طول موج و محتویات

دانلود پایان نامه

نمونه در مجاورت معرف فنول فتالئین با پتاس 1/0 نرمال تیتر شد. عدد اسیدی بر طبق فرمول زیر محاسبه شد:


(3-6)
کهN نرمالیته، V حجم پتاس مصرفی و W وزن نمونه است (1993 AOCS).
3-8- اندازهگیری مقدار کل ترکیبات قطبی
3-8-1- آمادهسازی سیلیکاژل
سیلیکاژل به مدت 24 ساعت در دمای 160 درجه سانتیگراد خشک شد. سپس در همان حالت داغ در داخل ظرفی شیشهای ریخته شد و به نسبت مشخصی با آب (5:95 سیلیکاژل به آب) مخلوط گردید. ظرف شیشهای به شدت هم زده شد تا از کلوخهای شدن سیلیکاژل جلوگیری گردد. بعد از 24 ساعت سیلیکاژل آماده مصرف بود.
3-8-2- اندازهگیری مقدار کل ترکیبات قطبی
3-8-2-1- پر کردن ستون کروماتوگرافی
یک گرم سیلیکاژل آمادهسازی شده به داخل ستون کروماتوگرافی (ستونهای پلاستیکی با ارتفاع 15 سانتیمتر) که طرفین آن با پشم پنبه مسدود شده بود، ریخته شد. محتویات لوله کروماتوگرافی با میله شیشهای متراکم گردید.
3-8-2-2- تهیه و آمادهسازی نمونه و حلال جداسازی
پانصد میلیگرم روغن در بالن ژوژه پنج میلیلیتری ریخته و با حلال تولوئن به حجم رسانده شد. یک میلیلیتر از این محلول به دقت در بالای ستون کروماتوگرافی ریخته شد. برای تهیه سیستم حلال، حلالهای ایزو هگزان (85) و دی ایزو پروپیل اتر (15) با هم مخلوط گردیدند.
3-8-2-3- عملیات کروماتوگرافی و محاسبه درصد ترکیبات قطبی کل
بعد از خیس خوردن نمونه در بالای ستون کروماتوگرافی و تبخیر تولوئن، به ترتیب طی سه مرحله مقادیر معینی از حلال جداسازی (5/3، 5/3 و 1 میلیلیتر) به داخل ستون کروماتوگرافی انتقال یافت. پس از اتمام عملیات کروماتوگرافی، انتهای ستون با پانصد میکرولیتر تولوئن شسته شد. میزان مواد غیر قطبی خارج شده از ستون کروماتوگرافی پس از تبخیر حلال (نیم ساعت در آون تحت خلا با دمای 40 درجه سانتیگراد) توزین شد. درصد ترکیبات قطبی کل بر حسب فرمول (3-7) محاسبه گردید.
(3-7)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی و فن آوری اطلاعات

Cp درصد ترکیبات قطبی، Ws وزن نمونه و Wn وزن ترکیبات غیر قطبی است (شولت،2004).
3-9- اندازهگیری عدد دی ان مزدوج (CDV)

جستجو در سایت ما :


نمونه روغن به نسبت 600:1 با هگزان (گرم به میلیلیتر) رقیق شد. سپس میزان جذب نمونه رقیق شده در طول موج 234 نانومتر خوانده شد. میزان جذب نمونه شاهد نیز با خواندن میزان جذب هگزان به دست آمد. مقدار ترکیبات دی ان مزدوج از فرمول (3-8) محاسبه شد:
(3-8)

که A میزان جذب نمونه در طول موج 234 نانومتر منهای جذب نمونه شاهد است. عدد 600 عبارت از رقت نمونه در هگزان و عدد 29000 ضریبی ثابت است (ساگوی و همکاران، 1996).