مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۲) احدی، ح، جمهری، ف. (۱۳۸۲). روان شناسی رشد نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میانسالی، پیری). تهران: پردیس.
۳) احمدپناه، م. (۱۳۷۷). بررسی و مقایسه تحول شناختی و اخلاقی در کودکان شهری و روستایی. روانشناسی. (۸): ۳۸۷-۳۶۹٫
۴) اسحاق نیا، س. (۱۳۷۲). بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری عاطفی، عاطفی کودکان دبستانی در شهرستان تربیت حیدریه- استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
۵) اسعدی، س، امیری، ش، و مولوی، ح. (۱۳۸۶). بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطۀ آن با طراز تحول شناختی در کودکان. مطالعات تربیتی و روانشناسی. ۸ (۱): ۱۵۴-۱۳۷٫
۶) ال سولسو، ا (۱۳۸۱). روانشناسی شناختی (ترجمۀ فرهاد ماهر). تهران: رشد.
۷) السون، ا. و هرنگهان، ب. (۲۰۰۵). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمۀ علی اکبر سیف (۱۳۸۶). تهران: دوران.
۸) اللهیاری، م. (۱۳۸۱). بررسی برنامهی فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد ادراکی-حرکتی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر شهرستان کاشان و مقایسه آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: تربیت معلم تهران.
۹) برک، ل. (۱۳۸۴). روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی). ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران: ارسباران.
۱۰) برک، ل. (۱۳۸۷). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). (ترجمۀ یحیی سید محمدی). تهران: ارسباران.
۱۱) بنتهام، س. (۱۹۵۴). روانشناسی تربیتی. ترجمۀ اسماعیل بیابانگرد و علی نعمتی. (۱۳۸۴). تهران: رشد.
۱۲) به پژوه، ا. (۱۳۹۰). نقش شیر مادر در رشد نوزاد و کودک. ۳۸۱،۳۸۲،۳۸۳: ۶۸-۶۵٫
۱۳) بیابانگرد، ا. (۱۳۸۴). روان شناسی آموزشی و یادگیری. تهران: ویرایش.
۱۴) پاکدامن، ش. (۱۳۷۶). بررسی تأثیر یاددهی در تحول ذهنی کودکان پیش دبستانی. روان شناسی. ۱ (۳): ۳۲-۱٫
۱۵) پریرخ، م، نادری، ر، و آقا محمدیان شعرباف، ح. (۱۳۹۰). کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بستر سازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. ۱ (۱): ۱۷۴-۱۵۳٫
۱۶) ترکاشوند، ج. (۱۳۹۱). بررسی مبانی شناخت شناسی ژان پیاژه و نقد آن. معرفت. ۲۱، ۹۸-۹۱٫
۱۷) تهذیبی، ن، جوادنیا، ا. (۱۳۸۵). تربیت دینی در دورۀ پیش از دبستان. پیوند. ۳۱۹، ۳۰-۲۲٫
۱۸) جلالی رودسری، ج. (۱۳۷۶). تأثیر ورزش بر مهارت های روانی-حرکتی و سازش اجتماعی پسران ۹-۸ ساله ی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
۱۹) جهانگیرزاده، م. (۱۳۹۰). دیدگاه های شناختی تحولی در رشد شناختی. معرفت اخلاقی. ۲ (۴): ۱۰۱-۱۲۲٫
۲۰) حمیدپور، ح، حسینائی، ع، و پژوهنده، ع. (۱۳۸۸). نقش آموزش پیش دبستانی در یادگیری مهارت های روانی-حرکتی و سازگاری اجتماعی. علوم تربیتی (علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز). ۵ (۳): ۱۳۸-۱۱۷٫
۲۱) خالقی، ش. (۱۳۸۲). بررسی نقش و تأثیر آموزش های پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول ابتدایی خلخال. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
۲۲) خلجی، ح، و عماد، م. (۱۳۸۱). اثر برنامه های فعالیت منتخب بر عملکرد ادراکی کودکان چهار تا شش ساله. مجله علوم حرکتی و ورزش، ۱ (۱): ۴۲-۳۰٫
۲۳) خوشخویی، س. (۱۳۸۳). بررسی رابطه زبان مادری و آموزش پیش دبستانی با کارکرد کودکان در آزمون آمادگی تحصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
۲۴) دادستان، پ. (۱۳۷۷). بررسی توان ذهنی و درک مفاهیم دانش آموزان دوره ابتدایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی. روانشناسی. (۵): ۳۲-۵٫
۲۵) دادستان، و منصور. (۱۳۷۴). دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی: مراحل تحول آزمون های عملیاتی، تشخیص از کودکی تا بزرگسالی. بعثت.
۲۶) دلاور، ع. (۱۳۸۹). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
۲۷) دورتی جی، س، تریسی، آ. (۱۳۸۰). تحول فکر در کودکان. تهران. روان سنجی.
۲۸) راه پیما، ه. (۱۳۸۸). مقایسه عملکرد نوشتاری دانش آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده دوران پیش از دبستان در پایان کلاس اول ابتدایی شهرستان پاوه در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷٫ پایان نامه ارشد. علامه طباطبایی.
۲۹) راهنمای برنامه فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستان (همراه با راهنمای برنامه ی انس با قرآن و راهنمای برنامهی زبان آموزی کودکان مناطق دو زبانه). سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی. مصوبۀ شورای عالی آموزش و پرورش (۱۳۸۷).
۳۰) رایس، ف. (۱۹۲۲). رشد انسان: روان شناسی از تولد تا مرگ. ترجمۀ مشهید فروغان (۱۳۸۸). تهران: ارجمند.
۳۱) رسولی، س، و حمیدی، م. (۱۳۹۰). پی آمدهای آموزش پیش دبستانی برای نو آموزان دبستانی در استان های دوزبانه: آمادگی زبانی بیشتر. فصلنامه تعلیم و تربیت، ۲۷ (۴) :۴۷ -۳۱٫
۳۲) رشتچی، م. (۱۳۸۹). بررسی نظریۀ ویگوتسکی از دیدگاه روان شناسی و ارتباط آن با مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱ (۱): ۲۰-۳٫
۳۳) روحی، ا، و بهنام هشجین، ع. (۱۳۹۰). تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد مهارت های شفاهی دانش آموزان آذری زبان در پایه اول ابتدایی. فصلنامه نوآوری های آموزش، ۱۰ (۳۹): ۵۰-۲۶٫
۳۴) زارع، ح. قشونی، ا. (۱۳۸۷). آموزش پیش از دبستان (وضعیت موجود، کاستی ها، پیشنهادها و تدوین سیاست ها). راهبرد فرهنگ. (۱): ۲۵۰-۲۲۱٫
۳۵) سبزه، ب. (۱۳۸۵). تأثیر فعالیت های زبان آموزی دوره پیش از دبستان بر تحول زبان گفتاری دانش آموزان ابتدایی پایه اول. پایان نامه ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
۳۶) سپاسی، ح، شهنی ییلاق، م، و باقری، ص. (۱۳۸۰). مقایسه ی عملکرد دانش آموزان پایه اول بر حسب جنسیت و آموزش های پیش دبستانی با کنترل هوش. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۵ (۲): ۱۱۲-۹۳٫
۳۷) سلمان، ز، سنه، ا، و آقازاده، م. (۱۳۸۷). تأثیر فعالیت های بدنی بر رشد توانایی های ذهنی پسران پیش دبستانی. فصلنامه ی نوآوری آموزشی، ۷ (۲۶) : ۱۰۶-۸۷٫٫
۳۸) سیف، س، کدیور، پ، کرمی نوری، ر و لطف آبادی، ح. (۱۳۸۱). روانشناسی رشد (۱). تهران: سمت.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است