دانلود پایان نامه مکاتب اقتصادی و سرعت گردش پول

دانلود پایان نامه

همانطور که گفتهشد، دو عامل اول تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارند. اما هرچه نرخ رجحان زمانی (نرخ بهره خالص) بزرگتر باشد، نرخ رشد روانشناختی کوچکتر میشود و لذا تقاضای نسبی پول بزرگتر میگردد. بنابراین نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول دارد.
طبق رابطه (3-44) رشد تولیدات و رشد قیمتها تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول دارند. یعنی هرچه رشد تولیدات (یا رشد قیمتها) بزرگتر باشد، سرعت گردش پول نیز بیشتر خواهد بود، چرا که در چنین شرایطی مقدار پول موجود باید بتواند تمام مبادلات نهایی را پوشش دهد. همچنین نرخ رجحان زمانی تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. بهبیان دیگر هرچه نرخ بهره خالص بزرگتر باشد، سرعت گردش پول کمتر خواهدبود.
نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشارهشود این است که نرخ رجحان زمانی بالا باعث افزایش میل متوسط بهمصرف میگردد. بهعبارت دیگر هرچه نرخ رجحان زمانی بزرگتر باشد، نسبت مصرف به درآمد جامعه، و لذا سطح قیمتها بیشتر خواهدبود. در نتیجه نرخ رجحان زمانی بزرگتر منجر به افزایش قیمت-ها میشود. بنابراین نرخ رجحان زمانی بالاتر، منجر به تقاضای نسبی پول بزرگتر، سرعت گردش پول کمتر، و سطح قیمتهای بالاتر میگردد.
اما افزایش سطح قیمتها دو اثر خواهدداشت؛ از یک طرف تقاضای نسبی پول را کاهش خواهدداد؛ بهطوری که هرچه قیمتها بیشتر و بیشتر میشوند، تقاضای نسبی پول کوچکتر میگردد؛ از طرف دیگر نیز منجر به افزایش سرعت گردش پول خواهدشد. نهایتاً در شرایط تورم شتابان، تقاضای نسبی پول مقداری بسیار کوچک، و سرعت گردش پول مقداری بسیار بالا خواهدداشت. در واقع در شرایط تورم شتابان، نسبت تقاضای پول( ) به مخارج کل (P.Q) همواره مقداری بسیار کوچک باقی میماند؛ چرا که متغیر قیمت نسبت به بسیار بزرگتر است. بنابراین در شرایط تورم شتابان تقاضای نسبی پول مقداری ناچیز خواهدشد.
از طریق مقایسه نمودار حجم پول مشاهدهشده با نمودارهای حجم پول محاسبهشده، و همچنین با توجه به نمودار (4-9)، میتوان گفت اگرچه نسبت حجم پول به هزینه ناخالص ملی اسمی در طول دوره مورد بررسی کاهش یافتهاست، اما راه کار سیاستی نباید افزایش حجم پول باشد؛ بلکه هدف سیاستی باید کاهش تورم باشد تا از این طریق نسبت حجم پول به هزینه ناخالص ملی اسمی افزایش یابد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعنظام جهانی، مشارکت سیاسی، سیاست عمومی، تحریم اقتصادی

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای کنترل تقاضا بهشمار میرود. با این حال اختلاف ریشهداری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه بهکارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیینکننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، پژوهشی نموده و نظریههای مختلفی ارائه کردهاند. به جرات میتوان گفت نظریه مقداری پول، ریشهایترین و مهمترین نظریهای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شدهاست، بهطوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. در واقع این اندیشمندان تلاش کردهاند تا ویژگیهایی را مشخص کنند که به کمک آنها برابری جریانی از پرداختهای پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان کنند.
هرچند می توان بزرگترین و مهمترین پیام این تئوری را رابطه حجم پول و سطح قیمتها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن این نسبت و عوامل موثر بر این رابطه هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده است.
این مطالعه سعی در فراهم آوردن آگاهی و شناخت مناسبی از نظریه مقداری پول و پیامهای آن داشتهاست. برخی از نتایج بهدستآمده از این کار پژوهشی، در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، توسط دستگاه های اجرایی به ویژه بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه کاربرد بسیار فراوانی خواهد داشت. همچنین مطالعه حاضر، بستری مناسب برای پژوهشهای پیشرفتهتر را در زمینه نظریه مقداری پول فراهم میکند.
5-2- نتایج پژوهش
رساله حاضر در دو بخش نظری و تجربی و در پنج فصل تدوین شدهاست. فصلهای دوم و سوم بخش نظری و فصل چهارم بخش تجربی این پژوهش را تشکیل میدهند. فصل دوم شامل مباحث نظری مربوط به نظریههای پولی و دیدگاه مکاتب مختلف راجع به پول و نظریه مقداری پول میباشد. در فصل سوم مبانی نظری پژوهش ارائه گردیدهاست. محاسبه مقدار متغیرهای الگو و همچنین مقایسه آنها با مقادیر مشاهدهشده در اقتصاد ایران نیز در فصل چهارم ارائه شدهاست. بدین منظور از نرم افزار Excel و بهطور بسیار محدودی از نرم افزار MATLAB استفادهشدهاست.
نتایج این پژوهش نشان میدهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمتها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخهای رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول نیز ثابت نمیباشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
با توجه به تجزیه و تحلیلهای انجامشده در فصل سوم و چهارم، میتوان نتایج زیر را به-عنوان ماحصل تجزیه و تحلیلهای این کار پژوهشی عنوان نمود:
1- تنها در شرایط سکون، نسبت (ضریب کمبریج) ثابت است.
2- نسبت ثابت نیست و بستگی به نرخ رشد روانشناختی یا میانگین وزنی نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته دارد.
3- رشد درآمد (مخارج) منجر به کاهش تقاضای نسبی پول ((Z)ψ) میگردد.
4- هرچه نرخ رشد قیمتها بزرگتر باشد، تقاضای نسبی پول کوچکتر خواهدبود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان دربارهمواد معدنی، مورفولوژی، قرقیزستان

5- نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول دارد.
6- رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول دارد.
7- رشد قیمتها تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول دارد.
8- نرخ رجحان زمانی (نرخ بهره خالص) تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد.

جستجو در سایت ما :