شرایط آب و هوایی و معیارهای داخلی

دانلود پایان نامه

شکل 2-4- چرخه زندگی قارچ Alternaria alternata

جستجو در سایت ما :

شکل 2-5 – علائم روی میزبان : ساقه(سمت چپ)، برگ(وسط)، غده(سمت راست)


2-2-5- اهمیت و خسارت بیماری:
گونه های Alternaria از نقطه نظر وقوع در جهان بعنوان عوامل ایجاد کننده بیماریهای شاخ و برگ از مهم ترین گونه های قارچی محسوب می گردند. به لکه های ایجاد شده توسط گونه های Alternaria خصوصاً A.solani معمولاً بیماری بلایت زودرس (early blight) و لکه موجی اطلاق می گردد. این بیماری در اکثر مناطقی که سیب زمینی کشت می گردد شیوع دارد و به دیگر گیاهان خانواده سولاناسه نیز حمله می کند. در صورتیکه عامل بیماری A.solani باشد لکه های ایجاد شده درشت تر است.
بهترین راه جهت ارائه شواهد خسارت این بیماری مقایسه محصول در برخی از مزارع سمپاشی نشده است. تورستون و همکارانش 809 بوشل از قطعه شاهد و 1290 بوشل در هکتار از قطعه ای که خوب سمپاشی شده بود در ایالت اوهایو برداشت نمودند. فدرسن در استرالیا با سمپاشی به وسیله مانب، 44درصد محصول را افزایش داده . در کلرادو کنترل بیماری لکه موجی اضافه محصولی حدود 39- 18 درصد را موجب شد. هاوار خسارت بیماری به محصول را از 6 تا 40 درصد با افزایش در شدت بیماری از 25 تا 100درصد تعیین نمود. بیماری لکه موجی هم چنین می تواند آلودگی غده ها را موجب شود که اغلب نادیده گرفته شده و یا غلط تشخیص داده می شود.
سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما می باشد و بیماری لکه موجی و لکه قهوه ای آلترناریایی سیب زمینی جزء بیماری هایی هستند که با تولید انواع توکسین ها باعث خشکیدگی بوته های سیب زمینی و کاهش محصول آن می گردد.گونه A.solani‌ ممکن است تولید چند نوع توکسین بنام آلترناریک اسید نماید. این بیماری در سال های اخیر از روی غده و قسمت های هوایی سیب زمینی استان سمنان جداسازی گردیده است و در غالب موارد عامل آن گونه A.alternata باشد. برای مثال در استان هرمزگان طی بررسی هایی که بین سالهای 1368 تا 1370 از کشت نمونه ها صورت گرفت غالباً گونه اخیر جداسازی گردید. طبق یک تحقیق در فلسطین اشغالی میزان 28 درصد آلودگی سطح برگها باعث 18 درصد کاهش در میزان محصول می گردد.
2-2-6-کنترل:
بیماری لکه موجی سیب زمینی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی ایجاد می شود و اگر اقدامات لازم در جهت کنترل بیماری بعمل نیاید با از بین بردن اندام های سبز خسارت زیادی را متوجه محصول می سازد. مؤثرترین و عملی ترین راه جهت کنترل ، سمپاشی با قارچ کش های مؤثر است. مخلوط بردو و قارچ کش های مسی خنثی هرچند در مقابل بیماری بادزدگی مؤثر می باشند. ولی در کنترل بیماری لکه موجی بی تأثیر می باشند.
تناوب زراعی و سوزاندن شاخ و برگ ها در محل هایی که مجاز است موجب کاهش آلودگی خواهد شد. از گوجه فرنگی در تناوب نباید استفاده گردد. کوددهی کافی با ازت بالا و فسفر پایین نیز موجب کاهش بیماری می گردد.آبیاری بارانی برای توسعه بیماری مناسب است بیش از حد نیاز نباید استفاده شود.(Sherf & MacNab,1986)
کونرز خاطر نشان ساخت که ارقام زود رس خیلی حساسند. مورفی وهمکارانش گزارش دادند که رقم “روزا” و لاین های زیر به بیماری لکه موجی مقاومند: AF303-5, CF7523-1,CF7353-1,BR7093-23.CA02-7.CR7358-26A,CR7358-14A احتمال می رود که ارقام جدیدی که به بیماری لکه موجی مقاوم می باشند بزودی ارائه گردد.
در مزرعه روی برگ های مرده و یا سایر اندام های گیاهی زمستان گذرانی می نماید. تناوب های کوتاه، کشت مداوم سیب زمینی و نسوزاندن شاخ و برگ ها از شرایط مناسب برای توسعه بیماری است(Manzer, et al., 1974).
کود های شیمیایی که از نظر ازت بالا و فسفر آنها کم است وقوع آلودگی را کاهش می دهند(Barclay, et al., 1973). زخم های کوچکی که بر اثر وزش باد یا نیش حشرات بر روی اندام های گیاه ایجاد می شود برای توسعه بیماری مناسب می باشد مخصوصا اگر شبنم، مه و بارندگی را به دنبال داشته باشند(Rotem, 1959).
اولین سمپاشی باید مصادف با شروع اولین دوره آلودگی ثانویه باشد و سمپاشی قبل از این موعد بیهوده است(Douglas, et al., 1974).
رقم روزا و BR7093-23, CF7353-1, CF7523-1, AF303-5, CR7358-14A, CR7358-26A, CA02-7 از ارفام مقاوم به این بیماری گزارش شده اند(Murphy, et al., 1982).
ارقام زودرس خیلی حساس اند(Conners, 1967). رقم تارقی نیز مقاوم به بیماری می باشد(Pavek, et al., 1973).
گسترش بیماری در طول زمان یک پدیده دینامیک است یعنی مقدار بیماری با گذشت زمان تغییر می کند و برای مقایسه و پیش بینی توسعه بیماری، تغییرات توسعه بیماری در زمان باید کمی شود و به صورت ریاضی مدل سازی گردد(Bowen, 1997).
منحنی های پیشرفت بیماری را می توان از طریق ارزیابی مقدار بیماری در جمعیت گیاهان در طول زمان ایجاد نمود. نمودار بیماری در طول زمان به عنوان امضای اپیدمی معروف است و تلفیقی از تاثیر میزبان، بیمارگر و شرایط محیطی بر اپیدمی را نشان می دهد(Campbell, et al., 1990).
منحنی های پیشرفت بیماری امکان تجزیه و تحلیل و مقایسه و درک بهتر اپیدمی را فراهم میکند(Bowers, et al., 1997).
مدل های منحنی رشد برای توصیف کمی پیشرفت بیماری به وسیله واندرپلانک برای بار نخست مورد استفاده قرار گرفته اند(Neher,et al., 1997).
مدل های رشد جمعیت که معمولا برای تجزیه و تحلیل اپیدمی بیماری های گیاهی استفاده می شوند، مدل های خطی، تک مولکولی، نمایی، لاجستیک و گومپرتز هستند(Nutter, 2001).
با وجود اینکه ویژگی های زیستی یک اپیدمی را نمی توان از پردازش مناسب آماری یک مدل منحنی رشد نتیجه گیری کرد، اما از مدل ها می توان به عنوان ابزارهایی جهت مقایسه مدل های منحنی رشد و تیمار های وابسته به صورت آماری یا توصیفی سود برد(Neher, et al., 1997).
منحنی های پیشرفت بیماری اغلب با استفاده از چند مدل ساده ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل های شبیه سازی با استفاده از این مدل ها، این امکان را فراهم نموده که بدون صرف هزینه و نیروی کار مورد نیاز برای آزمایش ها و طرح های مزرعه ای، بررسی های دقیقی در زمینه اپیدمی ها و تاثیر استراتژی های مدیریتی نظیر ارقام مقاوم، اقدامات زراعی و تاثیر سموم مختلف صورت پذیرد. به علاوه ابزار های کمک درسی ارزشمندی درباره جنبه های مختلف تیوریکی و عملی یک اپیدمی فراهم گردد و حتی ممکن است به یافتن روش های کارآمد تری در کنترل بیماری منجر گردد(Bowers, et al., 1997).
انتخاب یک مدل زمانی که پیشرفت زمانی اپیدمی های بیماری های گیاهی را بهتر از همه توصیف کند، نیازمند در نظر گرفتن معیارهای داخلی و خارجی می باشد(Madden, 1980).