روش مستقیم و هماهنگی

دانلود پایان نامه

در این روش از نظر تکنیکی محلول رقیق شده هیدرازین در اتانول به سامانه در حال تقطیر برگشتی واکنش قطره قطره اضافه میشود. در واکنش کاهش FNPBN، محیط کاهش، شامل محلولی غلیظ به رنگ سبز زیتونی بود. شکل 3-5 سنتز این مونومر را نشان میدهد.

شکل 3-5- سنتز 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))

جستجو در سایت ما :


ساختار مونومر AFPBN نیز به کمک روش طیف سنجی FT-IR، 1H-NMR و 13C-NMR مورد تایید قرار گرفت. طیف مادون قرمز AFPBN مونومر در شکل 3-6 نشان داده شده است. پیکهای ظاهر شده در نواحی cm-1 3475 و cm-13414 مربوط به NH2 و حذف پیکهای مربوط به گروه NO2 در نواحی cm-1 1354 و cm-1 1538 نشان میدهد که دیآمین مورد نظر با موفقیت تشکیل شده است.
شکل3-6- طیف FT-IR2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))
مطابق با شکل 3-7 در طیف 1H-NMR، علامتهای ظاهر شده به انواع هیدروژنها در ساختار مونومر نسبت داده شدهاند. از مقایسهی طیفهای دو ترکیب FNPBNو AFPBN با یکدیگر آنچه که در ابتدا به چشم میآید این است که پیکهای مربوط به هیدروژنهای h و i کنار استخلاف NH2 نسبت به هیدروژنهای کناری استخلاف NO2 به مناطق پایینتری انتقال یافتهاند. پیک ظاهر شده در ppm 9/4 را به هیدروژنهای متصل به نیتروژن نسبت میدهیم. در این طیف نیز تعداد دسته پیکها، مقدار جابجایی شیمیایی و مساحت زیر هر دسته پیک با ساختار ترکیب مورد نظر هماهنگی کامل دارد.

شکل3- 7- طیف 1H-NMR 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))
شکل 3-8 طیف 13C-NMR مونومر را نشان میدهد. در اینجا نیز مشاهده میشود که تعداد هفده نوع کربن موجود در ساختار شیمیایی ترکیب فوق به وضوح با تعداد علامتهای ظاهر شده در طیف همخوانی دارد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردرگرسیون، مدل رگرسیون، متغیر وابسته، ضریب تعیین

شکل3-8- طیف13C-NMR 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))
3-2- تهیهی پلی(اتر-آمید)های فلوئوردار
پس از سنتز مونومر(AFPBN)، تهیه پلی(اتر-آمید)های فلوئوردار با استفاده از روش مستقیم پلیتراکمیشدن فسفریلاسیون در دستور کار قرار گرفت. به طور کلی، این روش به منظور پلیآمیداسیون دیآمینهای آروماتیک با دیکربوکسیلیکاسیدهای آروماتیک در حضور یک آریلفسفیت (تریفنیلفسفیت) و یک باز آلی مانند پیریدین انجام میشود [6,67,35,96,103,75]. افزایش نمکهای معدنی، حل پذیری پلیمر را در حلال واکنش که معمولاً NMP میباشد افزایش داده و به این ترتیب شانس تولید پلیمری با وزن مولکولی متوسط بالاتر را افزایش میدهد. اما با این وجود غلظتها در سیستم حلال هنوز هم کمتر از روش دیاسیدکلرید (روش غیر مستقیم) میباشد. مکانیسم واکنش پلیآمیدیشدن به روش مستقیم فسفریلاسیون در شکل 3-9 آمده است [6]. همانطور که در این شکل آمده است، عدد اکسایش اتم فسفر در طی انجام فرایند، تغییر کرده و در این بین پیریدین به عنوان لیگاندی در کمپلکسِ واسط نقش ایفاء مینماید.

شکل 3-9- مکانیسم پلیمریزاسیون تراکمی به روش فسفریلاسیون برای تهیه پلی(اتر- آمید)ها
حال با این توضیحات مقدماتی باید به این نکته اشاره نمود که در مطالعهی جاری، چهار کومونومر آروماتیک به نامهای ترفتالیک اسید(TPA)، ایزوفتالیک اسید(IPA)، 2,5-پیریدیندیکربوکسیلیکاسید (2,5-PDA) و 2,6-پیریدیندیکربوکسیلیکاسید (2,6-PDA) برای تهیهی پلی(اتر-آمید)ها بکار رفتند. به این ترتیب چهار پلیمر با کدهای AFPBN/TPA، AFPBN/IPA، AFPBN/2,5-PDA و AFPBN/2,6-PDA سنتز شدند. شکل 3-10 معادله واکنش تهیه /TPA AFPBN را بعنوان نمونه نشان میدهد. در شکل 3-11 نیز ساختار شیمیایی این چهار پلیمر به طور کامل نشان داده شده است.

شکل 3-10- تهیه پلیمر /TPA AFPBN با روش واکنش پلیمریشدن فسفریلاسیون
شکل3-11- ساختار شیمیایی پلیآمیدهای پژوهش جاری
پیرامون انواع گرانروی، چگونگی تعیین مقادیر عددیِ آنها و نیز ضرورتی که در راستای اینگونه اندازهگیریها وجود دارد ذکر توضیحاتی چند به نظر مفید میآید. به طور معمول چندین تابع مهم برای مطالعاتِ پیرامون گرانروی مورد استفاده قرار میگیرند. گرانروی نسبی، r =  / o ، که نسبت بیبُعدِ گرانروی محلول، ، به گرانروی حلال، o، میباشد. گرانروی ویژه،  sp = ( –  o) / o، مرتبط با افزایش گرانروی سیال بواسطهی ماکرومولکولهای حلشدهی پلیمری به شمار میرود. گرانروی کاهشیافته،  red =  sp /c، به عنوان افزایش گرانروی سیال بهازای واحد غلظت، c، حلشوندهی پلیمری تعریف میشود. گرانروی درونی، []، نیز به عنوان حدّ گرانروی کاهشیافته در صورتیکه غلظت حلشوندهی پلیمری به سمت صفر میل میکند تعریف میشود. گرانروی درونی همچنین به عنوان حدّ گرانروی ذاتی، ln( /  o)، در صورتیکه غلظت حلشوندهی پلیمری به سمت صفر میل کند نیز تعریف میشود.