مقاله توان انفجاری و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

جدول 4-3 : مقایسه میانگین توان انفجاری گروه های تجربی پلایومتریک و قدرتی باوزنه و کنترل
میانگین-سانتیمتر تعداد انحراف معیار
گروه کنترل پیش آزمون 48.6 10 0.78


پس آزمون 48.4 10
گروه پلایمتریک
پیش آزمون 50.5 10 2.04
پس آزمون 53.7 10
گروه وزنه پیش آزمون 50.7 10 2.33
پس آزمون 53.6 10

نتایج جدول نشان می دهد که میانگین توان انفجاری گروه کنترل در پیش آزمون 48.6 می باشد و در پس آزمون به 48.4 رسیده است که تغییر قابل ملاحظه ایی نداشته است . از طرفی میانگین پیش آزمون در گروه تجربی پلایومتریک 50.5 و در پس آزمون 53.7 گزارش شده است و از طرفی دیگر میانگین پیش آزمون در گروه تجربی قدرتی با وزنه 50.7 و در پس آزمون 53.6 گزارش شده است که به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.که نشان دهنده بهبود توان انفجاری گروه های تجربی بعد از یک دوره تمرینات پلایومتریک و قدرتی باوزنه می باشد.
جدول 4-3-1 : مقایسه توان انفجاری گروه های تجربی (پلایومتریک و قدرتی با وزنه) و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تی هم بسته
Paired Samples Statistics
اختلاف میانگین انحراف استاندارد T درجه آزادی Sig
گروه ها گروه کنترل 0.20 0.78 0.80 9 0.433
گروه پلایومتریک 3.20 2.04 4.95 9 0.001
گروه با وزنه 2.90 2.33 3.93 9 0.003
نتایج آزمون تی هم بسته نشان می دهد که در میانگین پیش و پس آزمون گروه کنترل در توان انفجاری با توجه به سطح معنی داری 0.443 که بزرگتر از 0.05 می باشد اختلاف معنی داری وجود ندارد.اما در گروه تجربی پلایومتریک و قدرتی باوزنه با توجه به مقدار α که برابر 0.001 و 0.003 می باشد نتایج نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار در میزان توان انفجاری در پیش و پس آزمون گروههای تجربی پلایومتریک و قدرتی باوزنه می باشد.
فرضیه دوم : چابکی
جدول 4-4 : مقایسه میانگین چابکی گروه های پلایومتریک و قدرتی باوزنه و کنترل

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع ویژگیها و شیمیایی

جستجو در سایت ما :


میانگین-ثانیه تعداد انحراف معیار
گروه کنترل پیش آزمون 7.68 10 0.08
پس آزمون 7.68 10
گروه پلایمتریک
پیش آزمون 7.85 10 0.09
پس آزمون 7.75 10
گروه وزنه پیش آزمون 7.99 10 0.09