مقاله با موضوع بازاریابی و مدیریت بازار و ادبیات موضوع

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین گرایش به بازار و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین مشتری گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین هماهنگی بین وظیفه ای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
حدود پژوهش حاضر را میتوان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
الف) قلمرو مکانی
این پژوهش در میان شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز انجام شده است.
ب) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به سال 1391 است.
ج) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار میباشد.
1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات
بازارگرایی(گرایش به بازار): کوهلی و جاورسکی(1990) بازارگرایی را به شکل زیر تعریف میکنند: بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخشهای سازمان و پاسخگویی سراسری به آن هوشمندی است (آقازاده و مهرنوش،1389).
مشتری گرایی: به عنوان درک کافی از هدف خریدار برای توانایی در جهت ایجاد بهترین ارزش برای آ ن ها به صورت پیوسته مطرح می شود.
رقیب گرایی: نشان دهندهی درک فروشنده در شناسایی نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیت های بلند مدت و استراتژی های رقبای بالقوه و موجود می باشد
همکاری بین وظیفه ای: به معنی همکاری در بهره برداری از منابع شرکت در تولید ارزش والا برای هدف مشتریان می باشد(شهیدی شادکام و هاشمی).

مطلب مرتبط :   معیارهای داخلی و انحراف معیار

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
خواندنیهای مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به آن ها، صورت می گیرد. در وهله دوم، محقق به برکت خواندن هایش خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیدههایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کرد(رفیع پور،1385: 81). به همین دلیل در این بخش به بررسی پیشینه و ادبیات موضوع پرداخته می شود.