مقاله با موضوع تکنیک های آماری و چهارچوب نظری

دانلود پایان نامه

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
بی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روششناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه با روش درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. روشهای تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت میباشند(خاکی،1384). فرایند روش تحقیق علمی به مجموعه مراحل منظم و پیوسته اطلاق میشود که امر تحقیق را از آغاز تا پایان امکانپذیر مینماید. فرایند روش تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام میگیرد. اصل اساسی روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و کشف راه حل مساله عملی میسازد(حافظ نیا،1382).
این فصل پس از بیان مجدد فرضیه ها که در فصل اول نیز به آن اشاره شد، و مدل مفهومی تحقیق روش تحقیق، جامعه و نمونۀ آماری، ابزار گردآوری داده ها و نحوۀ اندازه گیری متغیرها را تشریح می کند. در ادامه روایی و پایایی تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد و در انتها ابزارها، روش ها و تکنیک های آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند را بیان می کند.
3-2- فرایند تحقیق
گامهای اجرایی جهت تحقیق حاضر را میتوان به این صورت بیان نمود. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و جستجو در سایتهای معتبر و مرور ادبیات موضوعی چهارچوب نظری تحقیق بدست آمد. سپس با استفاده از چهارچوب نظری، متغیرهای مورد نظر استخراج شد. با استفاده از متغیرهای بدست آمده پرسشنامه مورد نظر طراحی گردید و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه انجام گرفت و ابزار اندازهگیری نهایی طراحی گردید. بعد از این مرحله با استفاده از مطالعه میدانی داده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری گردید. بدین صورت که پرسشنامه مورد نظر در اختیار جامعه آماری قرار گرفت و از آنها خواست تا آن را تکمیل نمایند. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردید و آزمونهای مورد نظر بر روی دادهها انجام گردید و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردید.
3-3- فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق
مدل در واقع شامل نشانه ها و علایم هستند. یعنی خصوصیات بعضی از پدیده های تجربی(شامل اجزا و ارتباط آنها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می شود. بنابراین مدل منعکس کننده واقعیت است، جنبه های معینی از دنیای واقعی را که با مسأله تحت بررسی ارتباط دارند را مجسم می سازد، روابط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند، سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم می سازد. بعد از آزمایش مدل،درک بهتری از بعضی قسمت های دنیای واقعی حاصل می شود(ایران نژاد پاریزی، 1388).
هدف از این تحقیق بررسی روابط بین بازارگرایی و نوآوری است.
مشتری گرایی
رقیب گرایی
هماهنگی بین وظیفه ای
نوآوری
نمودار:1-3 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مشتری و مشتری مداری و رضایت مشتری چیست

و فرضیه های آن به شرح زیر است:
فرضیه اصلی:
بین گرایش به بازار و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین مشتری گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین هماهنگی بین وظیفه ای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
3-4- روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهایی را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد. در مورد روش تحقیق دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و همین امر باعث طبقه بندی های متفاوتی شده است. در یک تقسیم بندی کلی، روش تحقیق را کتابخانه ای و میدانی در نظر گرفته شده است که در تحقیق حاضر از هر دو این روش ها استفاده شده است. با توجه به رویکرد خردگرایانه و طبیعت گرایانه، و دسته بندی روش های تحقیق کمی و کیفی، تحقیق حاضر در هر دو گروه قرار می گیرد. در یک تقسیم بندی کلی دیگر روش های تحقیق را با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق ب) نحوۀ گردآوری داده ها تقسیم می کنند. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. از نظر نحوۀ گردآوری داده ها (طرح تحقیق)تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) مبتنی بر همبستگی است. علاوه بر آن، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی داده ها در دوره ای از زمان می پردازد، مقطعی است (سرمد، بازرگان و حجازی،1387).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی و صندوق بین المللی پول

جستجو در سایت ما :