شرایط محیطی و زیست شناسی

دانلود پایان نامه

خطی 93.559
93.566 0.042

جستجو در سایت ما :


آلومتری 98.059
98.062 0.181
ریشه مربع 96.689
96.693 0.043
ابر
خطی 95.032
95.038 0.038
آلومتری 98.575
98.0577 0.162
ریشه مربع 97.096
97.099 0.040
بیماری لکه موجی سیب زمینی از جمله بیماری هایی است که پیشرفت آن اساساً به مرحلهی رشدی گیاه میزبان بستگی دارد، یعنی این بیمارگر نمی تواند در هر زمان از فصل رشد سیب زمینی، میزبانش را آلوده کرده، بیماری حاصل پیشرفت نماید بلکه به دورهی زمانی کوتاهی از رشد گیاه محدود شده است.
A.alternata در اصل یک بیمارگر چند چرخه ای (با سود ساده) در نظر گرفته می شود (Abawi and Grogan, 1975؛ Van der Plank, 1963). مورال و دوئک (Morral and Dueck, 1982) اعتقاد دارند که در غیاب یک مرحله کنیدیایی، انتشار گیاه به گیاه طی فصل رشد تنها از طریق رشد میسلیومی رخ می دهد. اما انتشار ثانوی بیماری بین قسمت های بالایی بوته های در تماس با یکدیگر نیز مشاهده می شود، که البته در اواخر رشد سیب زمینی و پس از بسته شدن کنوپی و رسیدن شاخه های بوته های مجاور به یکدیگر رخ میدهد. به نظر آنها، این اتفاق از اهمیت پایینی در سیب زمینی برخوردار است و علت این نظر هم این است که زراعت سیب زمینی مورد مطالعه ی آنان، از نوع بهاره است و مراحل آخر رشد گیاه در تابستان اتفاق می افتد که رطوبت نسبی هوا پایین بوده، بعد از گلدهی، شرایط محیطی مناسبی برای گسترش افقی بیماری در مزرعه حاکم نمی باشد. اما در مورد تحقیق حاضر، زراعت سیب زمینی مورد مطالعه در بخش بسطام (و سایر مناطق شمال کشور) از نوع بهاره است که در آن، سیب زمینی در بهار کاشته می شود و گلدهی آن در اواسط مرداد و اوایل بهار اتفاق می افتد. بنابراین انتشار ثانوی بیماری در طول ماه های شهریور و مهر رخ می دهد که شرایط محیطی نسبتاً مناسبی جهت انتشار ثانوی بیماری بر مزارع سیب زمینی حاکم می باشد.
در برازش مدل های پیشرفت زمانی با دادههای مشاهده شده، نکتهی حایز اهمیت، انتخاب مدل بر اساس زیست شناسی بیمارگر است، اتکای کامل به شکل منحنی آن ممکن است گمراه کننده شود. به علاوه، محقق نباید تلاش کند که تفسیرهایی درباره ی زیست شناسی بیمارگر را بر اساس شکل منحنی و این که کدام مدل بهترین برازش را با داده های نشان داده اند، ارایه کند. یک تنوع تصادفی در هر مشاهده وجود دارد و در مدل های تبدیل شده، نقاط داده ی موجود در انتهای خط، وزن نادرستی در تعیین برازش مدل خواهند داشت. این امر کاملاً امکان پذیر است که یک سری داده داشته باشیم که به طور مساوی با مدل های تک چرخه ای و چندچرخه ای برازش ن