رگرسیون خطی و رگرسیون

دانلود پایان نامه

منطقه 3 * 077/391
مزرعه 36 816/918
اشتباه آزمایشی 160 752/21
4-1-منحنیهای پیشرفت بیماری
جهت بررسی منحنی پیشرفت بیماری در مناطق مختلف، طی مدت اجرای تحقیق، نخست نمودار شدت متوسط بیماری در مزارع هر منطقه در برابر زمان (روز پس از کاشت) ترسیم گردید تا روند کلی نمودارها و ارزیابی بصری شباهت آنها به مدل های رشد مشخص گردد (شکل 4-2). نتایج آنالیزهای رگرسیون خطی در ارزیابی چهار مدل رشد جهت توصیف پیشرفت بیماری لکه موجی سیب زمینی طی سال زراعی 91-90 در جدول 4-2 ارائه شده است. هر چهار مدل توانستند پیشرفت بیماری را تا سطح قابل قبولی توصیف نمایند (جدول 5-3 و شکل 4-3)، اما بر اساس آماره های رگرسیون، به ویژه نمودار باقیمانده ها، مدل گومپرتزدارای بهترین برازش در هر مزرعه انتخاب گردید (جدول 4-3 و 6-3). این مدل توانست پیشرفت بیماری را در 80 درصد (ضربی تبیین 53/80)مزارع مطالعه شده به درستی توصیف نماید. علاوه بر این مزارع، این مدل توانست به طور قابل قبولی اپیدمی های سایر مزارع را توصیف نماید (جدول 5-3). بعد از مدل گومپرتز، مدل های تک مولکولی و لاگ لجستیک به ترتیب با برازش در 5/12 و 5/7درصد مزارع، بهترین برازش را با دادههای شدت بیماری داشتند.
از نظر نرخ مدل گومپرتز (rG)، تفاوت معنی داری (P<0.01) بین مناطق اجرای تحقیق مشاهده گردید.
منطقهی بسطام و ابر دارای بالاترین مقدار نرخ گومپرتز بود (متوسط 10 درصد)، در حالی که این پارامتر در منطقهی تاش ، کمترین مقدار (متوسط 5/2 درصد) را داشت.

مطلب مرتبط :   آلودگی محیط زیست و محصولات کشاورزی

شکل 4-1- منحنی پیشرفت بیماری لکه موجی سیب زمینی در چهار منطقه در در بخش بسطام طی یک سال اجرای تحقیق: الف)درصد وقوعA)تاش، B) مجن،C) بسطام، D) ابر.ب) شدت بیماری A)تاش، B) مجن،C) بسطام، D) ابر
جدول 4-3- تعداد و درصد برازش چهار مدل رشد با اپیدمی های بیماری لکه موجی سیب زمینی در چهار منطقهی اجرای تحقیق در بخش بسطام.
مدل DI MS
تاش مجن بسطام ابر کل تاش مجن بسطام ابر کل
تک مولکولی 4 2 0 0 6 2 1 0 1 4
لجستیک 1 0 2 4 7 0 0 0 0 0
لاگ لجستیک 4 5 4 2 15 1 1 1 1 4
گومپرتز 1 3 4 4 12 7 8 9 8 32
جمع 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40
جدول 4-4- خلاصهی آمارههای تجزیهی رگرسیون خطی برای برازش چهار مدل رشد با اپیدمیهای بیماری لکه موجی سیب زمینی در چهل مزرعه ی اجرای تحقیق در بخش بسطام.

جستجو در سایت ما :


مزرعه مدل R2 aR 2 SEE عرض از مبدا شیب
1 گومپرتز 93.954 93.489 0.178 2.972- 0.0216
2 گومپرتز 94.802 94.402 0.125 2.655- 0.0165
3 لاگ لجستیک 96.584 96.299 0.413 36.274- 7.285
4 تک مولکولی 95.484 95.183 0.052 0.3984- 0.00651