مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

درصد

۲/۸۷

۴/۹

۳/۳

۱۰۰%

همچنان که در جدول (۴-۳) مشاهده میشود ۱۵۷ نفر از افراد نمونه در مرحلۀ پیشعملیاتی (یعنی ۲/۸۷ درصد)، ۱۷ نفر (یعنی ۴/۹ درصد) در زیرسطح اول عملیات عینی و ۶ نفر (یعنی ۳/۳ درصد) در زیرسطح دوم عملیات عینی میباشند. بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که در مرحلۀ پیشعملیاتی قرار دارند و کمترین فراوانی مربوط به افرادی است که در زیر سطح دوم عملیات عینی میباشند.
ب: تحلیل استنباطی داده‌ها
پرسش اول: آیا آموزش دورۀ پیش دبستانی در تحول شناختی کودکان پایۀ اول ابتدایی نقش دارد؟
برای پاسخ به این پرسش از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد، زیرا صرف نظر از عامل مفروض (پیشدبستانی) که شناخت نقش آن در تحول شناختی هدف مطالعۀ حاضر را تشکیل میدهد. این سؤال مطرح میشود که آیا با کنترل سایر متغیرهای تعدیل کننده آموزش پیشدبستانی تحول شناختی در پایۀ اول را پیشبینی میکند. بدین منظور از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد تا نقش هر دسته از متغیرها در حالت کنترل سایر متغیرها بررسی شود. اما قبل از این که از این روش استفاده گردد نیاز به بررسی مفروضات مختلفی میباشد. در حقیقت هنگامی که روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون انجام میشود، دانستن این که دادهها با رگرسیون قادر به تجزیه و تحلیل است، ضروری میباشد.
اگر دادهها از هفت مفروضهای که مورد نیاز رگرسیون میباشد، عبور کرد بدین معنی است که دادهها را میتوان با روش رگرسیون تجزیه و تحلیل نمود و نتیجه معتبر است. به همین منظور هفت مفروضۀ، رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت که در زیر به آن اشاره میشود.
پیشفرض یک: متغیر ملاکی که به دنبال پیشبینی آن هستیم باید با مقیاس پیوسته (مانند مقیاس فاصله ای یا نسبی) اندازهگیری شده باشد. متغیر ملاک این پژوهش نمرۀ تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی میباشد که با مقیاس پیوسته اندازهگیری شده است به همین جهت فرض یک در مورد آن صدق میکند.
پیشفرض دو: متغیر پیشبین انتخاب شده باید با مقیاس پیوسته (مانند یک مقیاس فاصلهای یا نسبی) یا طبقهای (مانند یک مقیاس اسمی یا ترتیبی) اندازهگیری شده باشد. متغیرهای پیشبین این پژوهش با مقیاس اسمی اندازهگیری شدهاند بنابراین فرض دو در مورد آنها صدق میکند.
پیشفرض سه: فرض دیگر رگرسیون استقلال مشاهدات (مانند استقلال باقی ماندهها) است. استقلال مشاهدات بدین معنا است که اندازۀ باقی مانده یک مورد هیچ تأثیری در اندازۀ باقی مانده مورد بعدی نداشته باشد. این فرض را میتوان به سادگی از طریق آماره دوربین واتسون[۲۶۷] محاسبه کرد. محدودۀ مقدار آمارۀ دوربین واتسون بین ۰ تا ۴ میباشد و محدودۀ قابل قبول آن ۵۰/۲-۵۰/۱ میباشد. این پیشفرض نیز در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن را در جدول زیر مشاهده می کنید. همان طور که مشاهده میشود آمار دوربین واتسون در محدودۀ قابل قبول قرار دارد بنابراین این پیشفرض نیز تأیید گردید.
جدول (۴-۴): نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض سه رگرسیون

دوربین واتسون مجذور R تعدیل شده مجذور R R مدل
۷۳/۱ ۰۰۹/۰- ۰۴۳/۰ ۲۰۸/۰ ۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.