شرایط آب و هوایی و تحلیل های آماری

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

اپیدمیولوژی مطالعه ای روی نمودار های مختلف بیماری در زمان یا جمعیت خاصی می باشد و در واقع تاثیر متقابل آفات، فتوسنتز و نیازمند بودن به محاسبه خسارت برای تعیین دقیق زمان سمپاشی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، شرط های کوتاه مدتی را مشخص می کند(Paul, et al., 2000).
با مطالعاتی روی لکه موجی سیب زمینی ناشی از A. solani در شمال غربی اسپانیا به این نتیجه رسیدند که با محاسبه پارامترهای به روز رطوبت هوا، درجه حرارت، نصب تله های هوایی و شمارش اسپورهای جمع آوری شده می توان زمان مناسب برای سمپاشی علیه این بیماری را مشخص کرد تا خسارت وارده را کاهش داد(Eccured, et al., 2010).
بررسی ها نشان می دهد که سیب زمینی های حاصل از هیبرید S. tuberosum و S. raphanifolium باعث مقاومت به بیماری لکه موجی ناشی از A. solani می شود(Weber, et al., 2011).
در آزمایشات انجام شده ثابت شده است که قارچکش های کلروتالونیل و علف کش های متریبوزین برای مبارزه با لکه موجی سیب زمینی ناشی از A. solani بسیار موثر می باشند(Hill, et al., 2008).
در کانادا سمپاشی مزارع کشت سیب زمینی با روغن های L-Menthone Oil، Peppermint Oil، Spearmint Oil می تواند باعث کاهش لکه موجی ناشی از A. solani شود(Khalili, et al., 2007).
برای اولین بار در کشور برزیل گونه جدیدی از عامل لکه موجی سیب زمینی در سال 2010 با نام A. tomatophila گزارش شده است(Rodrigues, et al., 2010).
خالص سازی فیتو توکسین های ناشی از A. solani در محصولات سیب زمینی نشان داده که حاوی ماده Zinniol می باشد که باعث یکسری متابولیت ها و در نتیجه نکروز برگ ها می شود(Jorge, et al., 2005).
در تحقیقی نشان داده شده که قارچ های Strobilurin باعث کاهش لکه موجی در سیب زمینی ناشی از قارچ A. solani می شوند(Macdonald, et al., 2007).
در بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده اند که استفاده از سیستم های تهویه هوا در انبارهای نگهداری سیب زمینی باعث کاهش لکه موجی آن بعد از کشت می شود(Khalil, et al., 2003).
با مطالعاتی در نیوزیلند مشخص شد که بیماری لکه موجی ناشی از A. solani سطح فتوسنتز را تا 17-28 درصد و همچنین وزن خشک غده ها را تا 26-36 درصد در هکتار کاهش می دهد و از طرفی کمبود منابع نیتروژن در خاک نیز وزن خشک سیب زمینی را تا 3-16 درصد کاهش می دهد(Shah, et al., 2004).
در آمایشات صورت گرفته نشان داده شده است که برگ ها و غده های سیب زمینی ترانسژنیک شده از طریق ایجاد اختلالاتی در انتقال ATP در متابولیت های قارچ عامل بیماری لکه موجی در این گیاه باعث کاهش آلودگی های ثانویه A. solani می شود(Conrath, et al., 2003).
بررسی ها نشان می دهد که قارچ کش های دارای trifloxystrobin، pyraclostrobin و azoxystrobin در کاهش آلودگی های بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی از قارچ A. solani می شوند(Pasche, et al., 2004).
2-3-منحنی پیشرفت زمانی و پردازش مدل ها
منحنی های پیشرفت بیماری در کرت های مختلف طی یکسال ثبت شده و مناسب ترین مدل رشدی برای توصیف این بیماری مشخص خواهد شد.
رابطه بین وقوع(I) و شدت بیماری(S) که یکی از مفاهیم مهم اپیدمیولوژی بیماری های گیاهی است بیان شده و سپس تجزیه و تحلیل های آماری در سطح چند تیمار مشخص جهت ارایه مدل نهایی انجام خواهد شد.
نمودار مقادیر شدت و وقوع متوسط این بیماری در منطقه در مقابل زمان های نمونه برداری ترسیم شده تا بدین ترتیب منحنی های پیشرفت بیماری بدست آید. این منحنی ها با استفاده از رگرسیون خطی، با چهار مدل رشدی شامل تک مولکولی، لجستیک، لاگ لجستیک و گومپرتز مورد بررسی قرار خواهد گرفت(Bowen, 1997).
رسم نمودار از طریق آنالیز رگرسیون خطی توسط نرم افزار های آماری انجام خواهد شد که می توان از نرم افزار Microsoft Excel 2003 برای مرتب کردن داده ها و رسم نمودارها و همچنین از نسخه ی 15.2.05 نرم افزار Stat Graphic برای انجام تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد.
در انجام پردازش مدل ها از طریق مقدار ضریب تبیین که نسبت تنوع در داده های محاسبه شده توسط مدل رگرسیونی است و انحراف معیار محاسبات تعیین شده و از این معیارها جهت انتخاب بهترین مدل استفاده خواهد شد(Neher, 1997).
جهت انتخاب مناسب ترین مدل رشدی جمعیت برای داده های پیشرفت بیماری، چند مرحله وجود خواهد داشت که نخستین مرحله ترسیم نمودار میزان وقوع یا شدت بیماری در مقابل زمان خواهد بود. در مطالعات مزرعه ای، مدل هایی با ضریب تبیین بالاتر از 60 درصد مورد قبول خواهند بود(Campbell, 1990).
دانشمندان علم بیماری شناسی، در طی قرن بیستم با بیان شکل های مفهومی از بیماری های گیاهی پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته اند. آنها به وسیله نشان دهنده ها، نقشه های هوایی و تله های خودکار،اسپورهای هوازی را مشاهده کرده و به وسیله تئوری هواشناسی بلند شدن، پرواز و نشستن آنها را شرح داده اند. آنها به صورت عمده نقش های مقاومت افقی در مقابل مقاومت عمودی را بررسی کردند و اپیدمی ها را به وسیله کامپیوتر، پیش آگاهی نمودند و از تاثیر متقابل آفات، فتوسنتز و نیازمند بودن به محاسبه خسارت آگاهی یافته و برای تعیین دقیق زمان سمپاشی به وسیله مشاهدات تلفیقی آفت، میزبان، خسارت و وضعیت آب و هوا، شرط های کوتاه مدتی را مشخص نمودند. اپیدمیولوژی مطالعه ای، روی نمودارهای مختلف بیماری در زمان یا جمعیت خاصی می باشد (Paul et al. 2000)
از آن جا که فاکتورهای آب و هوایی شامل دما، رطوبت نسبی و بارندگی در توسعه یافتن، گسترش و پخش این بیماری نقش اعظمی بازی می کنند، در تحقیق انجام شده تاثیرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی روی وقوع بادزدگی در جلگه اردبیل بررسی شد .نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد بدین گونه می باشد که وابستگی پرمعنی بین فاکتورهای آب وهوایی خصوصا درجه حرارت و بارندگی برای وقوع بادزدگی وجود دارد. دسته بندی کردن سال های مورد مطالعه (2002-1992) از نظر فاکتورهای آب و هوایی در وقوع دوره ای بادزدگی می توانست سال 1997 را از باقی سال ها متمایز نماید. همچنین مشخص شد اگر یک بارندگی موثر در حدود 30 میلی متر در فصل رشد رخ دهد و درجه حرارت متوسط روزانه در حدود 19 درجه برای 10 روز پی در پی باشد، امکان رخدادن و پخش بیماری وجود داشته و باید اقدامات جلوگیری کننده اتخاذ شود(Zargarzadeh et al.),
همچنین در زمینه های پیش آگاهی بیماری های گیاهی، مدل های اپیدمیولوژیکی در مناطق مختلف جهان آزمایش های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده در مورد سیستم پیش آگاهی که در سال 1994 توسط موچینی در آرژانتین با استفاده از داده های اپیدمی های مشاهده شده در طی این سیستم بر پایه داده های هواشناسی در طول .(de Galich, 50 سال بدست آمده است اشاره نمود ( 1997دوره حساسیت گیاه میزبان (از زمان خروج سنبله تا مراحل اولیه پر شدن دانه) شکل گرفته است . سیستم مبتنی بر رابطه بین متغیرهای آب و هوایی (De Wolf et al., 2000c) دیگری نیز توسط دیولف و همکاران و اپیدمی ها ارائه گردیده است. برای ارائه یک سیستم پیش آگاهی نیاز به مطالعات اپیدمیولوژیک پیرامون آن بیماری است. از میان مطالعاتی که در زمینه اپیدمیولوژی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله انجام شده است به می توان اشاره نمود، که در آن شیب انتشار بیماری (Fernando et al., مطالعات فرناندو و همکاران ( 1997در شرایط مزرعه در سال های 1992 و 1993 بررسی شده است.
همچنین در آنالیز همه گیری های مربوط به ساق سیاه توتون، افتادگی کاهو، پوسیدگی معمولی ریشه گندم، سفیدک پودری جو و بعضی از همه گیری های ناشی از ویروس موزائیک کوتولگی ذرتCampell and ) ١٣
به (Nagtzaam and Bollen, و توصیف کلونیزاسیون ریشه سیب زمینی و بادمجان( Madden, ,1990 نیز (Ojiambo et al. 1997) به طور موفقیت آمیزی مدل تک مولکولی استفاده شده است. (اجیامبو و همکاران ( 2000در بررسی مدل های مختلف اپیدمیولوژی جهت ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های سیب زمینی به این مدل را مورد استفاده قرار داده اند.