مقاله درباره بهبود کیفیت و بهبود کیفی

دانلود پایان نامه

فصل دوم : بررسی منابع


اثر چند تیمار شیمیائی بر روی کیفیت و دوام گل بریده میخک رقم بلژیکی قرمز مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل ساکارز در 5 غلظت مختلف در کنار 3 ترکیب شیمیائی شامل نیترات نقره، سیتریک اسید و 8HQC بودند. بیشترین اثر تیمارها بر روی دوام گل و میزان شکوفائی گل ها وکمترین اثر بر روی صفت میزان کاهش وزن بود. افزودن سیتریک اسید عمر گل ها را 30 تا 40 درصد افزایش داد. طولانی‌ترین عمر گل (40/67 روز) مربوط به ترکیب تیماری ساکارز 5در صد همراه با نیترات نقره و سیتریک اسیدو حداقل عمر گلدانی بعد از شاهد مربوط به سیتریک اسید (28 روز) گزارش شد(ابراهیم زاده، 1377).
در ازمایشی سنبله‌های گل مریم را با ترکیباتی مانند CaCl2.2H2O، SN، آسکوربیک اسید و Tri –Mitox Forte (قارچ‌کش) در غلظت های مختلف، تیمار کردند. نتایج نشان داد که ترکیب تیماری CaCl2.2H2O در غلظت های1250- 750 پی پی ام و قارچ‌کش در غلظت 1500 پی پی ام کمترین میزان پژمردگی را نشان داد(آنجوم و همکاران، 2001).
سیتریک اسید، سالیسیک اسید، سولفات کلسیم، ساکارز و STS روی دوام غنچه بریده رز Rosa hybrida cv.Kiss مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش بیان داشت که سولفات کلسیم، عمر گل ها را افزایش می دهد(نواک و رودنیکی،1990).
1-Mcpابزار جدیدی در درک واکنش های اتیلن در گیاه است. این ماده بازدارنده فعالیت اتیلن است و در دما و فشار استاندارد گازی شکل بوده و فرمول شیمیایی آنC4H6می باشد کارآیی این ترکیب ۱۰ برابر اتیلن و در غلظت های کمتر تأثیر گذارتراست(چمنی، 1384).
1-Mcp برگ های گیاهان (گل های بریدنی) را در وضعیت خوبی نگه داشته و با افت درصد کاهش وزن آن ها و پیش گیری از آسیب به کلروفیل و کربوهیدرات ها، مانع کاهش وزن خشک آن ها شده و افز ایش عمر گلجایی آن ها را به دنبال دارد(هوبر و همکاران، 2003)
براساس تحقیقات انجام شده ، افزایش غلظت کلسیم در محلول غذایی مورد استفاده برای پرورش گل رز منجر به افزایش غلظت کلسیم و هم چنین بهبود ویژگی های پس از برداشت آن می شود(استارکی و پدرسون، 1997).
با تغذیه برگی کلرید کلسیم و با تغذیه برگی سولفات کلسیم در مرحله قبل از برداشت، افزایش ماندگاری گل رز را گزارش شده است. حتی اضافه کردن کلسیم به آب گلدان های حاوی گل در مرحله پس از برداشت منجر به افزایش ماندگاری و باز شدن غنچه های گل در گل های بریده رز شده است.به نظر می رسد تغذیه برگی کلسیم در مراحل نزدیک به زمان برداشت بتواند در بهبود شاخص های کیفی گل رز مؤثر باشد(میشل زاک و همکاران،1989).
محلول پاشی کلسیم نقش مهمی در افزایش ماندگاری گل رز و بهبود کیفیت نگه داری آن دارد که مطابق باتحقیقات سایر محققین می باشد(مهران و همکاران ،2008).
با مصرف کلرورکلسیم موجب افزایش تورژسانس گلبرگ ها و طول عمرگل ها دررز رقم مرسدس ونیز موجب تحریک وتشویق بازشدن غنچه های گل گردید(فلاحی و همکاران،1997).
بهترین تیمار برای افزایش ماندگاری رزها دو درصد ساکارز به همراه300 میلی گرم کلرور کلسیم در محلول نگهدارنده می باشد(مرتضوی وهمکاران، 2007).
اثر تیوسولفات نقره و نیترات نقره را روی ماندگاری گل بریده مریم رقم گل درشت محلات بررسی کردند و مشاهده کردند که تیوسولفات نقره در غلظت های 4%، 8%، 2/1 میلی مولار و نیترات نقره در غلظت های 50 و 100 و 150 میلی گرم در لیتر به ترتیب موجب سوختگی شدید گلچه ها و پژمردگی گلچه ها و خم شدن انتهای ساقه شدند و عمر و ماندگاری را کاهش دادند(جوکار و همکاران،1378).
مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره وضعیت استخدام و معنادار بودن

یون نقره در نیترات نقره به عنوان یک باکتری کش عمل کرده و باعث افزایش عمر گل‌های شاخه بریده می‌شوند(هالوی و همکاران، 1979).
نیترات نقره موجب افزایش ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم شد ولی در این محلول عطر گل کم بود(آنجوم و همکاران، 2001).
قندها بر بقای ساختمان غشای سلولی گلبرگ های رز موثر بوده و با بکارگیری ساکارز و مواد مشابه از تخریب غشای سلولی و بافت ها ممانعت می شود(هوانگ وهمکاران، .(2002
تغییرات اسمتیک در گلبرگ ها همیشه بیشتر از شاخ وبرگ های همان ساقه می باشد و تیمارکلسیم درمحلول محافظ برای گل شاخه بریده موجب افزایش طول عمر گلدانی آن می گردد(کانوی، 1987).
بیش از 60 درصد کلسیم در دیواره سلول ها تجمع پیدا کرده و دراستحکام آن نقش اساسی دارد . کلسیم با تاثیربرمکانیسم باز و بسته شدن روزنه ها بر کاهش تبخیر و تعرق کمک کرده ، و در نهایت موجب کاهش پژمردگی گلبرگ ها می شود . با مصرف کلرورکلسیم موجب افزایش تورژسانس گلبرگ ها و طول عمرگل ها دررز رقم مرسدس ونیز موجب تحریک وبازشدن غنچه های گل گردید)فلاحی و همکاران، 1997).
در آزمایشی اثرکربوهیدرات و وضعیت آب در طول عمر گل بریده رز مورد مطالعه قرار گرفت نتایج آن ها نشان داد گل هایی که در محلول حاوی ساکارز وباکتری کش قرار داشتند، در مقایسه با شاهد، ماندگاری بیشتری نشان دادند . آن ها علت کمی عمر را گرفتگی آوندهای در پایین ساقه گزارش کردند(وان دوورن و همکاران، 2000).
بهترین تیمار برای افزایش ماندگاری رزها دو درصد ساکارز به همراه 300 میلی گرم کلرور کلسیم در محلول نگهدارنده می باشد )مرتضوی و همکاران ، 2007).
طی آزمایشی بر روی رز رقم سنا نتیجه گرفتند که ساکارز به همراه سولفات آلومینیوم موجب افزایش ماندگاری و طول عمر گل بریده شد(رضوانی پور، 2009).
پیش تیمار ساکارز و سپس محلول نگهدارنده ساکارز و HQc باعث افزایش عمر و ماندگاریی گل مریم شد(ویلکینز، 1973).
مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی رابطه مند و مزیت رقابتی پایدار

جستجو در سایت ما :


آلومینیم سولفات در ترکیب با ساکارز کیفیت و عمر پس از برداشت گل‌های پیازی را به وسیله افزایش جذب محلول، نگهداری بهتر میزان آب و وزن بیشتر برای دوره طولانی تر افزایش می‌دهد(اژیملتی و همکاران، 2007).
با بررسی اثرات سالیسلیک اسید به این نتیجه رسیدند که سالیسلیک اسید اثر باز دارندگی بر روی تولید اتیلن دارد(نواک و رودنیکی، 1990).
بررسی اثرات سالیسلیک اسید بر روی گل رز نشان داد که تیمار گل‌های رز با سالیسلیک اسید باعث کاهش بیماری های پس از برداشت و افزایش عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز می‌شود( دی کاپدویلا و همکاران،2003).