مقاله درمورد دانلود بهره بردار و دینامیکی

دانلود پایان نامه

موتور آهنربای دائم با داشتن مشخصه های بسیار مناسب دارای کاربردهای بالایی می باشد. دارای گشتاور بالا،کارایی و چگالی توان بالا، و پاسخ دهی دینامیکی بالا. بواسطه این پارامترها، موتور آهنربای دائم برای کاربردهای زیادی در صنعت پیشنهاد می شوند، کارایی بالایی در سرو موتورها، و کاربردهای خاصی که اندازه و وزن کمی باید داشته باشند یعنی جاهایی که محدودیت فضایی داریم مانند استفاده از موتور آهنربای دائم در خودروها و صنایع فضایی.

جستجو در سایت ما :


موتور آهنربای دائم تشکیل شده است از، سیم پیچ های استاتور سه فاز و روتور آهنی که آهنربای دائم به آن متصل می باشد.آهنرباهای دائم می توانند بر روی سطح روتور یا درون هسته روتور نصب شوند.در این روش یک میدان مغناطیسی کاملا ثابت بر روی روتور قرار می گیرد.به دلیل شکل ساختاری، سرعت روتور به شدت به فرکانس استاتور وابسته می باشد و برای بهره برداری در سرعتهای مختلف به یک اینورتر منبع ولتاژ نیاز داریم.
روشهای کنترل مختلفی برای موتور آهنربای دائم پیشنهاد شده است. مانند کنترل جهت میدان یا کنترل گشتاور مستقیم . کنترل جهت میدان از روشهای وابسته به کنترل کننده های جریان می باشد. متداول ترین شیوه کنترل در این بخش استفاده از مدولاسیون پهنای باند می باشد. روشهای دیگر شبیه هیسترزیس و یا روشهای کنترلی مبتنی بر برگشت و عکس العمل می باشد.


1-5-1).معادلات موتور آهنربای دائم
ماشین آهنربای دائم دارای سیم پیچ های استاتور سه فاز و توزیع شار سینوسی می باشند. ماشین معمولا توسط یک اینورتر سه فاز تغذیه می شود. می توان با مشخص کردن جهت بردارهای ولتاژ،جریان و شار استاتور و نشان دادن معادلات آن به تشریح این مدار پرداخت.

مطلب مرتبط :   ارزان ترین بلیط هواپیما پاریس

شکل 1.13سیستم محرک و موتور آهنربای دائم
با دقت در روابط ولتاژ ،جریان و شار استاتور و در نظر گرفتن مقاومت و اندوکتانس استاتور داریم:
در نتیجه با استفاده از معادله ولتاژ و شار استاتور و قرار دادن مشتق شار در معادله ولتاژ داریم:
سرعت زاویه ای روتور می باشد
میدان مغناطیسی روتور
موقعیت روتور
از ضرب ولتاژ استاتور در جهت بردار فضایی جریان بدست می آید که به موقعیت روتور بستگی دارد:
در معادله بالا وابسته بودن به مختصات روتور را نشان می دهد.
در شکل زیر نمودار برداری پارامترهای استاتور در مختصات را نشان
می دهد:
بازنویسی معادلات ولتاژ استاتور در دستگاه :
گشتاور الکتریکی تولید شده توسط ماشین به شار مغناطیسی وابسته می باشد:
معادله عملکرد دینامیکی روتور:
1-5-2)-روش کنترل میدان گردان از طریق کنترل جریان
با قرار دادن میدان مغناطیسی روتور در دستگاه dq وهمچنین جریان های استاتور،i sq متناسب با گشتاور الکتریکی می باشد و i sd متناست با توان راکتیو می باشد.
در این روش ،اساس کنترل ماشین بر پایه جریان می باشد،جریان مرجع از حلقه کنترل سرعت خارجی بدست می آید.
برای پیش بینی رفتار جریان های استاتور از مدل ماشین استفاده می شود،تابع در نظر گرفته شده تفاوت بین جریان مرجع و جریان پیش بینی شده را بررسی می کند.
بازه زمانی در بررسی مدل ماشین