مقاله درباره موقعیت جغرافیایی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

با بررسی اثرات سالیسلیک اسید بر روی کلزا به این نتیجه رسیدند که استعمال سالیسلیک اسید باعث کاهش مقدار مالون دی آلدئید و افزایش مقدار رنگیزه ها و افزایش قندهای احیا کننده می‌شود(گوی و همکاران، 1992).
کاربرد سالیسلیک اسید در غلظت 5/1 میلی مول سبب افزایش عمر و ماندگاری گل داوودی می‌شود(زمانی، 1388).
تیمار 5 سولفوسالسیک اسید را روی گلایول انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که این تیمار باعث افزایش پایداری غشاء، فعال شدن SOD و کاهش ROS ها می‌شود و همچنین سرعت تنفس را کاهش می‌دهد(اژیملتی و همکاران، 2007).
با بررسی اثرات سالیسلیک اسید بر روی پلی آمین ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از سالیسلیک اسید باعث می‌شود که روی پلی آمین ها تاثر گذاشته شود و غشا را در برابر آسیب حفظ شود( کلسیگ و مالامی، 1994).
یون نقره به واسطه متحرک بودن و اثرات ضد اتیلنی می تواند باعث افزایش عمر گل‌های بریده شود( نواک و رودنیکی، 1990).
سنبله‌های گل مریم را با ترکیباتی مانند CaCl2.2H2O، SN، اسید آسکوربیک و Tri –Mitox Forte (قارچ‌کش) در غلظت های مختلف، تیمار کردند. نتایج نشان داد که ترکیب تیماری CaCl2.2H2O در غلظت های ppm1250 – 750 و قارچ‌کش در غلظت ppm1500 کمترین میزان پژمردگی را نشان دادند(آنجوم و همکاران، 2001).

فصل سوم: مواد و روشها
1-3-محل انجام آزمایش
این طرح به منظور افزایش کیفیت و دوام عمر گل بریده رز در شهرستان دامغان اجرا گردید. گل های رز مورد آزمایش از نوع رقم هلندی واریته آنجلینا و دولس ویتا از گلخانه رز مستقر در پاکدشت از توابع تهران تهیه و سپس به آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان منتقل شد که دمای هوای آزمایشگاه در طی دوره آزمایش بین20-22 درجه سانتی گراد بوده است.
2-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان
این استان با وسعتی برابر 676/96815 کیلومتر مربع، 8/5 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث ششمین استان کشور بوده و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران میباشد. این استان از 34 درجه و 13 دقیقه تا 37 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 51 دقیقه تا 57 درجه و 3 دقیقه طول شرقی (جدول شماره) با مرکزیت شهرستان سمنان از جانب شمال به استان مازندران، از جنوب به استان اصفهان، از شرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است. دارای چهار شهرستان، دوازده بخش، شانزده شهر و بیست و هشت دهستان میباشد.
3-3-موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه آن

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد شرایط عمومی و شبیه سازی

جستجو در سایت ما :


شهرستان دامغان با مساحت 14027 کیلومتر مربع از سوی شمال به کوههای البرز و استانهای مازندران و گلستان، از طرف مشرق به شهرستان شاهرود، از طرف جنوب به دشت کویر مرکزی ایران و استان اصفهان و از طرف غرب به شهرستان سمنان منتهی میشود.
حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان دامغان 53 درجه و 42 دقیقه و حداقل عرض شمال جغرافیایی آن 34 درجه و 15 دقیقه و ارتفاع شهرستان از سطح دریا در کنار ایستگاه هواشناسی 4/1155 متر است. از نظر آب و هوا این شهرستان به دلیل وزش بادهای شمالی و بارندگی نواحی گرگان و مازندران، زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل دارد. دمای متوسط این شهرستان در سال 1389، 81/17 درجه سانتیگراد و بر اساس آمار ده ساله ایستگاه هواشناسی متوسط بارندگی سالیانه شهرستان دامغان 120 میلیمتر در سال گزارش شده است (آمارنامه کشاورزی، 1389).
4-3-مواد مورد استفاده در پژوهش
گل شاخه بریده رقم هیبرید چای، واریته های آنجلینا و دولس ویتا.مواد شیمیایی شامل:متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم.
5-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در زمایشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان در سال 1392 اجرا گردید.
فاکتور اول دو واریته انجلینا ودولس ویتا ،فاکتور دوم متیل سیکلو پروپان(1-mcp)،با غلظت (10 میلی لیتر) ،نیترات نقره(AGNO3) با غلظت (300 میلی گرم بر لیتر) ،کلرید کلسیم(Cacl2) با غلظت (5 گرم بر لیتر) و فاکتور سوم زمان بر روی گل رز رقم هلندی واریته های انجلینا و دولس ویتا بمنظور افزایش کیفیت و دوام عمر گل رز، انجام شد. در طی آزمایش گل ها در آزمایشگاه در دمای بین (20-22درجه سانتی گراد ) قرار گرفتندو داده ها ی حاصل از ازمایش توسط نرم افزار اماری SAS تجزیه واریانس گردید.و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه دانکن در سطح 5% مورد مقایسه قرار گرفت و همچنین ضریب همبستگی بین صفات توسط ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید.
صفات مورد اندازه گیری:
اندازه گیری وزن تر گل هـا
2-اندازه گیری در صد باز شدن گل ها
3-اندازه گیری پتانسیل اب در گلبرگ