مقاله با موضوع توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و ویژگی‌های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1- مقدمه
پس از آنکه اعتبار و روایی پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و از آن اطمینان حاصل شد، نوبت به آن می‌رسد که پرسشنامه‌ ها یا ابزار گردآوری اطلاعات در میان افراد نمونه انتخابی توزیع شده و نظرات آنها در چارچوب آن ابزار، گردآوری شود. در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته می شود و هدف دستیابی به اهداف تحقیق می باشد. از این رو، در ابتدا توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. تا اگر خواستیم در آینده در مورد جامعه‌ای دیگر نیز نتایج این تحقیق را تعمیم دهیم حداقل، شرایط عمومی جوامع به هم شبیه باشند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی نمونه می‌تواند تصویری روشن از جامعه را در اختیار خوانندگان و محققان قرار دهد. پس از آن نوبت به بررسی اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق می‌رسد و به رسالت خویش از تحقیق پاسخ می‌دهیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق پرداخته می شود. گفتنی است که در این فصل، صرفاً یافته‌های تحقیق ارائه شده و تعبیر و تفسیر نتایج به فصل بعد واگذار می‌ شود.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل میانگین و جداول فراوانی می‌شود و در سطح استنباطی نیز از آزمونهایی که در فصل سوم بیان گردید، استفاده خواهد شد.
4-2 توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی، نمودارها و ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می شود. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از سه جهت می‌تواند برای ما مفید باشد. نخست اینکه بدانیم با چه جامعه‌ای سر‌وکار داریم و ویژگی‌های عمومی این جامعه چیست. دوم اینکه این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، حداقلی از تشابهات در ویژگی های عمومی را در نظر داشته باشیم. و سوم این است که می‌توان ارتباط میان متغیرها و متغیرهای ملازم را بهتر تحلیل کرد.
4-2-1 جنسیت

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع وسایل ارتباط جمعی و ویژگیهای اجتماعی

جستجو در سایت ما :


از میان 70 نفر افراد نمونه، تعداد 59 نفر آنها مرد و 11 نفر آنها زن بوده‌اند که به ترتیب، مردها 84.3 درصد و زن ها 15.7 درصد از نمونه را تشکیل می‌دهند.
جدول 4-1 توزیع جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زن
11
15.7
15.7
15.7
مرد
59