دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی و علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه

تغییرات حجم پول(M) از طریق دو روش عملیات بازار باز و کسری بودجه میتواند انجام شود. استفاده از روش کسری بودجه از طریق دریافتهای مالیاتی به دو دلیل مطلوب است؛ نه تنها درآمدها را باز توزیع میکند، بلکه نوسانات دورهای را نیز از طریق تغییر حجم پول تحت تاثیر قرار میدهد.
در واقع نکات پنجگانه مذکور، بیانگر برداشت پاتینکین از پیامها و کاربردهای نظریه مقداری هستند. بنابراین وی معتقد است نظریه مقداری، یک نظریه برای بیان تقاضای پول نیست.
دیوید لیدلر کار فریدمن را نظریه رجحان نقدینگی- یک بیان مجدّد تلقّی میکند (لیدلر 1982). امّا خود فریدمن اینگونه فکر نمیکند.در نظر فریدمن، نظریه مقداری لزوماً مربوط به خنثایی بلند مدّت پول نیست؛ هر چند که او در کار آخر خود به این نتیجه میرسد.
مینتز(1944) نیز در مورد نظریه مقداری چنین میگوید:« در بلندمدت، قیمت متغیر وابسته است؛ اما در کوتاهمدت تمام متغیرهای معادله تمایل دارند باهم حرکت کنند.» نکته قابل توجه این است که مینتز در اینجا صحبتی از تقاضای پول نمیکند؛ بلکه هنگام سخنرانی در مورد نظریه ترجیح نقدینگی کینز، از تقاضای پول صحبت میکند. این موضوع نشان میدهد که از دید اکثر همکاران فریدمن، وی نظریه مقداری را طبق سنت مرسوم بیان آن، تبیین نکردهاست. لذا آنها معتقدند که کار فریدمن، کوششی در جهت بیان تقاضای پول بر پایه نظریه ترجیح نقدینگی کینز بوده، نه نظریه مقداری مرسوم.
(ب) رجحان نقدینگی: تابع تقاضای پول فریدمن

جستجو در سایت ما :


هیکس در مقاله 1937 خود الگویی از IS-LM معرفی میکند که شامل دو تصمیمگیری توسط عوامل اقتصادی است: یک تصمیم در مورد مقدار پساندازها(IS) و تصمیم دیگر در مورد چگونگی تخصیص این پساندازها بین داراییها ( LM). امّا هیکس در ادغام و انطباق این دو تصمیم ناموفّق بود. فریدمن در مقاله 1956 خود سعی کرد این کار را انجام دهد و این دو تصمیم را در یک تصمیم بگنجاند. او میگوید: « … پول یکی از انواع داراییهاست، یکی از راههای نگهداری ثروت…».
او شکل کلّی زیر را برای تابع تقاضای پول معّرفی میکند:
تقاضای پول در اینجا رابطه مثبتی با درآمد دائمی yp ، رابطه منفی با نرخهای بهرۀ انتظاری اوراق rb ، نرخ بازده انتظاری دارایی re و تورم انتظاری دارد.
درآمد دائمی، درآمد متوسط مورد انتظار در بلندمدّت است. از آنجا که شوکهای درآمد موقّتی بر درآمد دائمی بیتأثیر است، لذا انتظار تغییر تقاضای پول در سیکلها وجود ندارد. نرخهای بهره و بازدهی دارایی و اوراق، هزینهی فرصت نگهداری پولاند. نرخ بازده پول از نظر فریدمن خدماتی است که نگهداری پول فراهم میکند. ( مانند نقدینگی بیشتر). تورم انتظاری نیز بازدهی نگهداری کالاها است. او یک تصمیم پسانداز- مصرف را در بازار کالاها بیان میکند: dv = 0 + (yd – ys ) که yd تقاضای کل، عرضه کل و dv تغییر در موجودی میباشد. تصمیم تخصیص داراییها طبق قانون والراس انجام میشود:
0 = ( Bd – Bs) + (Md – Ms)
که Md سطح ذخیره تقاضای پول است و Bd سطح ذخیره تقاضای اوراق است. مازاد عرضه پول برابر با مازاد تقاضای اوراق است و بر عکس. این فرآیند منجر به تعیین نرخ بهره، سپس سرمایهگذاری و بنابراین تقاضای کل خواهدشد و پس از آن با ضریب فزاینده سطح محصول تعیین میشود. امّا فریدمن رابطه مذکور را بهصورت زیر مینویسد و نتیجتاً مازاد عرضه پول لزوماً با مازاد تقاضای اوراق برابر نخواهد بود:
0= (Yd – Ys)+ (Bd – BS) + (Md – Ms)
دلیل کار او این است که ممکن است این مازاد عرضه پول به بازارهای دیگر گسیل یابد نه لزوماً بازار اوراق. یعنی عدم تعادل در بازار پول نه تنها از کانال بهره و سرمایهگذاری، محصول و تقاضای کل را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بهطور مستقیم از طریق قدرت خرید مصرفکننده هم تأثیرگذار خواهد بود.
(ج) نظریه مقداری فریدمن
اگر معادله مبادله فیشر را بهصورت نرخهای رشد بنویسیم، داریم:

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره ادیان ابراهیمی و صحیفه سجادیه

از آنجا که فرض بر این است که V ثابت است، لذا gv = 0 میباشد. فرض بعدی در مورد y این است که در سطح اشتغال کامل ثابت است، لذا 0 = gy است. بنابراین خواهیم داشت gP = gM ، یعنی رشد حجم پول تماماً به رشد قیمتها میانجامد. از آنجا که متغیرهای واقعی (سرعت گردش و محصول) با تغییر عرضهی پول تغییر نمیکنند، نظریه مقداری ادّعا میکند که پول خنثی است (لااقل در بلندمدّت). امّا اگر بگوییم محصول با نرخ باثباتی رشد میکند و سرعت گردش نیز بهعلّت تحوّل نهادی با نرخ باثباتی رشد میکند، داریم:gP = . gM – ( gY – gv)ولی جمله (gY – gv) تقریباً ثابت است، و بنابراین دوباره به نتایج بالا میرسیم.
بنابراین فریدمن با مشاهدات خود ادّعا کرد که در بلندمدّت V ثابت است و بهرابطه زیر رسید:
gP = gM – gY
y با نرخ باثباتی رشد میکند، بنابراین هر افزایشی در M منجر به افرایش در p یا y یا هر دو خواهد شد. امّا کینزین ها معتقدند که در این صورت نیز تمام تعدیل توسط قیمتها انجام خواهد شد و بنابراین خنثایی پول در بلند مدّت (همان نتایج فریدمن) را به دنبال خواهد داشت.
2-3-4- موریس اله : بیان مجدد نظریه مقداری پول
موریس اله در مقاله «بیان مجدد نظریه مقداری پول » در سال 1965، سعی کرد تا بر پایه نظریات پولی که در مقالههای قبلی خود بیان کرده بود به بیان دیگری از نظریه مقداری پول بپردازد. وی در سال 1963 مقاله«آثار موروثی و نسبیت زمان در علوم اجتماعی » را نوشت و در آن اصول موضوعهای را از روانشناسی وارد حوزه پولی اقتصاد کرد. در سال 1964 نیز مقاله «فرمولبندی موروثی، نسبیتی، و منطقی تقاضای پول » را نوشت تا با تکیه بر اصول موضوعه مذکور به بیان تقاضای پول بپردازد. نهایتاً در پی مقالههای مذکور و در سال 1965 بیان متفاوتی از نظریه مقداری پول را ارائهداد. اله فرمولبندی زیر را بر اساس اصول موضوعه مذکور شکل میدهد و تحلیلهای خود را بر پایه این فرمولبندی انجام میدهد:

مطلب مرتبط :   گیاهان دارویی و هورمون رشد