مقاله دانشگاهی – مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳

اکتبر 13, 2020 0 Comments

دانشکده مذاهب
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی
مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی
علامه حسن زاده آملی
استاد راهنما: جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی منش
استاد مشاور: جناب حجهالاسلام و المسلمین علی فضلی
نگارش: رحمان بوالحسنی
تابستان ۱۳۹۳
تقدیم به:
سرآمد زوج های جهان
حبیبه الله فاطمه الزهراء (سلام الله علیها ) وحضرت وصی مولی الموحدین علی (علیه السلام)
تقدیر و تشکر:
ابوالفضائل نجم الدین علامه‌حسن‌حسن زاده آملی (دام ظله)
چکیده
این تحقیق در حوزه انسان شناسی به مستدات قرآنی و روایی انسان‌شناسی از دیدگاه علامه حسن‌زاده پرداخته که در کلیّات به تبیین موضوع, هدف, ضرورت انسان شناسی و… به سبب زیر بنایی بودن آن نسبت به علوم دیگر پرداخته و در فصل اول به انواع انسان شناسی فلسفی، دینی، علمی وعرفانی و بر برتری انسان شناسی دینی به خاطر اتقان, جامعیت و توجه به تمام ابعاد انسانی بر دیگر مکاتب تاکید کرده و مستندات قرآنی و روایی که در آثار علامه بر اهمیت انسان شناسی است ذکر شده، در فصل دوم به بررسی حقیقت انسان و مراتب آن از مرتبه جسمانی و تجرد خیالی، عقلی و فوق عقلانی آن پرداخته است و در فصل چهارم از تطابق حقیقت انسان با عالم به عنوان کون جامع بحث شده و در فصل پنجم به حقیقت معاد که شانی از شئون انسان است پرداخته شده و در نهایت در فصل ششم وارد بحث انسان کامل که ثمره وجود و مظهر اتم اسماء الهی است شده است.
واژگان کلیدی: انسان، انسان شناسی، انسان کامل، روایی، حسن حسن زاده، قرآنی, مستندات، نفس.
کلیّات
۱٫تعریف و تبیین موضوع ۲
۲٫دلایل خاص انتخاب موضوع ۳
۳٫پرسشهای تحقیق ۴
۴٫فرضیه ۴
۵٫پیش‌فرض‌های ضروری تحقیق ۶
۶٫پیشینه تحقیق ۶
۷٫اهداف اصلی تحقیق ۷
۸٫اهمیت تحقیق ۷
۹٫فایده تحقیق ۸
فصل اول: ماهیت انسان شناسی
۱٫انسان‌شناسی ۱۰
۲٫رویکرد‌‌های انسان شناسی بر اساس روش ۱۰
۲-۱٫ انسانشناسی تجربی یا علمی ۱۱
۲-۲٫ انسانشناسی شهودی یا عرفانی ۱۱
۲-۳٫ انسانشناسی فلسفی ۱۲
۲-۴٫ انسانشناسی دینی ۱۳
۳٫برتری انسان شناسی دینی ۱۴
۳-۱٫ جامعیت ۱۴
۳-۲٫ توجه به مبدأ و معاد ۱۵
۳-۳٫ اتقان ۱۵
۳-۴٫ بینش ساختاری ۱۵
۴٫انسان شناسی از دیدگاه علامه حسن زاده ۱۶