , pi نشاندهندهی قیمت و مقدار معاملات iام هستند .
بر اساس اصل موروثی، تقاضای واقعی پول تابع میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی (نرخ رشد روانشناختی) است:
(1-5)
در اینجا MD تقاضای پول میباشد و D مخارج کل در هر دوره است. همچنین میدانیم کل مخارج یک اقتصاد را میتوان برابر با حاصل ضرب مقدار پول در سرعت گردش پول در نظر گرفت:
D = MD .VD

جستجو در سایت ما :


و یا: