مقاله درمورد ارتباط با مشتری و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

12 میزان اشتیاق کارکنان این بانک در ارائه خدمات به مراجعه کنندگان به خوبی می باشد.


کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
در این بانک راهنمایی و ارائه پیشنهادات به مراجعه کنندگان در مورد خدمات متناسب با نیاز های وی به خوبی صورت می گیرد.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
14 در این بانک برقراری ارتباط با مشتریان و مراجعه کنندگان با مسئولین به سهولت انجام می پذیرد
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
15 در این بانک سرعت پاسخگویی به تماس های کتبی مراجعه کنندگان مناسب است..
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
16 کارکنان بانک نسبت به عدم رضایت ارباب رجوع پاسخگو هستند.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
17 در این بانک کارکنان نسبت به مشکلات همکاران خود پاسخگو هستند.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
18 کارکنان سطوح بالاتر بانک نسبت به رفع سوالات کارکنان سطح پایین تر کوشا هستند.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
19 کارکنان سطح پایین تر نسبت به سوالات مسئولان بالاتر جواب گو هستند
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
20 رییس شعبه به منظور رفاه حال ارباب رجوع نسبت به رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع زیر دستتان خود را مورد بررسی قرار می دهد.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
ج) قابلیت اطمینان پذیری (تضمین خدمات)
21 کارکنان این بانک امین و مورد اعتماد و راز دار می باشند.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
22 کارکنان این بانک موقع برقراری ارتباط با مشتریان آرامش خاصی دارند.
کاملا موافقم نسبتا موافقم نظری ندارم نسبتا مخالفم کاملا مخالفم
23 کارکنان در این بانک از دانش کافی و مناسب در پاسخگویی به سوالات مشتریان برخوردار هستند.