شیمیایی و ساختار

دانلود پایان نامه

شکل1- 15: سنتز مونومر2و2-دی نفتیل بای فنیل-4و4- دی آمین………………………………………………………..28


شکل 1-16: سنتز پلیآمیدهای PA1-PA4………………………………………………………………………………………..29
شکل1-17: مسیر سنتز پلیایمیدها…………………………………………………………………………………………………….30
شکل1-18: ساختار( الف)) , Ref2 ب. Ref1 ( ………………………………………………………………..31
شکل 1-19: ساختار کلی پلیفلورنها………………………………………………………………………………………………….34
شکل 1-20: مکانیسم سنتز کوپلیمرها…………………………………………………………………………………………………35
شکل1-21: منحنی TGA پلیفلورنها……………………………………………………………………………………………….37
شکل1-22: طیف 1HNMR وساختار پلیفلورنهای P1-P5 ……………………………………………………………….38
شکل 1-23: 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل (مونومر تهیه شده)………38
شکل3-1: سنتز2،´2- بیس(4-تری فلوﺋورومتیل-2- نیتروفنوکسی)-1،´1- باینفتیل(FNPBN)………………47
شکل 3-2: طیف FT-IR 2،′2- بیس(4- تریفلوﺋورومتیل-2- نیتروفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل (FNPBN)……………………………………………………………………………………………………………………………………48
شکل 3- 3: طیف 1H-NMR 2،′2- بیس(4- تریفلوﺋورومتیل-2- نیتروفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل (FNPBN)……………………………………………………………………………………………………………………………………49
شکل 3-4: طیف 13C-NMR2،′2- بیس(4- تریفلوﺋورومتیل-2- نیتروفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل (FNPBN)…………………………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 3-5: سنتز 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))…………..51
شکل3-6: طیف FT-IR2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))……………………………………………………………………………………………………………………………………52
شکل3- 7: طیف 1H-NMR 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))…………………………………………………………………………………………………………………………………..52
شکل3-8: طیف13C-NMR 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))………………………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل 3-9: مکانیسم پلیمریزاسیون تراکمی به روش فسفریلاسیون برای تهیه پلی(اتر-آمید)ها…………………….54
شکل 3-10: تهیه پلیمر /TPA AFPBN با روش واکنش پلیمریشدن فسفریلاسیون……………………………..55
شکل3-11: ساختار شیمیایی پلیآمیدهای پژوهش جاری………………………………………………………………………55
شکل 3-12: پلاتهای نوعی هوگینس و کرامِر……………………………………………………………………………………57
شکل 3-13: گرانرویسنج (الف) اوبلوهد و (ب) استوالد……………………………………………………………………..57

جستجو در سایت ما :

مطلب مرتبط :   پیچیدگی و معادله