فایل دانشگاهی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

دو سال رفته در مقایسه با یک سال رفته و پیش دبستانی نرفته

۴۱۲/۰

۵۴۹/۰

۰۶۹/۰

۷۴۹/۰

۴۵۵/۰

در مرحلۀ سوم، متغیر طول دورۀ پیشدبستانی (دو سال پیشدبستانی رفته در مقایسه با یک سال رفته و نرفته) وارد مدل رگرسیون شد. همان طور که مشاهده میشود این متغیر با ۰۸۰/۰ R2.Adj=، ۱۱۰/۱F= ، ۳۵۴/۰ P=، توانست ۸ درصد از تغییر واریانس را تبیین کند. در این مدل نیز تنها تحصیلات دانشگاهی پدر در مقایسه با بیسواد و عمومی با مقدار (۰۵/۰≥ P:188/0B= ) توانست سهم معناداری از واریانس متغیر تحول شناختی را تبیین کند. در این مدل نیز ضریب تأثیر مثبت میباشد یعنی با ورود متغیر طول دورۀ پیشدبستانی، اگر یک واحد به تحصیلات دانشگاهی پدر در مقایسه با بیسواد و عمومی اضافه شود مقدار ۱۸۸/۰ بر نمرۀ فرد در تحول شناختی اضافه می‌شود. همچنین با ورود متغیر طول دورۀ پیشدبستانی، مقدار بتای تحصیلات دانشگاهی پدر در مقایسه با بیسواد و عمومی نسبت به مرحلۀ اول (۰۱۴/۰) و نسبت به مرحلۀ دوم (۰۰۷/۰) افزایش یافت.
همان طور که مشاهده میشود با ورود متغیر پیشدبستانی مقدار بتا در مدل دوم نسبت به مدل اول به ترتیب در جنسیت (۰۰۲/۰ – کاهش)، مهدکودک (۰۲۹/۰- افزایش)، وضعیت تکفل (۰۰۹/۰- افزایش)، نیم سال تولد (۰۰۳/۰ افزایش)، پدر تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با پدر بیسواد و عمومی (۰۰۷/۰ افزایش)، پدر بیسواد در مقایسه با پدر تحصیلات دانشگاهی و عمومی (۰۰۲/۰ افزایش)، مادر بیسواد در مقایسه با مادر تحصیلات دانشگاهی و عمومی (۰۰۳/۰ کاهش)، مادر تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با مادر بیسواد و عمومی (۰۰۳/۰ افزایش)، رفتن به پیشدبستانی غیرانتفاعی در مقایسه با رفتن به پیشدبستانی ضمیمۀ مدارس دولتی و پیشدبستانی نرفته (۰۴۵/۰ افزایش)، درآمد زیر پانصد هزار در مقایسه با درآمد پانصد هزار تا یک میلیون و یک میلیون بالاتر (۰۰۵/۰ کاهش) و درآمد بالای یک میلیون در مقایسه با درآمد زیر پانصد هزار و پانصد هزار تا یک میلیون (۰۰۳/ ۰ کاهش) تغییر یافته است.
همچنین با ورود متغیر طول دورۀ پیشدبستانی (دو سال پیشدبستانی رفته در مقایسه با یک سال رفته و نرفته) مقدار بتای مدل سوم نسبت به مدل دوم به ترتیب در جنسیت (۰۰۱/۰- افزایش)، مهدکودک (۰۰۶/۰- افزایش)، وضعیت تکفل (۰۰۲/۰- کاهش)، نیم سال تولد (۰۰۲/۰ کاهش)، پدر تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با پدر بیسواد و عمومی (۰۰۷/۰ افزایش)، پدر بیسواد در مقایسه با پدر تحصیلات دانشگاهی و عمومی (۰۰۱/۰ کاهش)، مادر بیسواد در مقایسه با مادر تحصیلات دانشگاهی و عمومی (۰۰۵/۰- کاهش)، مادر تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با مادر بیسواد و عمومی (۰۲۷/۰ کاهش)، رفتن به پیشدبستانی غیرانتفاعی در مقایسه با رفتن به پیشدبستانی ضمیمۀ مدارس دولتی و پیشدبستانی نرفته (۰۱۴/۰ افزایش)، درآمد زیر پانصد هزار در مقایسه با درآمد پانصد هزار تا یک میلیون و یک میلیون بالاتر (تغییری نکرده است)، درآمد بالای یک میلیون در مقایسه با درآمد زیر پانصد هزار و پانصد هزار تا یک میلیون (۰۱۲/۰ کاهش) و پیش دبستانی (۰۰۶/۰ کاهش) تغییر یافته است.
پرسش دوم: آیا بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول که دورۀ پیشدبستانی را گذرانده اند و همتای آنها که این دوره را نگذراندهاند تفاوت معنادار وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به این پرسش از آزمون خیدو چندبعدی استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول (۴-۹) ارائه شده است.
جدول (۴-۱۱): نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی

گروه پیش عملیاتی زیر سطح اول عینی زیر سطح دوم عینی فراوانی کل X2 Df
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.