مقاله درباره روش های اندازه گیری و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

4-اندازه گیری در صد پژمردگی گل ها
5-اندازه گیری وزن خشک گل ها
6-اندازه گیری سطح برگ
6-3- اجرای طرح
قبل از اعمال تیمارها، عملیات زیر بر روی تک‌ تک گل ها انجام شد:
1ـ طول ساقه گل ها به اندازه cm24 بریده شدند، 2ـ واریته ها به طور جداگانه از شماره 96ـ1 شماره‌گذاری شدند، 3ـ وزن گل ها بر حسب گرم اندازه‌گیری و بعنوان وزن‌ تر یادداشت شد و 4ـ قطر گل ها بر حسب میلی متر بوسیله کولیس دیجیتالی مارک CRW ساخت کشور المان با دقت 01/0 اندازه‌گیری و به عنوان قطر اولیه یادداشت شد.
سپس واریته های آنجلینا و دولس ویتا هر کدام به طور جداگانه با سه تکرار بوسیله ترکیباتی شامل مواد زیر، تیمار شدند:
1-آب (شاهد)
2-نیترات نقره 300 میلی گرم بر لیتر
3-کلرید کلسیم 5 گرم بر لیتر
4-متیل سیکلو پروپان 10 میلی لیتر
5-مخلوط نیترات نقره 300 میلی گرم بر لیتر +کلرید کلسیم 5 گرم بر لیتر
6-مخلوط نیترات نقره 300 میلی گرم بر لیتر + متیل سیکلو پروپان 10 میلی لیتر
7-کلرید کلسیم 5 گرم بر لیتر + متیل سیکلو پروپان 10 میلی لیتر
8-مخلوط نیترات نقره 300 میلی گرم بر لیتر +کلرید کلسیم 5 گرم بر لیتر+ متیل سیکلو پروپان 10 میلی لیتر
7-3- روش های اندازه گیری صفات مورد نظر
1-7-3-اندازه گیری وزن تر گل

جستجو در سایت ما :


پس از اینکه گل ها به انداره 24 سانتی متر بریده شده و شماره گذاری شدند تک تک شاخه ها با استفاده از ترازوی دیجیتالی METTLER ساخت کشور آلمان بر حسب میلی گرم وزن شده و طبق شماره های هر شاخه به طور جداگانه یادداشت شدند، مرحله دوم اندازه گیری وزن گل زمانی انجام میشد که گل ها به عمر گلجای خود می رسیدند(عمر گلجای:زمانی که گل ها شادابی خود را از دست داده و پژمرده شدند).
2-7-3-اندازه گیری درصد باز شدن گل ها
این اندازه گیری هم توسط کولیس دیجیتال مارک CRW ساخت کشور آلمان با دقت 1در صد اندازه گیری شد به این صورت که از روز اول که گل ها در ظرف های حاوی محلول ها قرار گرفتند تا روز ششم که قطر گل هال ثابت شدند، قطر تک تک گل ها اندازه گیری شد.
اندازه گیری دوم که در فرمول قرار داده شد به صورت چشمی بود که از روز اول تا روز ششم که قطر باز شدن گل ها ثابت شدند انجام گرفت.
اعداد صفر تا 5 در نظر گرفته شد. برای عدد صفر اگر درصد باز شدن زیر 10 درصد بود لحاظ گردید و برای عدد 1 بالای 10 تا 30 درصد، برای عدد 2 بین 30 تا 50 درصد، برای عدد 3 بین 50 تا 70 درصد، برای عدد 4 بین 70 تا 90 درصد و برای عدد 5 بالای 90 درصد پژمردگی تخمین زده شد و به جای درصد ها این اعداد نوشته شد. از فرمول زیر برای بدست آوردن درصد باز شدن نهایی استفاده گردید.
در هر ظرف چهار شاخه گل (واحد آزمایشی) قرار داشت. مجموع اعداد هر ارلن را بر عدد 20 تقسیم کرده و در عدد 100 ضرب می کنیم به این ترتیب درصد باز بدست می آید.