مقاله درباره تجزیه واریانس و همبستگی

دانلود پایان نامه

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثرات زمان(از روزی که گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزی که باز شدن گل ها به قطر ثابتی رسیدند )، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل رز 36
جدول5-4- مقایسه میانگین اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل 39
جدول 6-4- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ گل رز 43
جدول7-4- مقایسه میانگین اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ رز 46
جدول 8-4- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی درصد پژمردگی گل رز 48
جدول9-4- مقایسه میانگین اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پژمردگی گل رز 51
جدول(10-4) ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی 59
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(نمودار 1-4) اثر نوع رقم بر روی وزن تر گل رز 28

جستجو در سایت ما :


(نمودار 2- 4) – اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر روی وزن تر گل رز 29
(نمودار3- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و نوع رقم بر روی وزن تر گل 29
(نمودار 4- 1) اثر نوع رقم بر روی وزن خشک گل رز 31
(نمودار 5- 4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی وزن خشک گل رز 31
(نمودار 6- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی وزن خشک گل رُز 32
(نمودار 7- 4) اثر سطح برگ و نوع رقم بر روی گل رُز 33
(نمودار 8- 4) اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی گل رُز 34
(نمودار 9- 4) اثر متقابل سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر روی گل رُز 34
(نمودار10-4) اثر زمان(روز) بر روی قطر گل رُز 37
(نمودار 11- 4) اثر نوع رقم بر روی قطر گل رُز 37
(نمودار 12- 4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل رُز 38
(نمودار 13- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی قطر گل زُز 38
مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت مندی مشتریان

(نمودار 14- 4) اثر متقابل زمان و نوع رقم بر روی قطر گل رُز 39
(نمودار 15-4) اثر نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها 43