دانلود پایان نامه نرم افزار مورد استفاده و تقسیم کار اجتماعی

دانلود پایان نامه

(1-6)


با توجه به روابط (1-5) و (1-6) نتیجهگرفتهمیشود که تفاوت ناچیزی با عکس VD دارد؛ یعنی در واقع چیزی بیشتر از ضریب K در مکتب کمبریج نیست.
(1-7)
با استفاده از ابزار ریاضی، این نتیجه بهدستخواهدآمد که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمتها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست و مقدار آن در هر دوره، به مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمیباشد، اما تابع ثابتی از میانگین نرخهای رشد مخارج اسمی گذشتهاست.
1-6-1 دادههای استفاده شده در پژوهش
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش حجم پول، درآمد ملی ناخالص، و همچنین نرخ رشد درآمد ملی ناخالص میباشند.
1-6-2 ابزار گردآوری و تحلیل دادهها
برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانهای نظیر کتب، مجلات، مقالهها، پایاننامهها، … استفادهشدهاست. دادههای آماری نیز با استفاده از اطلاعات سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهدستآمدهاند. نرم افزار مورد استفاده در این مطالعه نیز Excel و بهطور بسیار محدودی MATLAB میباشد.
1-7- واژگان کلیدی
نظریه مقداری پول : به کمک معادله نظریه مقداری پول، برابری جریانی از پرداختهای پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان میکنند. پیام اصلی این نظریه را میتوان رابطه سطح قیمتها و حجم پول دانست (فرهنگ پالگریو ، صفحه 4).

جستجو در سایت ما :


اصل موروثی : اصل موروثی بیان میدارد تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخهای رشد درآمد ملی اسمی است. این تأثیر با ضریب آنی فراموشی F(t) نشان دادهمیشود که از اتفاقات گذشته بین زمان t و تأثیر میگیرد. همچنین این تأثیر با برگشتن به زمانهای پیشتر(دورههای دورتر) کاهش مییابد ( اله ، 1966).
اصل نسبیتی : مقیاس زمانی روانشناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی میباشد. به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان تابعی از واقعیات فیزیکی زمان است (اله، 1966).
نرخ رشد روانشناختی : تصمیمات پولی عوامل اقتصادی بستگی به تغییرات مخارج اسمی کل در گذشته دارد، این تأثیر توسط متغیری به نام نرخ رشد روانشناختی تعریف میگردد که میانگین وزنی تمام نرخهای رشد مخارج اسمی گذشته میباشد (اله، 1966).
اصل منطقی : تقاضای پول تابع محدودی از تغییرات مخارج اسمی کل میباشد، بهگونهای که نسبت به مبدأ مختصات مقعر است و دارای مقدار حداکثر قابل تعیینی میباشد (اله، 1966) .
1-8- جمعبندی فصل
در این فصل، پس از شرح و بیان مسئله پژوهشی، به اهمیت و ضرورت آن پرداختهشدهاست. سپس هدف و فرضیه مورد نظر جهت رد یا عدم رد مطرح گردید. در بحث بعدی روش پژوهش و کاربرد آن مورد اشاره قرار گرفت و در نهایت به تعریف کلید واژههای مورد استفاده در پژوهش اشارهشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد سریهای زمانی و هموار سازی

فصل دوم
ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
مقدمه
به جرأت میتوان گفت از زمان پیدایش زندگی اجتماعی شهری، چه در عصر اولیه و چه در عصر متمدن امروزی، «پول» بهعنوان یکی از با اهمیتترین و جنجالیترین متغیرهای اقتصادی مطرح بودهاست. گرچه مفهوم و کاربرد «پول» در هر دوره متفاوت بوده، اما نقش و اهمیت خود را هیچگاه از دست ندادهاست. از همین رو عدهای از پژوهشگران، پول را در کنار کشفها و اختراعاتی دیگر قرار میدهند و معتقدند که در تکامل انسان اقتصادی نقش بهسزایی ایفا کردهاست. مبادلات پایاپای بهدلیل پیچیدگیهای ذاتی خود مانع رشد تقسیم کار اجتماعی، گسترش قلمرو داد و ستد و به تبع آن رفاه اجتماعی بود. به همین خاطر به تدریج جای خود را به شیوه کارآمدتر یعنی مبادلات با واسطه داد. در اوایل شکلگیری داد و ستد، کالاهایی که بیشتر مورد مبادله واقع میشدند و اهمیت خاصی در زندگی اجتماعی-اقتصادی افراد داشتند، بهعنوان پول شناختهشدند.
در طول تاریخ کالاهای متعددی از انواع حیوانات و گیاهان مصرفی(حبوبات…) بهعنوان واسطه مبادله استفاده شدهاند، بهطوری که حتی ریشه واحد پول هند «روپیه» برگرفته از کلمه «روپا» یا «گله» میباشد و همچنین ریشه کلمه پول در ادبیات یونان از «دام» برگرفتهشدهاست (رئیس دانا، 1369). این موضوع نشاندهنده این است که در گذشتههای دور در جوامع فوق، دام واسطه مبادلات بودهاست. به هر حال بهدلیل نیاز به کاهش هزینه مبادلات، پول بهصورت سکه و مسکوک درآمد، بهطوری که طلا و نقره از اهمیت خاصی برخوردار شدند و بالاخره امروزه همه این تحولات به انواع پول کاغذی منجر شده که حذف آن از زندگی تقریباَ غیرممکن است.
در بخش اول این فصل رهیافتهای مختلف تعریف پول معرفی میشود؛ در بخش دوم، وظایف و نقشهای پول تبیین میگردند؛ و بخش سوم به معرفی و مقایسه نظریههای مختلف پولی با تکیه بر سیر تاریخی آنها اختصاص مییابد.
2-1- رهیافتهای مختلف در تعریف پول

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد شبیه‌سازی و خروجی‌ها