رنو

رنو L90 – مگان … ۸۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ … ۸ سانتافه IX45 ۲۰۱۲-۱۶ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ]]>