مقاله با موضوع کشورهای توسعه یافته و جلب رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، به منظور تقویت گرایش بازار و روابط آن ها با نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شیراز می‌توان به ترتیب اولویت پیشنهادات ذیل را مورد توجه قرار داد. در اینجا باید گفت به منظور ارایه پیشنهادات از نتایج آزمون فریدمن استفاده می شود.
تا مدت ها قبل کشورهایی که دارای کارگر ارزان و مواد خام بودند از مزیت خوبی نسبت به کشورهای فاقد این سرمایه برخوردار بودند اما به تدریج با گذر از انقلاب صنعتی به انقلاب اطلاعات و بروز جامعۀ مبتنی بر دانش تا حد زیادی این مزیت را از دست دادند و عرصۀ رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی با توسعۀ فناوری شکل خاصی به خود گرفت. در حال حاضر تغییر و تحولات به قدری شتابان و سریع در حال وقوع است که سازمان های امروزی را واداشته است با عرضۀ محصولات و خدمات نوآورانه بقای خود را تضمین کنند. این امر مستلزم بکارگیری روش هایی است که بتواند منجر نوآوری شود.
به طور خلاصه می توان نتایج این تحقیق را این گونه بیان کرد که: بازارگرایی به عنوان فرهنگ سازمانی اثربخش، با

جستجو در سایت ما :


تمرکز بر روی مشتریان، رقبا و اقداماتی درجهت هماهنگی بین بخش های سازمانی پیوسته در پی ارضای نیازهای مشتریان به بهترین نحو جهت ایجاد ارزش برتر برای آن ها است. شرکت های بازارگرا با آگاهی که از وضعیت بازار دارند و مشتریان را کانون توجه خود قرار می دهند، می توانند از فرصت هابه بهترین نحو استفاده کنند و با عزمی راسخ محصول یا ارائۀ خدمتی جدید به بازار را با موفقیت هدایت کنند. بنابراین سازمان ها می بایست ساز و کارهای لازم را در جهت بهبود گرایش بازار در سازمان مهیا کنند. بازارگرایی از آن رو مورد توجه سازمان های عصرحاضر قرار دارد که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا و افزایش رقابت میان تولید کنندگان انتخابگر شده است (نوری نیا، 1386).
یافتن رابطه مثبت بازارگرایی با نوآوری در شرایط اقتصادی ایران نشان دهندۀ آن است که، در کشور ایران که همواره مشتریان از عدم توجه شرکت ها به نیازها و خواسته های واقعی خود رنج می برند، اگر شرکتی توجه بیشتری به این نیازها نشان دهد، می تواند با ایجاد نوآوری، رضایت مشتریان و در نتیجه وفاداری آن ها را افزایش دهد. بنابراین این امر فرصتی بسیار ارزشمند برای مدیران شرکت های ایرانی فراهم می آورد که بتوانند با پر کردن خلاء های موجود در بازار به مزیت رقابتی دست یابند.
نتیجۀ این تحقیق نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از مدیران، که به دانش نوین مدیریت تا حدی با سوءظن نگریسته و آن را برخاسته از محیط جوامع پیشرفته با شرایط کسب و کار متفاوت از ایران دانسته و بکارگیری آن را برای محیط ایران، چندان مثمر ثمر نمی دانند، توجه به مفاهیم بازاریابی و اتخاذ رویکردهایی مناسب در جهت دست یابی به بازارگرایی از جمله عوامل مهم نوآوری و موفقیت در شرکت ها بوده است. بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان بلکه در داخل سازمان() و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه می باشد(). بدیهی است ایجاد فرهنگ بازارگرایی در سازمان امری زمان بر است و به سهولت فراهم نمی شود. لذا مدیران ایرانی می بایست با سرمایه گذاری بر روی بازارگرایی از طریق ریسک پذیری بالاتر، ساختار انعطاف پذیرتر سازمانی، سیستم های پاداش دهی مبتنی بر رضایت مشتریان، جستجوی فرصت های موجود در بازار و … در جهت جلب رضایت مشتریان برآمده و جایگاه خود را در بازار بهبود بخشند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله کشورهای توسعه یافته و تفاوت های فرهنگی

5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقاتی آتی ضروری به نظر می‌رسد.
جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شرکت های شرکت صنایع الکترونیک شیراز بوده. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی جوامع مختلف آماری نیز مورد بررسی قرار گیرند.
در جمع آوری داده ها از معیارهای ادراکی استفاده شده است و ممکن است به دلیل جانبداری شناختی مدیران در پاسخگویی می تواند بر اعتبار یافته ها اثر منفی داشته باشد. همچنین محدودیت های ناشی از اینکه مدیران مایل به دادن نمره ضعیف به خود و شرکتشان نیستند را باید در نظر داشت. لذا تمایل به دادن نمره های بالاتر وجود دارد. بهتر است در مطالعات تکمیلی از معیارهای عینی برای سنجش متغیرها استفاده شود و یا از منظر مشتریان و سایر ذینفع ها، شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش برای سنجش متغیرها از مقیاس های ارائه شده در کشورهای توسعه یافته استفاده شده است. لذا ممکن است این مقیاس ها موضوعیت کمتری در کشورهایی با شرایط محیطی و سازمانی متفاوت داشته باشند. ولی ارائه مقیاسی که بر اساس واقعیات محیط کسب و کار ایران تهیه شده باشد، می تواند به روایی بیشتر مفاهیم اندازه گیری شده کمک کند.
به دلیل ماهیت مقطعی تحقیق که کلیۀ اطلاعات در یک مقطع زمانی خاص جمع آوری شده است، در تحقیقات بعدی داده های شرکت ها در مقاطع زمانی مختلف بررسی و آزمون شوند.
این تحقیق به جهت محدودیت های بسیار، از بررسی بسیاری از عوامل درون و برون سازمانی، که هر کدام به نوعی می تواند در مدل تحقیق بررسی شود، صرف نظر کرده است. لذا تحقیقات آتی می توانندپژوهش هایی را در ادامه و تکمیل این تحقیق انجام دهند که در زیر به چند نمونه از مهمترین آن ها اشاره شده است:
1. بررسی پیشایندهای سازمانی بازارگرایی در سازمان.
2. بررسی شدت رقابت، تکنولوژی، نوع صنعت و … در رابطه بازارگرایی و نوآوری.
3. بررسی نوع رابطه بازارگرایی بر اقسام مختلف نوآوری
4. بررسی رابطه بازارگرایی و نوآوری بر رضایت مشتری، سودآوری و ….

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش در سازمان و بکارگیری مدیریت دانش

منابع
منابع
منابع
فارسی:
آقازاده، هاشم ( 1387طراحی مدل استراتژیک بازارگرایی بانکهای تجاری ایران به منظور رقابت پذیری در صنعت بانکداری کشور » رساله دکتری به راهنمایی دکتر علی دیواندری، دانشکده ،« مدیریت دانشگاه تهران.
آقازاده، هاشم و مینا مهرنوش(1389)، مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران، چشم انداز مدیریت بازرگانی ،شماره 2، صص 119-143