راهبرد های مناسب برای رشد و گسترش تفکر دانش آموزان

آگوست 10, 2018 0 Comments

راهبرد های مناسب برای رشد و گسترش تفکر دانش آموز


از جمله عواملی که در تقویت تفکر انتقادی موثر هستند عبارتند از : • هر جلسه را با طرح یک مسئله یا مجادله شروع کنید. شروع کردن جلسه کلاس با طرح یک مسئله یا پرسش بستگی به موضوع درس دارد وهم چنین به شاگردان کمک می کند که در جای خود مستقر شوند و حواس خود را جمع کنند (مایرز ،1986؛ ترجمه ابیلی ،1386 ).
 • پرسش های تکمیلی بپرسید. به دانش آموزان کمک کنید صحبت های خود را با پرسش ها، باز و روشن کنند که برای تفکرشان چالش برانگیز باشد، مثلا “”چرا “،”می توانید بیشتر بگویید “(فیشر ،2002 ؛ترجمه کیان زاده،1388 ).
 • به پرسش های دانش آموزان ارزش زیادی بدهید (سانتراک ،2004 ؛ترجمه سعیدی و همکاران ،1387 ).
 • در مقابل سوال هایی که دانش آموزان از شما می پرسند، علاوه بر جواب سوال، دلایل آن را نیز بگویید (سیف ،1389 ).


  • تید و لهمن[1] (2002 )، معتقدند که رفتارهایی مانند سوال پرسیدن و تردید داشتن در هر موضوع ، در رشد تفکر انتقادی دانش آموزان تاثیر گذار است (لون و همکاران ،2010 ).
 • یکی دیگر از عوامل موثر، مشارکت و همراهی اعضای گروه با یکدیگر است که به عواملی چون تحلیل مباحث و ارائه ایده ها و نظرات متفاوت و مشارکت فعال دانش آموز در یادگیری خود وارائه تکالیف و نتایج پژوهش ها به یکدیگر بستگی دارد (عارفی و رضایی زاده ،1390 ).
 • کوهن[2] (2000) و موسلی (2005 )، معتقدند که در فعالیت هایی که دانش آموزان خود فعالند، یادگیری پیشرفت بیشتری دارد (مارین و هالپرن ،2011 ).
 • در صورت امکان به وقت کلاس بیفزایید، تفکر انتقادی زمانی پرورش می یابد که شاگردان وقت کافی برای تعمق و تفکر داشته باشند (مایرز ،1986 ،ترجمه ابیلی ،1386 ).
 • بیلینگ و هالستید[3] (2005 )، نیز برای پیشرفت مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان، به ایجاد یک محیطی که در آن دانش آموز اختیار داده شود، تاکید کرده اند (پوپیل ،2011 ).
 • نقش مدافع شیطان را بازی کنید. با بیا دیدگاههای مخالف، آنها را وادار کنید تلاش کنند برای دیدگاههای خود دلیل بیاورند (فیشر ،2002 ؛ترجمه کیان زاده ،1388 ).
 • دکتر ماریلان، مازارو، استیب[4] (2003 )، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که به کار گیری تکالیف نوشتاری، بحث گروهی، کارگاه آموزشی کوچک، ارائه گزارش موردی، ایفای نقش در فرایند آموزش می تواند از راهبرد های موثر جهت رشد و ارتقای مهارت های تفکر انتقادی در افراد باشد (مارین و هالپرن،2011) .


– Ted &Lehman,M1


2- Kuhn,D


3- Biling,M.&Halsted,J.A


4- Marilan & Mazarou & Estaib


]]>