مقاله درباره تجزیه واریانس و نگهداری

دانلود پایان نامه

v2-s2-AGNO3
11.67
LMK
v2-s1-CACL2
10
LMK
V1-s3-CACL2
5
LM

جستجو در سایت ما :


v2-s3-AGNO3
M
v2-s3-cheek
M
 تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.
6-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی درصد پژمردگی گل رز
جدول تجزیه واریانس اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی درصد پژمردگی گل رز (جدول 10-4) نشان می دهد که تیمارهای زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم و همچنین اثر متقابل این تیمارها بر درصد پژمردگی گل رز تماماً در سطح احتمال 1درصد اثر معنی داری دارند.
نمودار مقایسه میانگین اثر نوع رقم بر درصد پژمردگی گل رز (نمودار 20-4) نشان می دهد که درصد پژمردگی این دو رقم اختلاف معنی داری بایکدیگر داشته و رقم آنجلینا درصد بالاتری نشان می دهد. درصد پژمردگی در رقم آنجلینا حدود 6درصد بیشتر از رقم دولس ویتا می باشد. میانگین دانکن اثر تیمارهای مختلفمواد شیمیایی (نمودار 21-4) بر درصد پژمردگی گل رز نشان می دهد که در بیشتر تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین اثر بر درصد پژمردگی با تیمار AgNO3 حاصل شده است که اختلاف معنی داری با تیمارهای دیگر نشان می دهد. تیمارها cacl2و AgNO3*1-mcp و AgNO3*CaCl در یک رده بوده و در رتبه بعدی درصد پژمردگی قرار گرفته اند. تیمارهای 1-mcp و تیمار “AgNO3*CaCl2*1-mcp” کمترین درصد پژمردگی را ایجاد کرده اند که می تواند بعنوان تیماری مطلوب برای کاهش درصد پژمردگی در گل رز بکار روند.
مقایسه میانگین اثر زمان بر درصد پژمردگی گل رز در نمودار 22-4 نشان داد که با افزایش طول زمان درصد پژمردگی روندی صعودی داشت و طی حدود 23 روز نگهداری شد،درصد پژمردگی تا روز یازدهم کمتر از 25 درصد بود و از روز یازدهم روند صعودی را طی کرد. نمودار 23-4 اثر متقابل تیمار متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم را نشان داد که بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین این تیمارها می باشد. با توجه به این نمودار روند تغییرات درصد پژمردگی در اثر تیمار متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم در این دو رقم مشابه بوده و در هر دو رقم تیمار 1-mcp بیشترین تاثیر را در کاهش پژمردگی داشت که با شاهد اختلاف معنی داری داشت. تیمار AgNO3 بیشترین اثر را در افزایش درصد پژمردگی اعمال کرده است که با شاهد اختلاف معنی داری ندارد. همین نتایج در جدول 4-11 بعنوان مقایسه میانگین اثرات متقابل این تیمارها قابل درک می باشد.
جدول 8-4- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی درصد پژمردگی گل رز
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F