مقاله با موضوع تحلیل واریانس فریدمن و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

فرضیه های فرعی:
بین مشتری گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین هماهنگی بین وظیفه ای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
فرضیات مذکور مورد آزمون واقع گردید و در نهایت مدل برای بررسی روابط متقابل بین آنها تدوین گردید.
5-2) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج آنها می‌پردازیم :
فرضیه اول : بین مشتری گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با 0.24 و معنادار ) می‌توان گفت که بین مشتری گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در مشتری گرایی موجب افزایشی در نوآوری می شود.
فرضیه دوم : بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با 0.5 و معنادار ) می‌توان گفت که بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در رقیب گرایی موجب افزایشی در نوآوری می شود.
فرضیه سوم : بین هماهنگی بین وظیفه ای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با 0.35 و معنادار ) می‌توان گفت که بین هماهنگی بین وظیفه ای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در هماهنگی بین وظیفه ای موجب افزایشی در نوآوری می شود.
فرضیه اول : بین بازارگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با 0.43 و معنادار ) می‌توان گفت که بین بازارگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در بازارگرایی موجب افزایشی در نوآوری می شود.
5-3) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن
مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع اکسیداسیون و انبارداری

به منظور بررسی وضع موجود سازمان ( نقاط قوت و ضعف سازمان ) از لحاظ عوامل مرتبط با اجزای گرایش بازار ( مششتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای ) از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید.
با توجه به این آزمون، رتبه‌بندی زیر از عوامل مربوط به اجزای گرایش بازار صورت پذیرفت :
مشتری گرایی
رقیب گرایی
هماهنگی بین وظیفه ای
این رتبه‌بندی بیانگر این مطلب است که در میان عوامل مربوط به اجزای گرایش بازار، مشتری گرایی دارای بالاترین میانگین رتبه و پس از آن رقیب کرایی و سپس هماهنگی بین وظیفه ای قراردارد. بنابراین می بایستی ابتدا هماهنگی بین وظیفه ای تقویت شود و بعد ازآن رقیب گرایی و در نهایت مشتری گرایی تقویت شود.
5-4) ارائه پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها پیشنهادات تحقیق حاضر در دو بخش ارائه می‌گردد.
5-4-1)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق

جستجو در سایت ما :