مقاله درباره دی اکسید کربن و رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه

4ـ اتیلن: دمای کم سبب کاهش میزان تولید اتیلن و حساسیت گل ها به آن می‌شود. بهترین روش کم کردن اثرات اتیلن، تهویه هوای انبار است. استفاده از پرمنگنات پتاسیم بعنوان اکسید کننده، اشعه ایکس یا نور فرابنفش و ممانعت کننده‌های فعالیتی اتیلن مانند آمینو ونیل گلیسین(AVG)، آمینو اتوکسی استیک اسید( (AOAو تیو سولفات نقره( STS )نیز مفید واقع می‌شود(داوری نژادوفتحی،1382).
14-1 – انواع انبار
1-14-1- انبار مرطوب
در این انبارها بسته‌بندی لازم نیست، گل ها در محلول های محافظ یا آب با دمائی حدود 4-3 درجه سانتی گراد، نگهداری می‌شوند. از هیپوکلریدسدیم و سولفات آلومینیوم جهت ضدعفونی گل ها استفاده می‌شود.
2-14-1-انبار خشک

جستجو در سایت ما :


برای نگهداری گل ها به مدت طولانی از این انبارها استفاده می‌شود، گل ها بصورت محکم در جعبه‌ها بسته‌ها یا کیسه‌های پلی‌اتیلنی به منظور جلوگیری از اتلاف رطوبت نگهداری می‌شوند. گل‌های رز در دمای 3-5/0 درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته نگهداری می‌شوند.
3-14-1-انبار با اتمسفر کنترل شده (CA)
اطاق سردی را بوسیله دی اکسید کربن غنی کرده، در حالیکه میزان اکسیژن را کاهش می‌دهند این حالت سبب کاهش شدت تنفس، کاهش میزان مصرف موادغذائی و کاهش میزان تولید و فعالیت اتیلن می‌شود. گل رز در اتمسفری بادی اکسید کربن(10-5 در صد) و اکسیژن(3-1 در صد) در حرارت صفر درجه سانتی‌گراد به مدت 30-20 روز قابل نگهداری است.
4-14-1-انبار با فشار کم (LPS )
در این گونه انبارها فشار کمتر از فشار اتمسفر، در حدود 8- 5/3 کیلو پاسکال می‌باشد. دمای کم و جریان مداوم هوای مرطوب از هر دو طرف انبار الزامی است. این انبارها بیشتر برای گل های باز شده استفاده می‌شوند. ارقام مختلف رز عکس‌العمل متفاوتی نسبت به این انبارها دارند، مثلا غنچه رز رقم تانبید (Tanbed) و بلیندا (Belinda) در فویل های پلی‌اتیلن، دمای 2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 98 در صد با فشار 2/3 کیلو پاسکال به مدت یک ماه قابل نگهداری است، در حالیکه برخی ارقام (مرکو، سونیا، مرسدس) علائم لکه‌برگی و پژمردگی را نشان می دهند(داوری نژادوفتحی،1382).
15-1- مواد طولانی‌کننده عمر گل های بریده
روش خانگی قدیمی محافظت از گل ها استفاده از آسپیرین و یا سکه مسی بوده است، این ترکیبات بدلیل حل نشدن در آب قادر نیستند رشد میکرب ها را کنترل کنند. امروزه محلول های مختلفی جهت نگهداری گل های بریده استفاده می‌شود‌، شرکت هلندی pokon-chrysal، ده ها نوع ماده محافظ تهیه کرده که هر کدام برای گونه‌ای خاص، طراحی و تولید شده‌اند(داوری نژادوفتحی،1382).
16-1-کربو هیدرات ها
کربو هیدرات ها منبع اصلی تغذیه و انرژی مورد نیاز برای تمامی فرایندهای بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی گل ها پس از جدا شدن از گیاه مادری هستند. همچنین قندها فرایندهای اساسی افزایش طول عمر وکیفیت پس از برداشت گل ها همانند حفظ وظایف و ساختمان میتوکندریائی، تنظیم میزان آب بوسیله کنترل تعرق، افزایش جذب آب(جمالی زواره و همکاران، 1386).وکاهش تولید اتیلن و حساسیت به آن را تقویت می‌کنند(نلسون، پ، 1374).ساکارز مهمترین قند مورد استفاده می‌باشد، البته از قندهای دیگری مثل گلوکز و فروکتوز نیز استفاده می‌شود. غلظت مطلوب قند برای گونه‌ها و حتی ارقام مختلف متفاوت است. مقدار زیاد قند در محلول های محافظ ممکن است مضر باشد بخصوص برای گل هائی که نسبت به غلظت‌های پائین حساس هستند. تمام قندها زمینه را برای رشد میکروارگانیسم‌ها مناسب می‌سازند. از این رو از آنها اغلب در ترکیبات با محلول های محافظ دیگر استفاده می‌شود(نلسون، پ، 1374).
17-1-میکروب کش ها و مهار کننده های رشد میکروبی
فعالیت میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، مخمرها و کپک ها که در ظرف آب رشد می‌کنند موجب انسداد آوندهای چوبی می‌شود.همچنین آن ها با تولید اتیلن و برخی از توکسین ها موجب تسریع پیری گل‌هامی‌شوند(جودی، 1385).(در این قسمت به معرفی چند میکروب‌کش می‌پردازیم.)
برای کنترل میکروارگانیسم ها محلول های محافظ گل همیشه حاوی حداقل یک میکروب کش یا مهار کننده رشد میکربی هستند.این ترکیبات شامل نمک های 8 هیدروکسی کوئینولین، نمک های نقره، ترکیبات کلردار به تدریج حل شونده و سولفات آلومینیوم می‌باشد(جودی، 1385).
1-17-1-نمکهای 8 هیدروکسی کوئینولین
مانند 8 هیدروکسی کوئینولین سولفات (-HQS8) و8 هیدروکسی کوئینولین سیترات-HQC)8)، که بعنوان باکتری‌کش مطرح هستند. اینگونه ترکیبات عامل اسیدی‌کننده محیط به شمار می‌روند و از بسته شدن مقطع برش بوسیله باکتری ها جلوگیری می‌کنند. -HQS8 تا غلظت ppm200 برای گل های بریده رز توصیه می‌شود(جودی، 1385).
2-17-1-تیو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)
از باز دارنده‌های خیلی قوی برای فعالیت اتیلن در بافت های گیاهی بشمار می‌آید، همچنین بدلیل داشتن مقداری فعالیت ضدمیکروبی در بافت های گیاهی مانع از رشد آن ها در آب ظرف می‌شود. از این ترکیب تا غلظت 2/0 میلی متر برای تیمار گل های رز توصیه می‌شود(جودی، 1385).
3-17-1-نیترات نقره (AgNo3 , SN)
مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرایند ترکیب و عوامل سیاسی

مانند نمک های دیگر نقره از باکتری‌کش های مهم به شمار می‌آید. نیترات نقره را اغلب جهت افزایش دوام گل های بریده به محلول های محافظ اضافه می‌کنند. بدلیل واکنش آن با کلر موجود در آب شهری، بهتر است از آب مقطر جهت تیمار استفاده کرد. از معایب دیگر آن اکسید شدن در برابر نور است، به همین دلیل بهتر است تیمار در محیط کم نور انجام شود.
میکروب‌کش های دیگری مانند سولفات آلومینیوم (Al2(So4)3) نیز وجود دارندکه تا غلظتpm 300-200 برای گل های مختلف توصیه می‌شوند(جودی، 1385)