مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

گرایش: تعلیم و تربیت
دانشگاه ملایر-گروه: علوم تربیتی تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۲۰۰

کلید واژه : آموزش پیشدبستانی، تحول شناختی، تحول کودک، آموزش ابتدایی

چکیده:
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیشدبستانی در تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پسرویدادی و جامعۀ مورد مطالعه شامل کلیۀ دانشآموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی شهر ملایر بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اشتغال به تحصیل داشتند. از این تعداد ۱۸۰ نفر به عنوان نمونۀ آماری و با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از آزمون معمای مفرح و چالش برانگیز بیکن و همکاران، (۲۰۰۱) استفاده شد. این آزمون دارای ۲۱ پرسش بسته پاسخ چهار گزینهای است که مراحل تحول شناختی (پیشعملیاتی، منطق عملیات عینی و صوری) و همچنین زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) را اندازهگیری میکند. برای تحلیل ویژگیهای نمونه از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و..) و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای خیدو چندبعدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آزمون خیدو چندبعدی نشان داد که بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول پیشدبستانی رفته و همتای پیشدبستانی نرفته آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی نشان داد که اگرچه آموزش در دورۀ پیشدبستان میتواند یکی از عوامل پیشبینی تحول شناختی در آینده قلمداد شود، اما این تفاوت در سطح آماری معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل مختلف سهیم در تحول شناختی دانشآموزان، تنها تحصیلات پدر میتواند به طور معناداری تحول شناختی را پیشبینی کند.
پ
ت
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۵- پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۶- طبقهبندی متغیرها………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۷- تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ پژوهش
۲-۱- مفهوم و ماهیت تحول……………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲- اصول حاکم بر تحول……………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۳- ابعاد تحول…………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۳-۱- تحول جسمانی………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۳-۲- تحول اخلاقی………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۳-۳- تحول روانی- جنسی……………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۳-۴- تحول روانی- اجتماعی…………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۳-۵- تحول شناختی……………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳-۵-۱- مفهوم و ماهیت تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………….۳۶
ث
۲-۳-۵-۲- مراحل تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………………………۳۹
۲-۳-۵-۲-۱- مرحلۀ حسی- حرکتی……………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۵-۲-۲- مرحلۀ پیش عملیاتی………………………………………………………………………………۴۶
۲-۳-۵-۲-۳- مرحلۀ عملیات عینی یا محسوس……………………………………………………………..۵۹
۲-۳-۵-۲-۴- مرحلۀ عملیات صوری یا انتزاعی……………………………………………………………..۶۳
۲-۳-۵-۳- دلالتها و کاربردهای تربیتی نظریۀ پیاژه………………………………………………………….۷۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است