مقاله درمورد دانلود سیستم ها و ساختار

دانلود پایان نامه

اکثر بارهای عملی دارای اندوکتانس اند. از آنجایی که چنین باری یک فیلتر پایین گذر تشکیل می دهد هارمونیک های مرتبه ی بالای ولتاژ خروجی مبدل ، نسبت به هارمونیک های مرتبه ی پایین اثر کمتری بر روی جریان خروجی می گذارند. بنابراین ، کیفیت جریان به شدت به دامنه های هارمونیک های مرتبه ی پایین در طیف فرکانسی ولتاژ خروجی بستگی دارد. از طرف دیگر هارمونیک های منبع اساسا” به وسیله ی منبع تغذیه با شکل موج ولتاژ غیرسینوسی تولید می شود. هارمونیک های ولتاژ و جریان منبع باعث ایجاد اتلاف های توان و تداخل الکترومغناطیسی می شوند. هر شکل موج متناوب را می توان به صورت یک مؤلفه ی اصلی و تعداد نامتناهی از هارمونیک ها نشان داد. این هارمونیک ها را با استفاده از سری فوریه بدست می آوریم. اعوجاج هارمونیکی کل (THD) برحسب دامنه ی هارمونیک ها(Hn) در فرکانس nω0 تعریف می شود. ω0فرکانس مؤلفه ی اصلی با دامنه ی H1 است. N عدد صحیح است و THD با فرمول زیر بیان می شود.
(1.1)
3.2.1 اینورتر منبع ولتاژ دو سطحی و سه سطحی
اینورترهای کلیددار dc به ac در منابع توان ac وگرداننده های موتور های ac به منظور تولید یک خروجی ac سینوسی با دامنه و فرکانس قابل تنظیم ، استفاده می شوند. در واقع ما یک اینورتر را در سیستم های ac تکفاز و سه فاز استفاده می کنیم. بسته به نوع منبع ، اینورترهای ولتاژ (VSI) و اینورترهای جریان (CSI) مشخص می شوند . یک پل نیمه ساده ترین ساختار است که برای تولید یک شکل موج مربعی دو سطحی استفاده می شود. در این ترکیب به یک منبع تولید ولتاژ با سر وسط نیاز داریم و می توانیم آن را با استفاده از یک منبع ساده که با دو خازن کاملا” همسان که به طور سری به هم متصل شده اند نیز ایجاد کنیم. یک اینورتر پل نیمه تکفاز در شکل 6.1 نشان داده شده است:
مطلب مرتبط :   محدودیت ها و مشکلات و فروشنده و خریدار

جستجو در سایت ما :


شکل 6.1 ساختار پل نیمه
در اینورتر پل نیمه تکفاز فقط به دو سوییچ نیاز داریم. برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدن منبع دو سوییچ نباید همزمان روشن شوند. S1 روشن و S2 خاموش است تا ولتاژ دو سر بار (VAO) برابر +Vs/2 شود. برای کامل شدن یک سیکل S1 خاموش و S2 روشن می شوند و ولتاژ VAO برابرVs/2 می شود. وقتی ترانزیستور خاموش است ولتاژ معکوس روی آن VS است.
ولتاژ لحظه ای خروجی توسط سری فوریه به صورت زیر بیان می شود.
(2.1)
مقدارمؤثر ولتاژ خروجی از رابطه ی زیر بدست می آید.
(3.1)
شکل موج خروجی پل نیمه اینورتر ولتاژ تکفاز در شکل 7.1 نشان داده شده است.
شکل 7.1 شکل موج خروجی پل نیمه
ساختار پل برای ایجاد یک شکل موج خروجی مربعی سه سطحی بکار می رود. که در شکل 8.1 نشان داده شده است.
شکل 8.1 ساختار پل
در پل روشن شدن S1 و S4 و هم چنین خاموش شدن S2 و S3 ولتاژ را در دو سر بار ایجاد می کند و وقتی S1 و S4 خاموش شوند و S2 و S3 روشن شوند ولتاژ VAB برابر می شود .
برای تولید ولتاژ صفر در پل باید S1 و S2 روشن و S3 و S4 خاموش باشد و یا برعکس. سه حالت ممکن که در بالا بحث شد در جدول 1.1 نشان داده شده است.
جدول 1.1 سوئیچینگ ساختار پل
ولتاژ لحظه ای خروجی توسط سری فوریه به صورت زیر بیان می شود.
(4.1)
مقدارمؤثر ولتاژ خروجی از رابطه ی زیر بدست می آید.
(5.1)
باید دقت کنیم که S1 و S3 به طور همزمان بسته نشوند و هم چنین S4 و S2 نیز نباید در یک زمان بسته شوند که این امر موجب اتصال کوتاه شدن منبع ولتاژ DC می شود . شکل موج خروجی در شکل 4.1 نشان داده شده است.
شکل 9.1 شکل موج خروجی پل
1-3)مشخصات شکل موج خروجی مناسب و روش‌ های رسیدن به آن :