مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

در زیر سطح دوم عملیات عینی، آزمودنی باید علاوه بر چهار یا پرسش از پرسشهای زیر سطح اول عملیات عینی، به چهار یا پنج پرسش (۲، ۵ ،۶، ۹، ۱۰) از پرسشهای زیر سطح دوم عملیات عینی پاسخ صحیح دهد. اگر او موفق به پاسخگویی درست این پرسشها شود، بدین معنی است که وارد سطح فرعی دوم عملیات عینی شده است. نمرۀ تحول شناختی او منوط به پاسخ گویی درست به پرسشهای سطح فرعی سوم میباشد. اگر به پرسشهای فرعی سوم پاسخ صحیح نداده باشد بدین معناست که آزمودنی در زیر سطح دوم عملیات عینی قرار دارد و نمرۀ او در همین سطح که ممکن است ۸، ۹ یا ۱۰ باشد به ثبت میرسد.
در زیر سطح سوم عملیات عینی آزمودنی باید علاوه بر پاسخگویی درست به پرسشهای زیر سطح اول عملیات عینی و زیر سطح دوم عملیات عینی، به هر دو پرسش ۱۱ و ۱۳ نیز پاسخ درست دهد، اگر آزمودنی بتواند به این پرسشها پاسخ صحیح بدهد یعنی آزمودنی وارد سطح فرعی سوم عملیات عینی شده، نمرۀ او منوط به پاسخگویی سطح فرعی نخست انتزاعی است، اگر به پرسشها سطح فرعی نخست انتزاعی پاسخ صحیح ندهد، یعنی آزمودنی قادر به تفکر انتزاعی نیست و در زیر سطح سوم عملیات عینی قرار دارد و نمرۀ او ممکن است ۱۲،۱۱،۱۰ باشد.
مرحلۀ عملیات انتزاعی نیز شامل دو زیر سطح انتزاعی میباشد. در زیر سطح اول انتزاعی آزمودنی باید علاوه بر پاسخگویی صحیح به زیر سطح سوم عملیات عینی به سه یا چهار پرسش زیر سطح اول انتزاعی (۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷) پاسخ درست دهد. نمرۀ تحول شناختی منوط به سطح فرعی دوم انتزاعی است. اگر به پرسشهای زیر سطح دوم عملیات انتزاعی پاسخ صحیح نداده باشد، بدان معناست که آزمودنی در زیر سطح اول عملیات انتزاعی قرار دارد و نمرۀ او در همین زیر سطح که ممکن است ۱۶،۱۵،۱۴،۱۳ باشد به ثبت میرسد.
در زیر سطح دوم انتزاعی آزمودنی باید علاوه بر پاسخگویی درست به پرسشهای زیر سطح اول انتزاعی به همه پرسشهای فرعی دوم انتزاعی (۲۱،۲۰، ۱۹، ۱۶) نیز پاسخ صحیح دهد و نمرۀ او در این زیر سطح ممکن است ۱۸،۱۹،۲۰،۲۱ باشد. در جدول ۳-۱ مراحل و سطوح تحول شناختی و نحوۀ نمرۀ گذاری آن خلاصه شده است.
جدول۳-۱: نحوۀ نمره گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن

مرحله و زیر سطوح تحول شناختی پرسش نمرۀ تحول شناختی
پیش عملیاتی دانش آموز نتواند از پنج پرسش (۱،۳،۴،۷،۸) به چهار پرسش پاسخ صحیح دهد. کمتر از ۴
زیر سطح اول عملیات عینی دانش آموز از پنج پرسش (۱،۳،۴،۷،۸) به چهار یا پنج پرسش پاسخ صحیح دهد. ۵، ۴
زیر سطح دوم عملیات عینی پاسخ صحیح به پرسشهای عملیات عینی سطح اول + چهار یا پنج پرسش (۲، ۵، ۱۰،۹ ،۶) ۱۰، ۹، ۸
زیر سطح سوم عملیات عینی پاسخ صحیح به پرسشهای عملیات عینی سطح دوم + دو پرسش (۱۳ ،۱۱) ۱۲ ،۱۱ ،۱۰
زیر سطح اول عملیات انتزاعی پاسخ صحیح به پرسشهای عملیات عینی سطح سوم + سه یا چهار پرسش (۱۲،۱۴،۱۵،۱۷) ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳