تحقیق دانشگاهی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

Sig Exact

پیشدبستانی رفته

۸۸

۹

۵

۱۰۲

۸۵۸/۱

۲

۴۳۲/۰

پیشدبستانی نرفته

۶۹

۸

۱

۷۸

جمع

۱۵۷

۱۷

۶

۱۸۰

همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی سطوح تحول شناختی مربوط به سطح پیشعملیاتی میباشد (۱۵۷ نفر) و کمترین فراوانی مربوط به زیر سطح دوم عملیات عینی (۶ نفر) میباشد. همچنین بیشترین فراوانی در تمام سطوح تحول شناختی مربوط به گروه پیشدبستانی رفته میباشد.
برای تحلیل آزمون خیدو چندبعدی همچون رگرسیون سلسله مراتبی قبل از اجرای تحلیل نیاز به بررسی چند مفروضه میباشد. این مفروضات عبارت بودند از: ۱) مقیاس طبقهبندی متغیرها باید اسمی باشد.۲) مشاهدات باید به طور تصادفی از جامعه انتخاب شوند. ۳) استقلال مشاهدات یعنی هر مشاهده مربوط به یک نفر باشد و هیچ شخصی دو بار در نمونهگیری حساب نشود. ۴) کمترین فراوانی مورد انتظاری هریک از خانههای جدول در آزمون خیدو باید ۵ باشد. با این حال، مقدار مشاهده شده، میتواند کمتر از ۵ یا حتی صفر باشد (صادق پور و مرادی، ۱۳۸۹).
از میان مفروضات فوق، نتایج تحلیل نشان داد ۲ مورد از خانههای جدول دارای فراوانی مورد انتظار کمتر از ۵ است، بنابراین آزمون معنیداری Exact برای خی دو پیرسون محاسبه شد. همان طور که مشاهده میشود (۸۵۸/۱x2 =، ۲ df = ، ۰۵/۰p ≥ ) است، بنابراین با اطمینان ۹۵% بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول که دورۀ پیشدبستانی رفتهاند و همتاهای آنها که این دوره را نرفتند تفاوت معنادار وجود ندارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر تفاوت معنیدار فراوانی سطوح تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول که دورۀ پیشدبستانی را گذراندهاند و همتایان آنها که این دوره را نگذراندهاند رد می شود و فرض یک تأیید می شود.
فصل پنجم:
نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه:
دورۀ پیشدبستانی دورۀ جدا شدن تدریجی کودک از محیط خانه و آماده شدن و انس گرفتن با دانشآموزان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه است، از این رو در برنامۀ درسی دورۀ پیشدبستان توجۀ ویژهای به این دوران میشود. هدف اساسی این دوره توجه به تحول همه جانبۀ دانشآموزان میباشد. مروری بر مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در خصوص ابعاد تحول روانی-حرکتی، هیجانی-اجتماعی و اخلاقی کودک در دورۀ پیشدبستانی مطالعاتی انجام گرفته است، اما تاکنون مطالعهای به صورت منسجم و جامع به مطالعۀ نقش آموزشپیش دبستان در تحول شناختی نپرداخته است. از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش آموزش پیشدبستانی در تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پسرویدادی و جامعه مورد مطالعۀ شامل کلیۀ دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی شهر ملایر بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اشتغال به تحصیل داشتند، از این تعداد ۱۸۰ نفر به عنوان نمونۀ آماری و با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای انتخاب شدند.
برای جمع آوری دادهها از (آزمون معمای مفرح و چالش برانگیز) ساختۀ بیکن و همکاران (۲۰۰۱) استفاده شد که شامل ۲۱ پرسش بسته پاسخ چهار گزینهای بود. این آزمون مراحل تحول شناختی (پیشعملیاتی، عملیات منطق عینی و صوری) و همچنین زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) که آزمودنیها در آن قرار داشتند را مشخص کرد.
برای تحلیل ویژگیهای نمونه نیز از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین و..) و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای خیدو چندبعدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. قبل از تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی، نیاز به آزمون پیش فرضهایی بود تا مشخص گردد که این روش مناسب برای تحلیل دادهها هست، به همین منظور هفت پیش فرض مورد آزمون قرار گرفت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.