مقاله درباره تجزیه واریانس و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

100 *( 20 / جمع اعداد مربوط به هر تکرار)=درصد باز شدن
3-7-3-اندازه گیری پتانسیل آب در گلبرگ
اندازه گیری پتانسیل آب در گلبرگ در سه مرحله انجام شد، مرحله اول روز هفتم، زمانی که قطر باز شدن گلبرگ ها ثابت ماندند اندازه گیری شد.مرحله دوم هفت روز بعد، یعنی روز چهاردهم، و مرحله سوم روز بیست و یکم زمانی که گل ها به عمر گلجای خود نزدیک شده بودند انجام شد.
نمونه برداری به این صورت انجام شد که از هر ظرف و محلولی در طی سه دوره اندازه گیری گل هل به صورت تصادفی بر داشته شدند، سپس قسمتی از ساقه به طول 10 سانت برش داده شد و با رعایت ابتدا و انتهای آن درون مخزن تحت فشار قرار داده شد، و عدد مورد نظر که پتانسیل آب را نشان می داد بر حسب PSI یا Bar یادداشت شد.
برای اندازه گیری پتانسیل اب در گلبرگ در این آزمایش از دستگاه(SYSTEM ANALAYSIS OF PLANT STRESS) مدل 3115، ساخت کشور آمریکا استفاده شد.
4-7-3-اندازه گیری درصد پژمردگی گل ها
این اندازه گیری نیز به روش تخمین چشمی مثل درصد باز شدن صورت گرفت.
این اندازه گیری از روز یازدهم که اولین آثار پژمردگی در بعضی نمونه ها مشاهده شد یادداشت شدند تا روز بیست و چهارم که گل ها به 100 درصد پژمردگی یا همان عمر گلجای خود رسیدند.
اعداد صفر تا 5 در نظر گرفته شد. برای عدد صفر اگر درصد پزمردگی صفر بود لحاظ گردید و برای عدد1 زیر 10 تا 20 درصد، برای عدد 2 بین 20 تا 40 درصد، برای عدد 3 بین 40 تا 60 درصد، برای عدد 4 بین 60 تا 80 درصد و برای عدد 5 بالای 80 درصد پژمردگی تخمین زده شد و به جای درصد ها این اعداد نوشته شد. از فرمول زیر برای بدست آوردن در صد پژمردگی نهایی استفاده گردید.
در هر ظرف 4 شاخه گل (واحد آزمایشی) قرار داشت. مجموع اعداد هر ارلن را بر عدد 20 تقسیم کرده و در عدد 100 ضرب می کنیم به این ترتیب درصد پژمردگی بدست می آید.
مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع روشهای ابتکاری و اعتبارسنجی مدل

جستجو در سایت ما :


100 *( 15 / جمع اعداد مربوط به هر تکرار)= درصدپژمردگی گل ها
5-7-3-اندازه گیری وزن خشک گل ها
اخرین روز عمر گل ها، زمانی که گل ها 100 در صد خشک شده بودند تک تک شاخه ها را که به طور تصادفی درون محلول ها توزین شده بودند با ترازوی دیجیتالی مارک METTLER ساخت کشور آلمان وزن گردیدند و بر حسب میلی گرم یادداشت شدند.
(پس از پایان یافتن عمر هر گل که معیار آن مشخص شدن علائم پژمردگی در گلبرگ ها بود، دوام گل ها بر حسب روز و وزن گل ها بعنوان وزن خشک یادداشت شدند).
6-7-3اندازه گیری سطح برگ
برگ ها به طور تصادفی از نمونه ها کنده شده و با استفاده از کاغذ شطرنجی پس از رسم دقیق سطح برگ، مساحت دقیق برگ ها بر حسب میلی متر یادداشت شدند.
(در طول آزمایش 2 مرتبه انتهای گل ها به اندازه 2 سانتی متر بریده شده و مجددا توزین شدند. این کار در مورد نیترات نقره با حساسیت بیشتری انجام شد، بدلیل مشکلات کار با نیترات نقره مانند سوزش پوست در اثر تماس، تجمع در انتهای ساقه ها و عدم حرکت در طول ساقه‌ها.
فصل چهارم : نتایج و بحث
اثر تیمارهای متیل سیکلو پروپان(1-MCP) با غلظت 10 پی پی ام، نیترات نقره(AGNO3)با غلظت 300 پی پی ام، کلرید کلسیم(Cacl2)با غلظت 5 گرم بر لیتر و زمان بر تعدادی از صفات مفید دو رقم گل رُز هلندی بازارپسند مورد ارزیابی قرار گرفته و جداول تجزیه واریانس و همچنین نمودارهای مقایسه میانگین دانکن آماده و در ذیل این مبحث در سرفصل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل اثر هر کدام از این تیمارها در یکی از صفات مورد نظر به تفکیک ارزیابی شده و جداول تجزیه واریانس و نمودارهای مقایسه میانگین دانکن مربوطه ارائه شده است.
1-4- اثر تیمارهای متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول1-4) اثر نوع رقم گل در وزن تر در سطح 1% معنی‌دار می باشد اما اثرمواد شیمیایی و همچنین اثر متقابل نوع رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم در این فاکتور معنی دار نبود.
نتایج مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن (نمودار 1-4) نشان می دهد، وزن تر گل در این دو رقم با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارد به طوری که این فاکتور در رقم دولس ویتا با میزان 16 گرم حدود 23 درصد بیشتر از رقم آنجلینا می باشد شکل 3-4 نتایج مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر هر کدام از تیمارهای متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم به تنهایی و اثر متقابل آن ها بر وزن تر هر کدام از ارقام گل رز را نشان می دهد که اختلاف معنی داری نه میان تیمارهای متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم وجود دارد نه در مقایسه با نوع رقم، با وجود اینکه مقادیر عددی بدست آمده برای وزن تر در مورد رقم دولس ویتا در تمام موارد بیشتر از نوع آنجلینا می باشد ولی از نظر آماری اختلاف آن ها معنی دار نمی باشد و می توان نتیجه گرفت که تیمار متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم تاثیر قابل توجهی در افزایش وزن تر گل های رز این ارقام نداشت که نتایج به دست آمده با نتایج هوبر و همکاران (2003) مطابقت داشت.
(جدول 1-4) اثر تیمارهای متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل
منبع تغییرات