مقاله با موضوع بازاریابی و مدیریت بازار و بازارگرایی و کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه

اعرابی، سید محمد و سلطان محمدی، مهدی(1388)، تأثیر گرایش بازار بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران، مطالعات مدیریت، شماره 59.
الوانی، سیدمهدی، (1372)، مدیریت عمومی، انتشارات نی، تهران.
تاشمن، مایکل، و اوریلی سوم، چارلز(۱۳۷۸). نوآوری بستر پیروزی. ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
جعفر طیبی نیا(1387)، بررسی رابطه ی بازارگرایی و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، استاد راهنما: دکتر بهرام رنجبریان، دکتر آرش شاهین.
حسینی، خداداد ،(1378) سید حمید، مقاله: نوآوری در سازمانها: مفهوم، انواع و فرایندها» مجله علمی پژوهشیاقتصادومدیریت،شماره42،
دراکر،پیتر. رشته نوآوری. ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشریه گزیده مدیریت شماره 22، آذر 81.
دیواندری، علی؛ نیکوکار، غلامحسین؛ نهاوندیان، محمد و آقازاده، هاشم، (1387)، بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1، صفحه 39 تا 54.
دعایی، حبیب الله؛ بختیاری عباس(1386)،تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، 53-82
روستا، احمد؛ ونوس، داور و عبدالحمید ابراهیمی(١٣٨٩)،بازاریابی و مدیریت بازار انتشارات سمت چاپ اول.
رضائیان، علی،(1373)، اصول مدیریت، انتشارات سمت.
رضایی دولت آبادی، حسن و خائف الهی احمد علی( 1385)، مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران، فصلنامه ، مدرس علوم انسانی،10،1، 160-131 :.
زهره سرمد؛ بازرگان‌، عباس و الهه حجازی(1387)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، موسسه‌ انتشارات‌ آگاه .
سعیدی کیا، مهدی(1384)، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: کیا.
صمدآقایی، جلیل (1383)، خلاقیت جوهره کارآفرینی، تهران: دانشگاه تهران، مرکز توسعه کارآفرینی.
شهیدی شادکام، سید امیر و سیده ام البنین هاشمی،ایجاد مزیت رقابتی بر اساس بازارگرایی : نقد سازنده و راه حلی استراتژیک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی.
شهرآرای، مهرناز و مدنی پور، رضا (1375)، سازمان خلاق و نوآور، مجله دانش مدیریت، شماره 33 و 34.
دیواندری، علی؛ سید جوادین، سیدرضا؛ نهاوندیان، محمد و هاشم آقازاده(1387)، بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران، تحقیقات اقتصادی، شماره 83، صص 17-40.
خان محمدی،حسین(1386)، بررسی میزان بازارگرایی در شرکتهای مستقر در مراکز رشد تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر یدالهی، دانشگاه سمنان
مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی رابطه مند و مزیت رقابتی پایدار

جستجو در سایت ما :


«خلاقیت و نوآوری» ‎(فارسی)‎. خدمات کشاورزی، ۱۳۸۹.
فرنودیان، فرج الله، محتوای درسی و پژوهش خلاقیت دانش آموزان، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره های 5، 6 و7 ، سال ششم، سالهای 69 و 1370.
نوری نیا، رضا (1386)، بازارگرایی: قلب بازاریابی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال هجدهم، شماره 181.
نیکومرام و حیدرزاده(1382)، ارزیابی تاثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای تولیدی – شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
انگلیسی:
Dawes, J.( 2000) “Market orientation and company profitability: Further evidence incorporating longitudinal data,” Australian Journal of Management (25:2), pp 173-200.
Deshpande, R., Farley, J.U., and Jr, F.E.W. “Corporate culture, customer orientation and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis,” Journal of Marketing (57) 1993, pp 23-37.