عود و ولع­ مصرف مواد از دیدگاه روانشناختی

آگوست 17, 2018 0 Comments

عود و ولع­ مصرف مواد


اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن جسمى، روانى و اجتماعى، پیشرونده، عود کننده[1] و تخریب کننده فرد، خانواده و جامعه که در نوع خود یکى از آسیب رساننده ترین بیمارى ها و مشکلات اجتماعى است، توصیف شده است. در این میان مخرب ترین ویژگى اعتیاد عودهاى مکرر پس از دوره هاى کوتاه و بلند قطع مصرف بوده و در این راستا ولع­ی مصرف مواد[2] به عنوان مهمترین عامل در بازگشت [3]به مصرف مطرح مى باشد (فاکس، تاله، مالیسون، آندرسون، و کرک[4] (2005)؛اختیاری و دیگران، 1387الف؛ ملکی و دیگران، 1387؛ فرانکین[5] (2000) به نقل از فیروزآبادی، قنبری هاشم آبادی و طباطبایی 1388؛ حدادی،رستمی،رحیمی نژادواکبری زردخانه 1388؛ فلاح زاده و حسینی، 1385؛ نوروزی، نادری، بینازاده، و صفاتیان، 1384). و حتی مطالعات، آن را _ ولع­ی مصرف مواد را_ علت اصلی شکست های درمان اعتیاد برشمرده اند(بادگر[6] و همکارا ن، 2007؛ و مکری[7]، 2002). که از آن به عنوان یکی از تجربه های وابستگی به مواد یاد کرده اند(آنتوان[8]، مک، و لثم، 1996؛ و کوستین[9]، 1992).همچنین به عنوان یک مفهوم کلیدی در تداوم وابستگی، سوء مصرف و عود بیان کرده اند (بادگر و همکارا ن، 2007؛ فرانکن[10]، 2003 به نقل از رحمانیان، میرجعفری، و حسنی، 1385).


بطور نمونه، میزان ولع­ی مصرف مواد که منجر به عود در سوء مصرف کنندگان مواد می شود در بررسی موتَسا[11] (2001)، 80 درصد بوده است (به نقل از میرزایی و همکاران ، 1389). یا بخاطر تجربه ی ولع مصرف مواد،اکثر افرادی که مصرف مواد را ترک می کنند دچار لغزش یا بازگشت می شوند و محتمل ترین زمان آن 90 روز پس از زمان شروع ترک است(بک، 2001 به نقل از فیروزآبادی، قنبری هاشم آبادی و طباطبایی 1388؛ و داجن و مایکل شی،  1383).فریدمن [12]و همکاران در سال 1998(به نقل از ناستی زایی، هزاره مقدم، و ملازهی(1389) بیان نموده اند: تنها20 تا 50 درصد بیماران می توانند به قطع مصرف مواد بعد از یکسال ادامه دهند. یا براون[13] (1998) گزارش می دهد که تنها 19 درصد مصرف کنندگان مواد پس از درمان قادرند قطع مصرف را برای 6 سال ادامه دهند. به خصوص اینکه با توجه به یافته ها، بیشترین میزان ولع­ی مصرف مواد و عود مصرف مواد در ماه اول و دوم ترک اعتیاد رخ داده است (سراجی، مؤمنی، و صالحی، 1389). چنانکه امینی (1381) به نقل از میرزایی و همکاران (1389) میزان بازگشت به مصرف مجدد مواد مخدر را 75درصد ذکر کرده است. در تحقیق (میرزایی و همکاران، 1389) ولع­ی به مصرف با %57 درصد بین عوامل سه گانه ی (کمبود اعتماد به نفس، احساس پوچی و ناراحتی های روحی) به عنوان مهمترین عامل فردی عود اعتیاد بین مبتلایان شناخته شده است. این عامل توسط اطاری(1383) نیز عنوان گردیده است. ولع­ به مصرف از طرف الگیلی[14]، (2005) نیز به عنوان عامل موثر در عود مطرح شده است.


مطالعات گاساپ و همکاران(۱۹۸۷،۱۹۸۹) به نقل از ناستی زایی، هزاره مقدم، و ملازهی(1389) نشان داده که ۸۱ درصد افراد ترک کرده کمتر از شش ماه عود اعتیاد داشته اند. حتی فدایی (۱۳۸۶) به نقل از ناستی زایی، هزاره مقدم، و ملازهی(1389) بیان می کند در بهترین شرایط و بهترین درمان ها ۹۵ درصد معتادان شش ماه پس از ترک دوباره به چرخه اعتیاد بازگشته و ۵ درصد باقی مانده نیز در یکی دو سال آینده به این چرخه باز خواهند گشت. در بعضی مطالعات بیشترین عود در سه ماهه اول بوده و حدود دو سوم افراد پس از شش ماه عود داشتند (تقوا و همکاران، 1388به نقل از جفی و استارین[15]، 2005).مطالعه دیویسون[16](2006)، که پس از سه ماه کمتر از 3% افراد پاک بودند. ناظر، صیادی، و خالقی (1381)، نیز معتقدند که ولع می تواند در برگشت به مصرف مواد مخدر فاکتور مهم باشد. در این رابطه جکل[17]،(2004) معتقد است وقتی که سوء مصرف کننده مواد تصمیم می گیرد رفتارش را تغییر دهد و مصرف مواد نداشته باشد مرتب با تردید مواجه است که آیا بر سر این تصمیم بماند یا نه. بنابراین وجود تردید و ولع در مبتلایان به سوء مصرف مواد، امر همه گیر بین شان می باشد(به نقل از میرزایی و همکاران، 1389).هرچند تحقیقات جسسپ[18] و همکاران (2002)، شیوع بازگشت به مصرف هروئین را در سال اول ترک 60 درصد ذکر کرده اند و این میزان توسط پرنگل[19] و همکاران(2002)، 5/69 درصداعلام شده است. در تحقیق نجفی و همکاران (1387)، 78% بیماران پس از سم زدائی دچار عود شدند که 50% آنها در فاصله سه ماه، 18% در مدت 6 ماه تا یک سال و بالاخره 3% پس از یک سال عود داشتند. به عبارتی 60 نفر (%78) از 77 بیمار، اعتیاد مجدد پیدا کرده و فقط 17 نفر (%22) پس از یک سال از سم زدایی هم چنان پاک بودند. همین طور پژوهش دیکمپ[20] و همکاران(1998) به نقل از کافی ملازاده اسفنجانی، نوری، و صالحی(1388)، بیان کرده اند که تنها 25% افراد وابسته به هروئین بعد از درمان نگهدارنده با متادون پاک مانده بودند. برون[21] و همکاران(2000) به این نتیجه رسیدند که بیشتر نوجوانان تحت درمان، سه ماه پس از تکمیل مراحل درمانی و 79% نیز در طول یک سال اول، دوباره به مصرف مواد بخاطر ولع­ مصرف می پردازند. در مطالعه باقری یزدی و همکاران (1384) میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی بین 25 تا 97 درصد بوده است.همه این پژوهش ها بیانگر اهمیت پدیده ی ولع­ مصرف مواد در افرادی هست که قصد رهایی از سوء مصرف مواد را دارند.


مفهوم ولع و اشتیاق مصرف مواد، یکی از مهمترین زیر­ساخت های شناختی مورد توجه در دانش اعتیاد است. ولع­ی مصرف، هسته مرکزی پدیده اعتیاد را تشکیل می دهد(اختیاری و دیگران، 1389).ولع­ی مصرف در واقع عامل ادامه سوء مصرف مواد و همچنین بازگشت به اعتیاد پس از دوره های درمانی است. بنابراین، بررسی عوامل ایجاد کننده ولع­ی مصرف در جهت اتخاذ شرایطی برای دوری از آن ها یا تضعیف آن ها یکی از مهم ترین نقاط مورد توجه در پژوهش های حیطه اعتیاد می باشد (دبیرنیا و دیگران، 1387). بنابراین، برخی از محققین(مکری، اختیاری، عدالتی و گنجگاهی، الف1387)، مهم ترین عامل بازگشت پس از ترک سوء مصرف مواد را، ولع­ی مصرف دانسته اند و بیان کرده اند، شناسایی هر چه بیشتر این پدیده و سایر عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژه درمانی برخوردار است.


اهمیت تجربه ی ولع­ی مصرف در تداوم اعتیاد به مواد، در پژوهش های بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. ولع­ی مصرف مواد، یک موقعیت انگیزشی قدرتمند یا گرایش شدید به مصرف در فرد معتاد است. با وجود اهمیت پدیده “ولع­ی مصرف” در ادامه فرآیند سوء مصرف، تا کنون سازوکارهای روانشناختی و عاطفی مرتبط با این پدیده هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. پژوهش ها نشان داده اند که نشانه های محیطی مربوط به مواد (مانند وسایل مصرف)، می توانند به ایجاد ولع­ی مصرف در معتادان بیانجامند(چایلدرس و دیگران، 1992 به نقل از اختیاری و همکاران، 1387ج ). سازمان جهانی بهداشت، ولع را به عنوان زیربنای شروع وابستگی به مواد، از دست دادن کنترل و عود دانسته است (به نقل از رحمانیان و همکاران 1385). از میان عوامل مؤثر در سوء مصرف مواد، ولع­ی مصرف، نقش مهم تری در پدیده بازگشت و حفظ موقعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد دارد. ولع­ مصرف در نتیجه تغییراتی که مواد مخدر در مغز ایجاد می کنند باعث ناراحتی های فیزیکی در ارتباط با پرهیز از مواد می شود. ولع­ مصرف مواد نیز ممکن است توسط عوامل خارجی، محیطی مانند مناظر، صداها، و شرایط اجتماعی در ارتباط با استفاده از مواد باعث شده است(زیکلر[22]، 2005).


خلاصه این که، ولع مصرف را می توان به یک میل شدید و مقاوم برای مصرف مواد تعریف کرد. میلی که اگر برآورده نشود رنج های روان شناختی و بدنی فراوانی هم چون ضعف[23]، بی اشتهایی، اضطراب، بی خوابی، پرخاشگری و افسردگی را در پی دارد(آدولوراتو[24]، لگیو[25]، آبن آولی[26] و گاسبارینی[27]، 2005؛ انستیتوت ملی سوء مصرف مواد[28]، 1996). بنابراین، یکی از مهم ترین گام ها در درمان اختلال وابستگی به مواد، تلاش در بهبود ولع مصرف مواد در بیماران است (دهقانی آرانی و رستمی، 1389).این که چه عواملی در شدت تجربه ولع­ی مصرف دخالت دارند، ذهن بسیاری از متخصصانی را که در زمینه اعتیاد مشغول به کار هستند، مشغول کرده است(مکری و همکاران، الف 1387).


[1]  relapsing


[2]  drug craving


[3]  relapse


[4]  Fox & Talih & Malison & Anderson & Kreek


[5]  Franken


[6]  Badger


[7]  Mokri


[8]  Anton & Moak & Latham


[9]  Kosten


[10]  Franken


[11]  Mutasa


[12] Friedmann


[13]  Brown


[14]  Elgeili


[15]  Jaffe & Strain


[16]  Davison


[17]  Jackal


[18]  Gossop


[19]  Pringle


[20]  Dekimpe


[21]  Brown


[22] Zikler


[23]  asthenia


[24]  Addolorato


[25]  Leggio


[26]  Abenavoli


[27]  Gasbarrini


[28]  National Institute on Drug Abuse


]]>