فشار بخار آب و انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه

از روش اصلاح شده کاپ گراومتریک به روش استاندارد ملی آمریکا ASTM E96-05 که برای تعیین میزان نفوذ پذیری در فیلم ها استفاده شده است ] 28[. در این آزمون کاپ ها با آب پر شدند و هوا حدود 5/1 سانتیمتر بین سطح فیلم و آب بود. فیلم ها به اندازه دهانه کاپ بریده شدند و به کمک خمیر بازی بر روی کاپ نگه داشته شدند. در ابتدا وزن اولیه کاپ ها با ترازو با دقت 0001/0 اندازه گیری شد و سپس درون دسیکاتور که با سیلیکاژل (خشک کن) برای تولید رطوبت نسبی %0 پر شده بود قرار گرفتند. پس از آن هر 2 ساعت یک بار نمونه ها توزین شد تا 7 نقطه این روند ادامه داشت. سپس از نمودار وزن بدست آمده در مقابل زمان برای تعیین (WVTR) استفاده شد. شیب قسمت خطی این نمودار نشان دهنده مقدار حالت پایدار از نفوذ بخار آب در میان فیلم در هر واحد زمان (g/h) (WVTR) بر اساس gr بر m2 در هر روز بیان شد. رگرسیون دامنه ضرایب %99/0 یا بالاتر بدست آمده. (WVP) فیلم توسط ضرب کردن (WVTR) در ضخامت متوسط فیلم و تقسیم آن بر فشار بخار آب در سطح فیلم محاسبه می شود.

3-4-4- حلالیت فیلم ها
حلایت فیلمها در آب بر طبق نظر مایزورا و دیگران (2007 ) و با قدری تغییرات تعیین شد پس از تعیین میزان رطوبت موجود در هر فیلم میزان مواد جامد موجود در آن قابل تعیین بود با توجه به این مسأله، تکههای از فیلم (600میلی گرم) بریده شده در یک دسیکاتور با ( (0% RH کلرید کلسیم به مدت 24 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد حرارت داده شد. سپس درون بشر با 100 سیسی آب دیونیزه قرار داده شد این نمونهها با تکان خوردنهای دائمی به مدت24 ساعت در دمای اتاق به همزده شدند. سپس مخلوط فیلم و آب بر روی یک کاغذ صافی که قبلا به وزن ثابت رسیده و دقیقا توزین شده بود صاف شد. کاغذ صافی به همراه نمونه تا رسیدن به وزن ثابت در دمای40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. درصد حلالیت فیلمها در آب از رابطه زیر محاسبه گردید ]52[.
100= درصد حلالیت
3-4-5- ظرفیت جذب آب (WAC)

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره انجمن روانپزشکی آمریکا و انواع اختلالات روانی

جستجو در سایت ما :


برای بررسی میزان ظرفیت جذب آب تکه هایی از فیلم (2×2 cm) بریده و در دسیکاتور که زیر آن کلرید کلسیم (برای صفر شدن رطوبت) قرار داشت به مدت 2 روز قرار داشت. نمونه ها با ترازویی با دقت 0001/0 توزین گردید، درون دسیکاتوری که زیر آن آب قرار دارد، قرار داده میشود. و بعد از 24 ساعت نمونهها توزین شدند، و از طریق فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:
وزن خشک فیلم/وزن آب جذب شده =WAC
3-4-6- نفوذ پذیری به اکسیژن
اندازهگیری نفوذپذیری فیلمها به وسیله MoconOxtran 2/21 انجام شد و با استفاده از نرمافزار نفوذپذیری WinPermTM و با کمک روش استاندارد ASTM-D3985-05 نفوذ پذیری به اکسیژن به دست آمد. فیلمها در پوششهای فویل آلومینیوم با یک فضای باز cm25 قرار داده شدند و روی یک سل دیفوزیون قرار داده شدند. آزمون در دمای 25، فشار اتمسفری و رطوبت نسبی %50 (RH)، %21 گاز اکسیژن به عنوان تست گاز انجام شد. اکسیژن منتقل شده از میان فیلمها با استفاده از حمل کننده گاز (N2/H2) به سنسورهای کالمتریک عبور داده میشود. حمل کننده خارجی هر 1 ساعت 1 بار برای رسیدن به حالت پایدار انتقال اکسیژن به صورت همگرا اندازه گیری شد.
ضریب نفوذپذیری cc-m/(m2 day atm) بر اساس نرخ انتقال اکسیژن در حالت ثابت با در نظر گرفتن ضخامت فیلم محاسبه شد ]27[.
3-4-7- خاصیت ضد میکروبی
کارآیی ضد میکروبی فیلم آماده با استفاده از ارزیابی روش لرزش فلاسک توسط Appendini and Hotchkiss (2002) مورد بررسی قرار گرفت. برای روش لرزش فلاسک هشت نمونه ( cm 5 /1 2) از فیلمهای نانو کامپوزیت در ml 100 از محیط کشت استریل نوترینت براث برای باکتری 150 دور در دقیقه غوطه ور شد و سپس در انکوباتور دمای 37 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. مدارک و شواهد حاکی از رشد میکروبی بود. مدارک و شواهد از رشد میکروبی با خواندن تغییرات جذب در 600 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در فواصل منظم (2 ساعت) به دست آمد ( هان و همکاران، 2007). جذب دادهها با استفاده از معادله گامپرتز که تغییر افتهاست توسط 1990 Zwietering et al ارائه شده، مدل شد.
مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل و شکل گیری

برای تخمین پارامترهای سنتیک رشد میکروبی
X = غلظت سلولی میکروارگانیسم در محیط کشت
X0= مقدار اولیه جذب t= زمان = فاز تاخیر
A= حداکثر غلظت باکتریایی بدست آمده در فاز ثابت و مقدار اولیه آن است
µmax= حداکثر سرعت رشد ویژه (h-1).
3-9- تجزیه و تحلیل آماری
از آزمون های آنووا یک طرفه و توکی (یا دانکن) برای ویژگی های فیزیکی و مکانیکی، و پارامترهای مختلف در میان انواع مختلف فیلم در سطح معنی دار %5 به کار برده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از گراف پد پریزم 6، انجام شد. برای انجام مدل سازی از تکنیک کمینه کردن مجموع مربعات اختلاف داده های تئوری و عملی به کمک افزونه Solver در نرم افزار اکسل 2010 استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1- ارزیابی کیفی فیلمهای خوراکی
4-1-1- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص ظاهری فیلمهای ژلاتین گاوی
همه فیلمهای تولید شده کاملا یکنواخت بودند و دارای انعطاف پذیری خوب، سطوح صاف و شفاف بودند، فیلمهای بدست آمده ضخامت کمی داشته و به آسانی از سطح پلیتها جدا شدند. برای اندازهگیری ضخامت فیلمها از ریزسنج دستی استفاده شد. ضخامت فیلمها بین 12/0 تا 13/0 میلیمتر متغییر بود و با افزایش غلظت اسانس ضخامت فیلم افزایش یافت البته این اثر معنیدار نبود (05/0 < р ). رنگ فیلمهای شاهد ژلاتین گاوی تقریبا زرد و شفاف بوده و در حالی که با افزایش غلظت اسانس زیره سبز از شفافیت کاسته شده و رو به زردی افزایش رنگ داشتند.