مقاله درباره تجزیه واریانس و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

ns غیر معنی دار.

جستجو در سایت ما :


(نمودار 7- 4) اثر سطح برگ و نوع رقم بر روی گل رُز
(نمودار 8- 4) اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی گل رُز
(نمودار 9- 4) اثر متقابل سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر روی گل رُز
4-4- اثر متقابل زمان، رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل
با توجه به جدول تجزیه واریانس مربوط به اثرات تیمارهای زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم گل بر روی قطر گل رُز (جدول 4-4)، مشخص شد که، به غیر از اثرات متقابل تیمار های “رقم× متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ” و “زمان×رقم× متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ” تمامی تیمارها و اثرات متقابل آن ها بر روی قطر گل رُز در سطح 1درصد معنی دار بوده است. مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر زمان بر روی قطر گل رُز نشان داد که قطر گل رُز تحت تاثیر زمان بوده و اختلاف معنی داری در میان اندازه گیری ها وجود دارد (نمودار 4-10). قطر گل های مربوط به شاهد که در روز اول اندازه گیری شده است با گل های روز چهارم اختلاف معنی داری ندارند ولی اختلاف آن با اندازه گیری های سایر روزها معنی دار می باشد. در روزهای دوم و سوم قطر گل ها تقریباً مشابه بوده و اختلاف معنی داری بایکدیگر نداشته ولی با سایر روزهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری دارند، همچنین قطرگل ها در روزهای پنجم و ششم نیز بایکدیگر مشابه بوده و باسایر روزها تفاوت معنی داری دارند. بیشترین قطر گل مربوط به روز سوم می باشد که حدود 19 درصد نسبت به شاهد(کمترین قطرگل) و حدود 10 درصد نسبت به روز ششم بیشتر می باشد.
نشکل مقایسه میانگین اثر نوع رقم بر روی قطر گل های تولید شده (نمودار 4-11) نشان داد که اختلاف معنی داری بین قطر گل تولید شده در رقم آنجلینا و رقم دولس ویتا وجود داشت و رقم دولس ویتا با میانگین قطر گل حدود 40 میلیمتر تقریباً گل هایی با اندازه 13% بزرگتر نسبت به رقم آنجلینا تولید کرده است.
مقایسه میانگین دانکن اثر تیمارهای مختلف متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم (به تنهایی و اثر متقابل آنها) بر قطر گل در نمودار 4-12 نشان می دهد که تیمار MCP1 (با قطر گل های کمتر از شاهد) و همچنین اثر متقابل1-mcp*Agno3 (با قطر گل های بیشتر از شاهد)، اختلاف معنی داری با شاهد دارند. سایر تیمارها اختلاف معنی داری با شاهد نشان نمی دهند. اثر متقابل 1-mcp*Agno3 باعث تولید بزرگترین میزان قطر گل و تیمار 1-mcp کمترین قطر گل را تولید کرده است. با دقت در مجموعه اثرگذاری های تیمار 1-mcp در قطر گل (ایجاد کمترین قطر گل و علیرغم معنی دارنبودن) و تاثیر مثبت تیمارAgNO3 در افزایش قطر گل ها، یکی از مهم ترین نتایج بدست آمده در این بخش می تواند این باشد که اثر متقابل AgNO3 و 1-mcp با یکدیگر بر روی قطر گل فزاینده بوده و باعث تولید گل هایی با قطر بیشتر می شود که باید امکان استفاده تجاری آن و تولید گل هایی درشت تر با بازارپسندی بالاتر مد نظر قرار گیرد.
شکل 4-13 مقایسه میانگین دانکن اثر تیمارهای متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم به تنهایی و اثر متقابل آنها در میزان قطر گل با توجه به نوع رقم مورد آزمایش را نشان داد که اختلاف معنی داری در بین آنها مشاهده نمی شود، اگر چه در تمام تیمارها مقدار عددی مربوط به قطر گل در رقم دولس ویتا بیشتر از رقم آنجلینا بود
در شکل4-14 مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر زمان در قطر گل تولید شده با توجه به نوع رقم، نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشته و در طول زمان های مختلف قطر گل در هر دو رقم تقریباً مشابه بوده و اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند و روند تغییرات قطر گل در طول زمان برای هر دو رقم تقریباً یکسان می باشد. بیشترین قطر گل مربوط به روز سوم بود که در هر دو رقم تقریبا 43 میلی متر است. با در نظر گرفتن مقدار عددی قطر گل ها در روز اول هر دو رقم، مشخص می شود که، رقم آنجلینا در روز اول اندازه گیری قطر گل کوچکتری نسبت به رقم دولس ویتا دارد و اختلاف آنها معنی دار می باشد ولی در طول روزهای بعد رقم آنجلینا این کمبود را جبران کرده و تقریباً همپای رقم دولس ویتا پیش رفته و گل هایی با قطر درشت تولید کرده است.
مطلب مرتبط :   تفاوت‌های جنسیتی در جهت‌‌گیری‌های هدف

مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر متقال زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر قطر گل در جدول 7-4 نشان دادکه اثر متقابل سه گانه این تیمارها بر قطر گل ها اختلاف معنی داری نداشته و همگی دریک سطح می باشد.
جدول 4-4- تجزیه واریانس اثرات زمان(از روزی که گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزی که باز شدن گل ها به قطر ثابتی رسیدند )، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل رز
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
زمان
5
2581.19
516.24
65.94**
رقم
1