مقاله درباره تجزیه واریانس و شیمیایی

دانلود پایان نامه

نمودار مقایسه میانگین اثر نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ های گل رُز (نمودار 4-15) نشان می دهد که پتانسیل آب در گلبرگ های گل این دو رقم با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته و میزان آن در رقم آنجلینا بالاتر از رقم دولس ویتا می باشد. پتانسیل برگ در رقم آنجلینا با 40 میلیمتر حدود 25 درصد بیشتر از رقم دولس ویتا می باشد. شکل 4-16مقایسه میانگین دانکن مربوط به اثر زمان بر روی پتانسیل آب در گلبرگ های گل رز را نشان می دهد که بیانگر وجود اختلاف معنی دار این فاکتور در روز اول نسبت به روز دوم و سوم است. این عمل در روز اول حدود 25 درصد بیشتر از مرحله دوم می باشد. پتانسیل آب گلبرگ در مراحل دوم و سوم اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشته و تقریباً در یک سطح می باشد. در نمودار 17-4 مقایسه میانگین دانکن اثر تیمارهای مختلف مواد شیمیایی بر روی پتانسیل آب در گلبرگ ها را نشان داده شده است که حاکی از وجود اختلاف معنی دار تیمار 1-mcp با سایر تیمارها می باشد. این تیمار با میزان 55درصد بیشترین پتانسیل آب را نسبت به سایر تیمارها ایجاد کرده است. در این میان اثر متقابل AgNO3*CaCl2 کمترین پتانسیل آب را در گلبرگ ها ایجاد کرده است ولی با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نداشته است. مقایسه میانگین دانکن اثر تیمارهای مختلفمواد شیمیایی در دو رقم گل رز آنجلینا و دولس ویتا در شکل 18-4 نشان می دهد که پتانسیل آب گلبرگ های رقم آنجلینا در اکثر موارد بیشتر از رقم دولس ویتا می باشد. این عمل در شاهد تفاوت معنی داری با رقم دولس ویتا داشته است. اکثر تیمارها، به غیر از تیمار 1-mcp ، میزان پتانسیل آب را در گلبرگ های هر دو رقم کاهش داشت گرچه این تیمار اختلاف معنی داری با شاهد رقم آنجلینا ایجاد نکرده است ولی در رقم دولس ویتا اختلاف معنی داری را سبب شده است. بنابراین تیمار 1-mcp تنها در رقم دولس ویتا می تواند پتانسیل آب گلبرگ ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده و در افزایش عمر ماندگاری این رقم موثر باشد.
مقایسه میانگین اثر متقابل نوع رقم، زمان و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و همچنین اثر متقابل زمان و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم در جدول 4-9 ارائه شده است.
جدول 6-4- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ گل رز
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
رقم
1
3958.51
3958.5
19.91**
زمان
2
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

2821.88
1410.94
7.10**
مواد شیمیایی
7
12673.44
1810.49

جستجو در سایت ما :


9.11**
زمان* مواد شیمیایی