روابط کاری میان  فردی و تاثیر ان بر استرس شغلی

آگوست 11, 2018 0 Comments

روابط کاری میان  فردی


کیفیت روابط کارکنان در محیط کار ، همواره رابطه موثری با استرس شغلی دارد.پژوهشگران اظهار کرده اند که در بررسی های انجام شده دست کم سه نوع روابط میان فردی دیده شده است:  1. روابط با همکاران
  2. روابط با سرپرستان
  3. روابط با مراجعان و مشتریان


روابط با همکاران


برخورداری از حمایت اجتماعی کافی مانند سپری در میان گیرنده ، فرد را از آثار منفی استرس محافظت می کند.وقتی روابط با همکاران ضعیف باشد، کارکنان احساس نگرانی و خطر می کنند.بعلاوه روابط ضعیف با همکاران ، منجر به کم اعتمادی ، کم علاقگی و کم حمایتی می شود.


 


روابط با سرپرستان


سرپرستانی که در رهبری زیر دستان خود روش میانه روی در پیش می گیرند، موجب می شوند تا کارکنانشان کمتر دستخوش استرس شوند.چنین شیوه رهبری مستلزم آنستکه ،کارکنان در تصمیم گیری ،مشارکت فعال داشته باشند و ارتباط خوبی بین سرپرست و زیر دست وجود داشته باشد.البته باید گفت که با توجه به نوع کارکنان و شرایط کار ،سبکهای رهبری متفاوت خواهد بود.


روابط با مراجعان و مشتریان


خدمت دهندگان ممکن است یه آسانی آماج استرس شغلی قرار بگیرند، هم به این سبب که در ضمن کمک به دیگران به شدت احساس مسئولیت شخصی می کنند ، و هم به سبب آنکه دستاوردهای کارشان به ندرت به آنها بازخورد می شوند. (همان منبع، صص 82-76)


]]>